Base description which applies to whole site

Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.861,80

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Afboeken regeerakkoord middelen

‒ 18,9

Reservering regionale knelpunten

‒ 40

Gasfonds Groningen

‒ 71,6

Maatregelenpakket aanpak stikstofproblematiek

‒ 23

Onderuitputting loon- en prijs Aanvullende Post

‒ 58,4

Pok - overige verbeteringen dienstverlening rijk/zbo's

‒ 30,2

Reservering compensatie zeeland

‒ 54,1

Reservering digitale veiligheid

‒ 65

Reservering digitale veiligheid

‒ 18

Reservering groningen

‒ 32,8

Reservering Toeslagen: actualisatie raming

‒ 315

Diversen

‒ 6,3

 

‒ 733,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bestuurlijke afspraken versterking Groningen

67

Bestuursakkoord kasschuif

318,6

Eindejaarsmarge compensatie Zeeland

70,9

Eindejaarsmarge digitale veiligheid

201

Eindejaarsmarge ap groningen

19

Eindejaarsmarge Regionale knelpunten

20

Eindejaarsmarge Gasfonds Groningen

55,6

Eindejaarsmarge Sint Maarten

101,1

Eindejaarsmarge Urgenda middelen

30

In=uit 2021

‒ 956,2

Invullen in=uit taakstelling

1.923,20

Kasschuif herstructurering winkelgebieden en binnenstedendelen

‒ 91

Kasschuif reservering transitie werkgevers zorg en overheid

‒ 80

Kasschuif digitale veiligheid

‒ 105

Kasschuif groningen actualisatie reservering Aanvullende Post

120,3

Kasschuif klimaatakkoord - bovenregionale warmtenetten

35

Kasschuif kwijtschelden private schulden

‒ 49

Kasschuif stikstof bouw

‒ 75

Kasschuif stikstof lbv

‒ 75

Kasschuif stikstof maatwerk piekbelasters

‒ 15

Kasschuif stikstof omschakelfonds

‒ 60

Pok - dienstverlening Belastingdienst

42

Pok - dienstverlening één overheid

150

Pok - informatiehuishouding Belastingdienst

52

Pok - informatiehuishouding en actieve openbaarmaking

104

Pok - overige verbeteringen dienstverlening rijk/zbo's

42

Reservering kwijtschelding private schulden toeslagengedupeerden

185

Reservering toeslagen: actualisatie raming

315

Diversen

‒ 21,9

Sociale zekerheid

 

Diversen

0

 

2.323,60

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

‒ 120

Klimaatakkoord - bovenregionale warmtenetten

‒ 35

Compensatiepakket Zeeland

‒ 45

Crisisdienstverlening via regionale mobilitietsteams

75

Crisisdienstverlening via regionale mobilitietsteams

‒ 75

Dierentuinen

‒ 65

Eindejaarsmarge reservering tegemoetkoming dierentuinen

39

Groeifaciliteit

‒ 50

Inkomstenderving gemeenten 2020

‒ 312,5

Inkomstenderving gemeenten 2021

‒ 200

Kasschuif toa-krediet

‒ 180

Kasschuif ventilatie scholen

85

Kwijtschelding private schulden toeslagengedupeerden

‒ 136,4

Lokale culturele infrastructuur (covid-19)

‒ 60

Nationaal programma onderwijsachterstanden (NPO)

1.538,50

Overboeken beschikbaarheidsvergoeding OV

‒ 1.110,00

Overboeken bzk POK - dienstverlening gemeenten

‒ 145,5

Overboeken cultuur medeoverheden gemeentefonds

‒ 41,6

Overboeken garantiefonds evenementen ezk

‒ 300

Overboeken middelen Nationaal Programma Onderwijsachterstanden (NPO)

