Base description which applies to whole site

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

43.620,10

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Slotwetrealisatie sf uitgaven r

‒ 39,3

Sw-mutatie bekostiging po

‒ 36,7

Sw-mutatie overige bekostiging

‒ 58,7

Sw-mutatie prestatiebox

58,6

Tegenvaller studiefinancieringsraming uitgaven (r)

71,2

Diversen

‒ 121,2

 

‒ 126,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Eindejaarsmarge

149,7

Inzet eindejaarsmarge

‒ 58,8

Inzet eindejaarsmarge tekort npoa

‒ 90,9

Kasschuif ov sf

1.050,00

Kot afboeking

‒ 44

Kwijtschelden schulden toeslagouders

252,5

Nieuwkomers oda middelen labelen als hgis

‒ 41,2

Overlopende verplichting lpo

‒ 29,2

Referentieraming

‒ 72,1

Diversen

‒ 11,4

 

1.104,60

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Covid-19 continuïteit en extra hulp voor de klas

210

Covid-19 nationaal programma onderwijs

2.950,70

Covid-19 sneltesten

82,8

Covid-19 tweede steunpakket cultuur

248,4

Covid-19 vierde steunpakket cultuur

70

Covid-19 zelftesten

‒ 61,9

Loonbijstelling tranche 2021

697,3

Prijsbijstelling tranche 2021

180

Diversen

340

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Meevaller studiefinancieringsraming uitgaven (nr)

‒ 687,6

Npo halvering collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet

‒ 55

Prijsbijstelling tranche 2021 (nr)

51,8

Tegenvaller studiefinanciering referentieraming uitgaven (nr)

283,1

Diversen

25

 

4.334,60

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

5.313,00

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

48.933,10

Totaal Internationale samenwerking

107,9

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

49.041,00

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.445,00

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

28,6

 

28,6

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0

 

0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Covid-19 nationaal programma onderwijs

‒ 75

Diversen

74,5

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Meevaller studiefinancieringsraming ontvangsten (nr)

157,7

Tegenvaller studiefinancieringsraming ontvangsten (nr)

‒ 50,2

Diversen

40

 

147

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

175,6

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

1.620,60

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

1.620,60

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Slotwetrealisatie sf uitgaven r

De meevaller op de slotwetrealisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de realisatie op de overige uitgaven. Deze zijn lager dan geraamd.

Sw-mutatie bekostiging po

Op Artikel 1 is op de middelen van de aanvullende bekostiging van het Nationaal Programma Onderwijs (NPOa) een overlopende verplichting geboekt om het juiste betaalritme voor schooljaar 2021/2022 te bewerkstelligen.

Sw-mutatie overige bekostiging

De overige bekostigingsregeling begeleiding startende leraren en schoolleiders is per abuis gerealiseerd op het voormalige hoofdbudget prestatiebox, terwijl het budget is overgeboekt naar de overige bekostiging.

Sw-mutatie prestatiebox

De overige bekostigingsregeling begeleiding startende leraren en schoolleiders is per abuis gerealiseerd op het voormalige hoofdbudget prestatiebox, terwijl het budget is overgeboekt naar de overige bekostiging.

Tegenvaller studiefinancieringsraming uitgaven (r)

De autonome tegenvaller op de relevante uitgaven van artikel 11 wordt in 2021 grotendeels veroorzaakt door hoger dan geraamde omzettingen van de basisbeurs.

Diversen (Mee- en tegenvallers)

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Eindejaarsmarge 2020

De eindejaarsmarge betreft het deel van de OCW-begroting dat in 2020 per saldo niet tot besteding is gekomen en bedraagt 149,7 miljoen euro. Dit bedrag wordt conform de begrotingsregels toegevoegd aan de begroting 2021 van OCW.

Inzet eindejaarsmarge

Van de eindejaarsmarge wordt 33,4 miljoen euro ingezet voor overlopende verplichtingen die in 2020 waren gepland maar pas in 2021 tot betaling komen. Het resterende bedrag van wordt ingezet ter dekking van de tegenvallers op de OCW-begroting.

Kasschuif ov sf

Er is besloten tot een kasschuif van 1.050,0 miljoen euro op het budget van de reisvoorziening van de openbaarvervoersbedrijven op artikel 11 (Studiefinanciering). Deze kasschuif van jaar 2022 naar 2021 wordt vaker verwerkt omdat dit in het verleden behulpzaam kon zijn om het kasritme van de staat te optimaliseren. Dit jaar wordt opnieuw een kasschuif uitgevoerd, op verzoek van de ov-bedrijven en om het kasritme van de staat te optimaliseren.

Kot afboeking

Voor gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslagaffaire geldt dat DUO-schulden worden kwijtgescholden. Voor 2021 heeft OCW hiervoor 250,0 miljoen euro op de begroting staan en 5,0 miljoen euro uitvoeringskosten. De middelen die in 2021 niet zijn besteed (44 miljoen euro) zullen in 2022 nog kwijtgescholden worden. Daarom wordt dit bedrag middels een plafondcorrectie afgeboekt in 2021, om vervolgens weer te worden opgeboekt in 2022.

Kwijtschelden schulden toeslagouders

In totaal wordt circa 250 miljoen euro aan studieschulden van toeslagenouders kwijtgescholden. Hiervoor is 5 miljoen euro aan uitvoeringskosten benodigd.