‒ 1.546,60

Overboeken middelen steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

‒ 195

Overboeken nationaal programma groningen

‒ 34

Overboeken onderwijs reservering transitie werkgevers

‒ 39,2

Overboeken ventilatie scholen naar bzk

‒ 85

Overboeken wederopbouw Sint Maarten

‒ 88,3

Overboeking bestuursakkoord

‒ 385,6

Overboeking dierentuinen reservering

‒ 39

Overboeking digitale veiligheid

‒ 45

Overboeking inkomstenderving gemeenten 2020

‒ 84,4

Overboeking lokale cultuur

‒ 149,7

Overboeking middelen actieplan energiebesparing

‒ 50

Overboeking ondersteuning start- en scale-ups

‒ 225

Overboeking pok - dienstverlening vergroten menselijke maat

‒ 42

Overboeking Qredits budgetverhoging en ROM's col

‒ 70

Overboeking stoppersregeling nertsen

‒ 122,5

Overboeking voucherbank ezk

‒ 400

Pok: informatiehuishouding Belastingdienst

‒ 52

Pok informatiehuishouding middelen actieve openbaarmaking

‒ 104

Reservering aanvullende tegemoetkoming evenementen

120

Reservering steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

200

Reservering beschikbaarheidsvergoeding OV

370

Reservering garantieregeling evenementen

300

Reservering inkomstenderving gemeenten 2020

400

Reservering inkomstenderving gemeenten 2021

200

Reservering medeoverheden weggevallen huur lokale cultuur, buurt en dorpshuizen

60

Reservering medeoverheden weggevallen huur lokale cultuur q3

51,5

Reservering rom's coronaoverbruggingslening ezk

50

Reservering sneltesten ocw

63,5

Reservering solvabiliteitsfonds

50

Reservering tegemoetkoming dierentuinen

72,5

Reservering voor toa-krediet

200

Reservering voucherbanklening

440

Sneltesten OCW

‒ 63,5

Solvabiliteitsfonds

‒ 250

Tweede coronasteunpakket cultuur

‒ 249

Versterkingsoperatie groningen batch 1588 tweede tranche

‒ 44

Voucherbanklening

‒ 40

Waardevermeerderingsregeling

‒ 58

Diversen

‒ 429,5

 

‒ 3.452,30

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 1.861,80

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

0

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Afboeken regeerakkoordmiddelen transitie werkgevers zorg en overheid

De regeerakkoordmiddelen die gereserveerd waren voor de transitie werkgevers zorg en overheid zijn niet volledig tot besteding gekomen in 2021 en afgeboekt in 2021.

Reservering regionale knelpunten

De regeerakkoordmiddelen voor regionale knelpunten zijn in 2020 niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de Aanvullende Post voor 2021.

Reservering Gasfonds Groningen

De regeerakkoordmiddelen voor Gasfonds Groningen zijn in 2020 niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de aanvullende post voor 2021.

Maatregelenpakket aanpak stikstofproblematiek

De middelen die voor het maatregelenpakket aanpak stikstofproblematiek zijn gereserveerd in 2021, zijn voor een deel niet uitgegeven en worden nu geboekt als onderuitputting. Deze zijn middels de Startnota opgeboekt in 2022.

Onderuitputting loon- en prijs Aanvullende Post

Dit betreft de vrijval van de reservering loon- en prijsbijstelling voor 2021. Ieder jaar wordt er een tranche loon- en prijsbijstelling op de Aanvullende Post gereserveerd, gebaseerd op een gewogen gemiddelde.

POK - overige verbeteringen dienstverlening rijk/zbo's

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 miljard euro gereserveerd voor maatregelen om getroffen ouders te compenseren en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. De middelen voor dienstverlening zijn gereserveerd op de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën en worden vrijgegeven op basis van bestedingsplannen. Dit betreft een gedeelte van de middelen voor verbetering van de dienstverlening in 2021 die niet tot besteding zijn gekomen.

Reservering compensatie Zeeland

De gereserveerde middelen in 2021 voor het compensatiepakket Zeeland zijn maar gedeeltelijk tot besteding gekomen. Deze middelen worden afgeboekt (54 miljoen euro) en aan 2022 toegevoegd.

Reservering digitale veiligheid

Op de gereserveerde middelen voor digitale veiligheid is slecht gedeeltelijk een beroep gedaan in 2021. Einde van het jaar resteerde nog 83 miljoen euro.

Reservering Groningen

De gereserveerde middelen voor Groningen zijn deels uitgegeven in 2021. Het resterende bedrag (32,8 miljoen euro) is afgeboekt en wordt doorgeschoven naar 2022.

Reservering Toeslagen: actualisatie raming

De budgetten voor de herstelorganisatie zijn herijkt op basis van de recente instroomcijfers en toekenningspercentages. Dit werkt door in het budget voor de Catshuisregeling en de integrale beoordelingen voor 2021. Dit betreft de overboeking vanaf de Aanvullende Post naar de Financiën-begroting.

Diversen

Dit betreft onder andere onderuitputting op middelen voor klimaat en stikstof.

Beleidsmatige mutaties

Bestuurlijke afspraken versterking Groningen

Dit betreft de middelen voor het Bestuursakkoord Groningen in het originele ritme. De middelen voor 2021 zijn in een aangepast ritme op de begroting van BZK gezet.

Bestuursakkoord kasschuif

Om de middelen voor het Bestuursakkoord Groningen in het juiste ritme te plaatsen heeft er een kasschuif plaatsgevonden.

Eindejaarsmarge compensatie Zeeland

In 2020 zijn er middelen op de Aanvullende Post geplaatst voor de compensatie Zeeland. Deze middelen zijn niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de begroting van de Aanvullende Post voor 2021

Eindejaarsmarge digitale veiligheid

De middelen voor digitale veiligheid zijn in 2020 niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de Aanvullende Post voor 2021.

Eindejaarsmarge Groningen

In 2020 zijn er middelen op de Aanvullende Post geplaatst voor de Groningen. Deze middelen zijn niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de Aanvullende Post voor 2021.

Eindejaarsmarge regionale knelpunten

De regeerakkoordmiddelen voor regionale knelpunten zijn in 2020 niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de Aanvullende Post voor 2021.

Eindejaarsmarge Gasfonds Groningen

De regeerakkoordmiddelen voor Gasfonds Groningen zijn in 2020 niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de Aanvullende Post voor 2021.

Eindejaarsmarge Sint Maarten

De middelen voor de wederopbouw van Sint Maarten zijn in 2020 niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn bij 1e suppletoire begroting 2021 weer toegevoegd aan de Aanvullende Post voor 2021.

Eindejaarsmarge Urgenda middelen

De middelen voor Urgenda zijn in 2020 niet volledig tot besteding gekomen. De middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2020 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de Aanvullende Post voor 2021.

In=uit 2021

Als tegenhanger van de eindejaarsmarge wordt een in=uittaakstelling geboekt op de Aanvullende Post. De gedachte achter de in=uittaakstelling is dat er aan het einde van dit jaar weer in dezelfde mate als in 2021 sprake zal zijn van onderbesteding op de begrotingen. Door hiervoor alvast een taakstelling in te boeken zorgt het uitkeren van de eindejaarsmarge 2021 niet voor een belasting van het uitgavenplafond.

Invullen in=uit taakstelling

De in=uit taakstelling is met 1,9 miljard euro ingevuld.

Kasschuif herstructurering winkelgebieden en binnenstedendelen

Voor 2021 is 300 miljoen euro gereserveerd voor de herstructurering van winkelgebieden en bedrijventerreinen. Op basis van de nadere uitwerking zijn de middelen via een kasschuif in een ritme gezet wat aansluit op het verwachte ritme van uitgaven.

Kasschuif reservering transitie werkgevers zorg en overheid

De op de Aanvullende Post gereserveerde regeerakkoordmiddelen voor de transitie werkgevers zorg en overheid in 2021 à 80 miljoen euro worden doorgeschoven naar 2022.

Kasschuif digitale veiligheid

Dit betreft een kasschuif om de middelen voor digitale veiligheid in een passender kasritme te zetten.

Kasschuif Groningen actualisatie reservering Aanvullende Post

Dit betreft een kasschuif om de Groningenmiddelen op de Aanvullende Post in het actuele ritme te zetten.

Kasschuif klimaatakkoord - bovenregionale warmtenetten

Voor warmtenetten is geld beschikbaar op de Aanvullende Post in de periode 2026 tot en met 2030. EZK heeft in totaal 75 miljoen euro opgevraagd voor 2021 en 2022 ter stimulering van het warmtetransportnetwerk van Rotterdam naar Den Haag, genaamd WarmteLinQ. Hiervoor zijn middelen vanuit de periode 2026 tot en met 2030 naar voren geschoven.

Kasschuif kwijtschelden private schulden

De middelen voor de reservering voor de kwijtschelding van private schulden worden middels deze kasschuif in het juiste ritme verwerkt.

Kasschuif stikstof bouw

Kasschuif van 75 miljoen euro naar 2022 omdat nog wordt gewerkt aan de vormgeving van de maatregelen in de bouw. Deze reeks is onderdeel van de reservering voor de structurele stikstofaanpak.

Kasschuif stikstof lbv

Voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (lbv), die op dit moment door LNV wordt uitgewerkt, is een kasschuif doorgevoerd om ervoor te zorgen dat het kasritme beter aansluit bij het verwachte bestedingsritme. Deze reeks is onderdeel van de reservering voor de structurele stikstofaanpak

Kasschuif stikstof maatwerk piekbelasters

Voor maatwerk piekbelasters was 20 miljoen euro begroot voor 2021. Dit wordt doorgeschoven naar 2022 en 2023 omdat er nog wordt gewerkt aan de vormgeving van de maatregel. Deze reeks is onderdeel van de reservering voor de structurele stikstofaanpak.

Kasschuif stikstof omschakelfonds

Er was 65 miljoen euro begroot voor 2021. Hiervan wordt 60 miljoen euro doorgeschoven naar 2022 omdat in 2021 eerst wordt gestart met een pilot. Deze reeks is onderdeel van de reservering voor de structurele stikstofaanpak.

Pok - dienstverlening Belastingdienst

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), structureel 0,8 miljard euro gereserveerd voor Rijksbrede maatregelen om de menselijke maat te verhogen en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. Hiervoor is in 2021 42 miljoen euro gereserveerd voor de Belastingdienst.

Pok - dienstverlening één overheid

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 miljard gereserveerd voor maatregelen om getroffen ouders te compenseren en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. De middelen voor dienstverlening zijn gereserveerd op de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën en zijn vrijgegeven op basis van bestedingsplannen. Voor dienstverlening gaat het in totaal om 0,5 miljard euro structureel en om 150 miljoen euro in 2021 en verder voor de verbetering van de dienstverlening als één overheid richting de burger.