Nieuwkomers oda middelen labelen als hgis

ODA middelen krijgen hiermee label HGIS.

Overlopende verplichting lpo

Betreft een overlopende verplichting op de extra uitgekeerde LPO incidentele loonruimte (0,16%). Dit wordt volgend jaar uitgekeerd aan de sector.

Referentieraming

In het NPOa is generaal budget beschikbaar gesteld ter dekking van de structurele gevolgen van de extra studentenaantallen in de Referentieraming. Dit is in de zesde ISB verwerkt.

Diversen (Beleidsmatige mutaties)

Deze post bestaat uit beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen

Technische mutaties

Covid-19 continuïteit en extra hulp voor de klas

De middelen zijn bedoeld voor extra personeel binnen de school. Het gaat met dit aanvullende steunpakket zowel om banen die er pre-corona nog niet waren (extra schoonmaak, toezicht, inzet digitalisering) alsook om de inzet van studenten van opleidingen, bekwaam personeel en bevoegd personeel. Zo draagt dit steunpakket bij aan de continuïteit van het onderwijs.

Covid-19 nationaal programma onderwijs

Deze middelen worden ingezet voor een groot aantal maatregelen in het kader van het NPOa. De middelen zijn middels de zesde ISB aan de OCW-begroting toegevoegd.

Covid-19 sneltesten

Voor het preventief testen van studenten en docenten om het volgen van fysiek onderwijs mogelijk te maken, zijn sneltesten beschikbaar gesteld. Dit is in de derde en de negende ISB verwerkt.

Covid-19 tweede steunpakket cultuur

In het tweede steunpakket worden middelen beschikbaar gesteld. Hiermee wordt een aanvullende subsidie onder de BIS instellingen verdeeld, een aanvullende subsidie onder Cultuurfondsen verdeeld, de open monumentenlening bij het NRF verlengd, een aanvullende subsidie onder de instellingen die onder de erfgoedwet vallen verdeeld en er is een deel bestemd voor projectsubsidies aan enkele instellingen buiten de BIS.

Covid-19 vierde steunpakket cultuur

In het vierde steunpakket cultuur wordt een verlenging van de specifieke steunmaatregelen voorgesteld. In het derde kwartaal van 2021 wordt 45,0 miljoen euro vrijgemaakt voor BIS- en erfgoedwetinstellingen en 25,0 miljoen euro voor een verlenging van de directe steun aan makers.

Covid-19 zelftesten

Niet bestede middelen voor zelftesten uit 2021 zijn afgeboekt in 2021 en middels de 4e ISB opgeboekt in 2022.

Loonbijstelling tranche 2021

De tranche 2021 van de loonbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Prijsbijstelling tranche 2021

De tranche 2021 van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Diversen (Technische mutaties)

Deze post bestaat uit technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Meevaller sf uitgaven nr

De niet-relevante uitgaven voor rentedragende leningen en het collegegeldkrediet blijken in de realisatie lager dan geraamd, waardoor er een meevaller op de niet-relevante uitgaven voor de studiefinanciering ontstaat.

Npo halvering collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet

De halvering van het wettelijk collegegeld heeft als gevolg dat studenten een lager maximaal bedrag aan collegegeldkrediet kunnen aanvragen voor 2021/2022. Hetzelfde geldt voor het levenlanglerenkrediet.

Prijsbijstelling (nr) tranche 2020

De tranche 2021 (niet-relevant) van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Tegenvaller sf uitgaven nr

In de realisatie blijkt o.a. dat minder prestatiebeurzen (basis en aanvullend) worden omgezet (in een lening of gift) dan geraamd, waardoor in totaal meer uitgaven aan prestatiebeurzen worden gedaan. Hierdoor ontstaat een tegenvaller op de niet-relevante uitgaven voor de studiefinanciering.

Diversen (Niet-relevant voor het uitgavenplafond)

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen (Mee- en tegenvallers)

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen

Beleidsmatige mutaties

Diversen (Beleidsmatige mutaties)

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Covid-19 nationaal programma onderwijs

De ontvangsten worden verlaagd naar aanleiding van het NPOa. Dit betreft de middelen voor de generieke korting op het lesgeld. Hierdoor bedragen de lesgeldontvangsten minder dan geraamd.

Diversen (Technische mutaties)

Deze post bestaat uit diverse technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Meevaller studiefinancieringsraming ontvangen (nr)

In de realisatie 2020 zijn zowel de termijn ontvangsten als de extra ontvangsten op de terug ontvangen lening hoger dan geraamd. De ontvangsten op de terugontvangen lening zijn daarop naar boven bijgesteld voor 2021 en verder. Er is vanwege diverse oorzaken een meevaller op het artikel studiefinanciering. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de Memorie van Toelichting bij artikel 11 in de 2e suppletoire begroting.

Slotwetrealisatie sf ontvangsten nr

De niet-relevante ontvangsten op de terugontvangen hoofdsom zijn met 50,2 miljoen euro naar beneden bijgesteld. Uit de realisatiegegevens van DUO blijkt dat er een lager bedrag is terugbetaald aan leningen.

Diversen (Niet-relevant voor het uitgavenplafond)

Deze post bestaat uit niet-relevante mutaties die onder de ondergrens vallen.

Licence