Pok - informatiehuishouding Belastingdienst

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 miljard euro gereserveerd voor Rijksbrede maatregelen om de menselijke maat te verhogen en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. Voor informatiehuishouding gaat het om 0,3 miljard euro structureel, waarvan in 2022 52 miljoen euro voor de Belastingdienst.

Pok - informatiehuishouding en actieve openbaarmaking

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 miljard euro gereserveerd voor maatregelen om getroffen ouders te compenseren en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. Voor informatiehuishouding en actieve openbaarmaking, inclusief invoering van de Wet open overheid, gaat het om 0,3 miljard euro structureel. De middelen voor de Wet open overheid zijn rechtstreeks overgeheveld naar andere ministeries, het gemeentefonds en het provinciefonds. De overige middelen voor informatiehuishouding en actieve openbaarmaking, in 2021 104 miljoen euro, zijn overgemaakt naar BZK. BZK heeft dit op basis van bestedingsplannen doorverdeeld naar alle ministeries. 

Pok - overige verbeteringen dienstverlening rijk/zbo's

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 miljard euro gereserveerd voor maatregelen om getroffen ouders te compenseren en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. Voor deze reeks was 42 miljoen euro beschikbaar in 2021.

Reservering kwijtschelding private schulden toeslagengedupeerden

Ten behoeve van de voorgenomen kwijtschelding van private schulden van Toeslagengedupeerden is meerjarig 313,6 miljoen euro beschikbaar gesteld bij de vierde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden. Bij de derde incidentele suppletoire begroting is voor de compensatie van WSNP- en MSNP-schulden (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen/Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) en de uitvoering reeds 56,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. In totaal is voor de compensatie en uitvoering van private schulden cumulatief 370 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Reservering toeslagen: actualisatie raming

De budgetten voor de herstelorganisatie zijn geactualiseerd op basis van de recente instroomcijfers en toekenningspercentages. Dit werkt door in het budget voor de Catshuisregeling en de integrale beoordelingen voor 2021. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op de Aanvullende Post.

Diversen

Dit betreft onder andere de overheveling van corona gereserveerde posten naar begrotingen, bijvoorbeeld voor provincies ten aanzien van cultuur, inkomstenderving voor toltunnels, en middelen voor de bruine vloot.

Sociale Zekerheid

Diversen

Dit betreft het invullen van de in=uit taakstelling voor het plafond Sociale Zekerheid.

Technische mutaties

Rijksbegroting

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

Voor evenementen die geen gebruik kunnen maken van de ‘Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19' is de aanvullende tegemoetkoming evenementen ingericht. Hiervoor is door het kabinet 120 miljoen euro gereserveerd. De middelen zijn na nadere uitwerking van de regeling overgeheveld naar EZK.

Klimaatakoord - bovenregionale warmtenetten

Voor warmtenetten is geld beschikbaar op de Aanvullende Post in de periode 2026 tot en met 2030. EZK heeft in totaal 75 miljoen euro opgevraagd voor 2021 en 2022 ter stimulering van het warmtetransportnetwerk van Rotterdam naar Den Haag, genaamd WarmteLinQ. Hiervoor zijn middelen vanuit de periode 2026 tot en met 2030 naar voren geschoven en overgeheveld naar de EZK-begroting.

Compensatiepakket Zeeland

Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post was hiervoor in het kader van het pakket Wind in de Zeilen in totaal 50 miljoen euro geraamd. Hiervan was al eerder 5 miljoen euro overgeboekt naar de begroting van IenW voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. Nu is de resterende 46 miljoen euro (inclusief prijsindexatie 2021 ad 1 miljoen euro) overgeboekt voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.

Crisisdienstverlening via regionale mobilitietsteams

Als onderdeel van het aanvullend sociaal pakket omtrent corona is er 75 miljoen euro gereserveerd op de Aanvullende Post, welke vervolgens is overgeboekt naar SZW om in te zetten voor crisisdienstverlening

Dierentuinen

In het steun- en herstelpakket in verband met corona zijn middelen beschikbaar gesteld voor dierentuinen. De tweede openstelling van deze regeling vindt binnenkort plaats maar leidt niet tot uitgaven in 2021, vandaar dat de beschikbare middelen in 2021 (65 miljoen euro) zijn afgeboekt bij de Najaarsnota en middels een Nota van Wijziging weer beschikbaar komen in 2022.

Eindejaarsmarge reservering tegemoetkoming dierentuinen

Dit betreft de onderuitputting op de reservering voor de tegemoetkoming voor dierentuinen in 2020. Deze middelen zijn in 2020 afgeboekt en worden nu weer opgeboekt. Deze middelen zijn inmiddels ook overgeheveld naar de begroting van LNV.

Groeifaciliteit

In de Kamerbrief van 28 augustus 2020 (CE-AEP / 20223516) heeft het kabinet 300 miljoen euro gereserveerd ten behoeve van een herkapitalisatiefonds. Hiervan is 50 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de kasbuffer voor de Groeifaciliteit. Dit is in het kader van het initiatief van de banken voor het oprichten van een Dutch Post-Covid Growth Fund, om de financiëlebalans van ondernemingen te versterken.

Inkomstenderving gemeenten 2020

De middelen die waren gereserveerd voor de inkomstenderving voor gemeenten in 2020 in het kader van de coronacrisis, zijn ook in 2021 nog niet volledig uitgeput. De nog resterende middelen zijn overgeheveld naar 2022.

Inkomstenderving gemeenten 2021

Pas na het verschijnen van de jaarverslagen 2021 van gemeenten in de zomer van 2022, wordt de inkomstenderving naar aanleiding van de coronacrisis in 2021 inzichtelijk. Daarom worden deze middelen overgeheveld naar 2022.

Kasschuif toa-krediet

Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers bij het afwenden van een faillissement. Voor 2021 is 200 miljoen euro gereserveerd op de Aanvullende Post voor het TOA-krediet. Deze middelen zijn middels een kasschuif in het juiste ritme gezet en overgeheveld naar de EZK-begroting.

Kasschuif ventilatie scholen

In augustus 2020 is in totaal op de Aanvullende Post 260 miljoen euro (130 miljoen in 2022 en 2023) gereserveerd voor ventilatie in schoolgebouwen. Naar aanleiding van de motie Westerveld/Kuiken wordt 100 miljoen euro van 2023 naar 2021 en 2022 geschoven. Na deze schuif resteert er nog een bedrag van 130 miljoen euro in 2022 en 30 miljoen euro in 2023 op de Aanvullende Post.

Kwijtschelding private schulden toeslagengedupeerden

Ten behoeve van de voorgenomen kwijtschelding van private schulden van Toeslagengedupeerden is meerjarig 313,6 miljoen euro beschikbaar gesteld bij de vierde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden. Bij de derde incidentele suppletoire begroting is voor de compensatie van WSNP- en MSNP-schulden (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen/Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) en de uitvoering reeds 56,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. In totaal is voor de compensatie en uitvoering van private schulden cumulatief 370 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit betreft de overboeking vanaf de Aanvullende Post naar de Financiën-begroting.

Lokale culturele infrastructuur (covid-19)

Dit betreft compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten. Deze middelen zijn bestemd voor de compensatie van de extra uitgaven door gemeenten aan lokale culturele instellingen en buurt- en dorpshuizen.

Nationaal programma onderwijsachterstanden (NPO)

Een deel van de middelen is in de 1e suppletoire begroting 2021 van OCW verwerkt. Het overige budget blijft gereserveerd op de Aanvullende Post. Begin 2022 is op basis van actuele inzichten over de voortgang van het NPO besloten over de inzet van de middelen voor het schooljaar 2022/2023.

Overboeken beschikbaarheidsvergoeding OV

Dit betreft een overboeking van de aanvullende post voor verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (ov) tot en met het derde kwartaal van 2021. De vergoeding is bestemd voor al het openbaar vervoer onder een concessie in Nederland. Deze verlenging is verwerkt in de tweede incidentele suppletoire begroting voor de IenW begroting Hoofdstuk XII.

Overboeken bzk POK dienstverlening gemeenten

Vanuit de enveloppe POK dienstverlening zijn de middelen voor verbetering van dienstverlening bij gemeenten naar de begroting overgeboekt. In 2021 bedroeg deze overboeking 145 miljoen euro.

Overboeken cultuur medeoverheden gemeentefonds

Dit betreft een overboeking naar het gemeentefonds van middelen die gemeenten ontvangen voor het in stand houden van het lokale cultuuraanbod voor 2021 i.v.m. corona

Overboeken garantiefonds evenementen ezk

Wanneer evenementen vanwege de epidemiologische situatie worden verboden, kunnen organisatoren een vergoeding voor de gemaakte kosten ontvangen. Hiervoor is de tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC) vormgegeven. De hiervoor gereserveerde middelen zijn vanaf de aanvullende post overgeheveld naar de EZK-begroting.

Overboeken middelen Nationaal Programma Onderwijsachterstanden (NPO)

Het grootste deel van de middelen is in de begroting van OCW verwerkt. Het overige budget, 40% voor de intensivering voor scholen in het po & vo voor schooljaar 2022/2023, blijft gereserveerd op de Aanvullende Post. In 2022 wordt op basis van actuele inzichten over de voortgang van het NPO besloten over de verdeling en inzet van de middelen voor de resterende looptijd van het programma.

Overboeken middelen steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

Het kabinet heeft 200 miljoen euro in 2021 extra beschikbaar gesteld voor het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl in coronatijd. Hiervan loopt 63 miljoen euro via de VWS begroting, 117 miljoen euro via het Gemeentefonds, 10 miljoen euro via de OCW begroting, 5 miljoen euro via de SZW begroting en 5 miljoen euro is gereserveerd voor EZK.

Overboeken nationaal programma Groningen

Dit betreft een overboeking naar de begroting van BZK ten behoeve van diverse projecten die samen met de regio zijn geselecteerd als onderdeel van het Nationaal Programma Groningen.

Overboeken onderwijs reservering transitie werkgevers

Incidenteel is in 2021 aanvullende incidentele loonruimte beschikbaar. Er is 200 miljoen euro per jaar gereserveerd voor overheids- en zorgwerkgevers ter compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. Omdat de nieuwe Pensioenwet in 2021 nog niet ingaat, is besloten deze middelen voor 2021 geoormerkt ten goede van de loonruimte te laten komen. Dit levert uitgedrukt in de loonsom 0,16% incidente loonruimte op. Dit bedrag is overgeboekt naar de OCW-begroting.

Overboeken ventilatie scholen naar bzk

Naar aanleiding van de motie Westerveld/Kuiken wordt 85 miljoen euro in 2021 en 15 miljoen euro in 2022 vanaf de Aanvullende Post overgeboekt naar de begroting van BZK t.b.v. de aanpak van ventilatie in schoolgebouwen.

Overboeken wederopbouw Sint Maarten

Dit betreft overboeking van de vierde tranche wederopbouwmiddelen voor Sint Maarten. Deze middelen zijn bestemd voor het herstel van de schade van orkaan Irma in 2017. Deze laatste tranche voor de Wereldbank bedroeg 86 miljoen euro. Het gehele beschikbare budget van de wederopbouwmiddelen Sint Maarten is daarmee overgeboekt naar de Wereldbank.

Overboeking bestuursakkoord

Voor de uitvoering van het Bestuursakkoord Groningen in 2021 zijn middelen overgeheveld naar de begroting van BZK.

Overboeking dierentuinen reservering

In het derde steun- en herstelpakket in verband met Corona is 39 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dierentuinen. De steun is bedoeld ter voorkoming van dierenwelzijnsproblemen, vanwege een periode van sluiting en beperkte openstelling van dierentuinen. Deze middelen zijn overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting.

Overboeking digitale veiligheid

Dit betreft een overheveling van middelen voor de digitale veiligheid van de Aanvullende Post. Aan de Defensiebegroting is 45 mln. toegevoegd om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen.

Overboeking inkomstenderving gemeenten 2020

Dit betreft een overboeking naar het gemeentefonds voor de middelen van de inkomstenderving 2020 van de lokale belastingen en heffingen als gevolg van de corona maatregelen voor een groot deel van de gemeenten.

Overboeking lokale cultuur

Deze middelen zijn beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen.

Overboeking middelen actieplan energiebesparing

In het kader van Urgenda 2.0 zijn middelen toegekend voor het ‘actieplan energiebesparing industrie’ met als doel het versnellen van energiebesparing door het voorfinancierenvan investeringen. EZK heeft de beschikbare 50 miljoen euro opgevraagd en overgeboekt gekregen vanuit de Aanvullende Post.

Overboeking ondersteuning start- en scale-ups

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het kabinet een pakket van 250 miljoen euro aan maatregelen aangekondigd voor de verdere ondersteuning van Start- en Scale-ups. Hieraan is invulling gegeven middels een bijdrage van 50 miljoen euro aan het Fonds Alternatieve Financiering (AltFin) wordt ingezet voor het verbreden van het financieringslandschapvoor het MKB, een bijdrage van 175 miljoen euro aan het Deep Tech Fund (DTF) en een bijdrage van 25 miljoen euro aan het Dutch Future Fund (DFD).

Overboeking POK - dienstverlening vergroten menselijke maat

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 miljard euro gereserveerd voor Rijksbrede maatregelen om de menselijke maat te verhogen en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. Hiervoor is in 2021 42 miljoen euro overgeboekt naar de Belastingdienst.

Overboeking Qredits budgetverhoging en ROM's col

Aan Qredits zijn in het kader van een startersregeling middelen beschikbaar gesteld om het buffervermogen van startende bedrijven te versterken (40 miljoen euro), en om overbruggingskredieten voor ondernemers in getroffen sectoren te verstrekken (30 miljoen euro).

Overboeking stoppersregeling nertsen

Voor het vervroegd verbod pelsdierhouderij is in totaal 140 miljoen euro gereserveerd op de Aanvullende Post. Hiervan is 122,5 miljoen euro met de eerste incidentele suppletoire begroting 2021 overgeheveld naar de LNV-begroting voor de nadeelcompensatie. De resterende 17,5 miljoen euro dient als reservering voor de nadeelcompensatie (7,5 miljoen euro) en de uitvoering (10 miljoen euro).

Overboeking voucherbank

Het kabinet stelt een faciliteit van maximaal 400 miljoen euro aan het garantiefonds SGR beschikbaar voor de verstrekking van liquiditeitsleningen (voucherkredieten) aan reisorganisaties, die tijdelijk onvoldoende middelen hebben om vouchers terug te betalen aan consumenten.

Pok: informatiehuishouding Belastingdienst

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 miljard euro gereserveerd voor Rijksbrede maatregelen om de menselijke maat te verhogen en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. Voor informatiehuishouding gaat het om 0,3 miljard euro structureel, waarvan in 2022 52 miljoen euro voor de Belastingdienst. Dit betreft de overboeking vanaf de aanvullende post naar de Financiën-begroting.

Pok informatiehuishouding middelen actieve openbaarmaking

Het kabinet heeft, in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, structureel 0,8 miljard euro gereserveerd voor maatregelen om getroffen ouders te compenseren en verbeteringen door te voeren in de informatiehuishouding en dienstverlening. Voor informatiehuishouding en actieve openbaarmaking, inclusief invoering van de Wet open overheid, gaat het om 0,3 miljard euro structureel. De middelen voor de Wet open overheid zijn rechtstreeks overgeheveld naar andere ministeries, het gemeentefonds en het provinciefonds. De overige middelen voor informatiehuishouding en actieve openbaarmaking, in 2021 104 miljoen euro, zijn overgemaakt naar BZK. BZK heeft dit op basis van bestedingsplannen doorverdeeld naar alle ministeries. 

Re-integratiebudget bijstand gemeenten

Het kabinet heeft in het kader van het aanvullend sociaal pakket in 2021 middelen beschikbaar voor dienstverlening aan bijstandsgerechtigden. Dit is gereserveerd op de Aanvullende Post en vervolgens overgeheveld naar het Gemeentefonds. Er kwam 15 miljoen euro beschikbaar om de hogere instroom in de bijstand op te vangen en additioneel 45 miljoen euro om de dienstverlening te intensiveren. De middelen zijn, na afdracht aan het Btw-compensatiefonds à circa 1,8 miljoen euro, toegevoegd aan het Gemeentefonds.

Reservering aanvullende tegemoetkoming evenementen

Voor evenementen die geen gebruik kunnen maken van de ‘Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19' is het kabinet voornemens een aanvullende tegemoetkoming evenementen in te richten. Het kabinet beoogt hiermee organisatoren van (veelal kleinere) evenementen in de periode tussen 10 juli en 13 augustus tegemoet te komen. Vooruitlopend op verdere uitwerking van de regeling is het beoogde budget van 80 miljoen euro gereserveerd op de AP. Op 14 juli is de Kamer hierover geïnformeerd. De regeling is vanwege aanhoudende contact beperkende maatregelen verlengd. De Kamer is bij brief op 28 juli jl. geïnformeerd dat het budget vanwege deze verlenging met 40 miljoen euro is opgehoogd.

Reservering steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

Het kabinet heeft 200 miljoen euro in 2021 extra beschikbaar gesteld voor het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl in coronatijd. Hiervan loopt 63 miljoen euro via de VWS begroting, 117 miljoen euro via het Gemeentefonds, 10 miljoen euro via de OCW begroting, 5 miljoen euro via de SZW begroting en 5 miljoen euro is gereserveerd voor EZK.

Reservering garantieregeling evenementen

Wanneer evenementen vanwege de epidemiologische situatie worden verboden, kunnen organisatoren een vergoeding voor de gemaakte kosten ontvangen. Hiervoor is de tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC) vormgegeven

Reservering inkomstenderving gemeenten 2020

Dit betreft de oorspronkelijke reservering met betrekking tot de reële compensatie van de inkomstenderving met betrekking tot corona voor 2020.

Reservering inkomstenderving gemeenten 2021

Dit betreft de oorspronkelijke reservering met betrekking tot de reële compensatie van de inkomstenderving met betrekking tot corona voor 2021.

Reservering medeoverheden weggevallen huur lokale cultuur, buurt en dorpshuizen

Dit betreft een reservering met als oogmerk de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur in coronatijd.

Reservering medeoverheden weggevallen huur lokale cultuur q3

Dit betreft een reservering met als oogmerk de compensatie van het kwijtschelden van huren door decentrale overheden aan lokale en regionale culturele instellingen.

Reservering beschikbaarheidsvergoeding OV

Dit betreft de middelen die beschikbaar worden gesteld voor het ongewijzigd doortrekken van de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (ov) naar het vierde kwartaal van 2021. Deze verlenging is verwerkt in de vierde incidentele suppletoire begroting voor de IenW begroting Hoofdstuk XII.

Reservering ROM's coronaoverbruggingslening

Ten behoeve van verstrekking van Coronaoverbruggingsleningen (COL) door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen is 50 miljoen euro gereserveerd.

Reservering sneltesten OCW

Het kabinet heeft begin 2021 ten behoeve van de distributie van de zelftesten en daaraan gelieerde activiteiten zoals communicatie middelen toegekend. Op basis van de meest actuele gegevens is destijds de inschatting dat de benodigde inzet voor het mbo en ho 71,5 miljoen euro bedraagt. De overige 63,5 miljoen euro is gereserveerd op de Aanvullende Post.

Reservering solvabiliteitsfonds

In augustus 2020 is 250 miljoen euro gereserveerd voor een solvabiliteitsfonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren. Het kabinet heeft afgezien van oprichting van dit fonds en via verruiming van de Groeifaciliteit een alternatieve oplossing geboden. Onlangs heeft het comité voor ondernemerschap (CvO) een advies uitgebracht voor de oprichting van een fonds ter versterking van het eigen vermogen van mkb-ondernemingen.

Reservering tegemoetkoming dierentuinen

Het kabinet verlengt de steunmaatregel voor dierentuinen en trekt daarvoor additioneel maximaal 55,5 miljoen euro uit voor Q1 en Q2 2021. Dierentuinen zijn sinds 15 december jl. wederom gesloten. Om deze reden treft het Kabinet aanvullend op de eerdere steunmaatregelen, een reservering op de Aanvullende Post om dierenwelzijn te waarborgen. De meeste dierentuinen mogen vanaf 19 mei weer (gedeeltelijk) open. Het bedrag dat daadwerkelijk beschikbaar komt in 2021 voor de steunmaatregel wordt op deze openstelling aangepast.

Reservering voor toa-krediet

Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers bij het afwenden van een faillissement. Voor 2021 is 200 miljoen euro gereserveerd op de aanvullende post voor het TOA-krediet.

Reservering voucherbanklening

Ten behoeve van de voucherkredietfaciliteit is 440 miljoen euro gereserveerd. Voor het voucherkrediet is naar verwachting 400 miljoen euro nodig ten behoeve van een lening aan SGR en aanvullend 40 miljoen euro voor leningen aan kleinere fondsen.

Sneltesten OCW

Aan het einde van 2021 zijn de middelen bedoeld voor sneltesten, gereserveerd op de Aanvullende Post, die niet zijn uitgeput vrijgevallen.

Solvabiliteitsfonds

In augustus 2020 is 250 miljoen euro gereserveerd voor een solvabiliteitsfonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren. Het kabinet heeft afgezien van oprichting van dit fonds en via verruiming van de Groeifaciliteit een alternatieve oplossing geboden. De reservering voor het solvabiliteitsfonds wordt afgeboekt.

Tweede coronasteunpakket cultuur

In het tweede steunpakket worden middelen beschikbaar gesteld. Hiermee wordt een aanvullende subsidie onder de BIS instellingen (basisinfrastructuur) verdeeld, een aanvullende subsidie onder Cultuurfondsen verdeeld, de open monumentenlening bij het NRF verlengd, een aanvullende subsidie onder de instellingen die onder de erfgoedwet vallen verdeeld en er is een deel bestemd voor projectsubsidies aan enkele instellingen buiten de BIS.

Versterkingsoperatie groningen batch 1588 tweede tranche

Er zijn middelen naar de begroting van BZK overgeboekt voor de tweede tranche van de versterking van 1588 adressen in Groningen.

Voucherbanklening

Ten behoeve van de voucherkredietfaciliteit is 440 miljoen euro gereserveerd. Hiervan is 400 miljoen euro overgeboekt naar EZK ten behoeve van een lening aan SGR. De aanvullende 40 miljoen euro voor leningen aan kleinere fondsen is niet meer nodig en wordt afgeboekt

Waardevermeerderingsregeling

Het demissionaire kabinet heeft besloten om het budget van de waardevermeerderingsregeling met 60 miljoen euro te verhogen zodat de verlenging van de regeling naar verwachting gefinancierd tot 1 april 2022, de juridische looptijd van de regeling. Het volledige bedrag wordt in 2021 bevoorschot aan de uitvoerder Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Deze verlenging is aangekondigd in de brief Nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling van 8 oktober 2021. Deze verhoging wordt voor 58 miljoen euro gedekt uit de risicoreservering Groningen op de Aanvullende post. De resterende 2 miljoen euro wordt binnen de begroting van EZK gedekt.

Diversen

Dit gaat onder andere om overboekingen naar departemetnen voor de Wet open overheid (Woo) in het kader van de POK, overboekingen t.a.v. stikstof, overboekingen naar SZW voor het waarborgfonds en overboekingen in het kader van de POK voor multiproblematiek en ambtelijk vakmanschap.

Licence