Base description which applies to whole site

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021

5.113,00

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Bijstellen budget internationale veiligheid

‒ 64

Drinkwater en sanitatie

24,9

Kennis en capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

21,1

Personeel

‒ 18,7

Voedselzekerheid

‒ 27,4

Waterbeheer

‒ 26,9

2e deel middelenafspraak

‒ 16,7

Diversen

‒ 14,8

 

‒ 122,5

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Apparaat eindejaarsmarge non-oda

26,1

Bsb beveiliging hoog-risico posten (naar def)

‒ 25,2

Eindejaarsmarge

175,2

Eindejaarsmarge bz

‒ 40,4

Functionerende rechtsorde

‒ 47,7

Hgis-bijstelling a.g.v. bni-volume t/m 2021

74,1

Infrastructuurontwikkeling

‒ 18,9

Intensivering covid-19

72

Intensivering covid-19: dekking

‒ 48,5

(jeugd)werkgelegenheid

‒ 16,9

Kasschuif oda

‒ 272

Klimaat algemeen

17,1

Marktontwikkeling en markttoegang

26,5

Materiële uitgaven

‒ 43,6

Nieuwkomers oda middelen labelen als hgis

41,2

Nog te verdelen

71,8

Nog te verdelen i.v.m.wijzigingen bni en/of toerekeningen

‒ 76,1

Noodhulpprogramma's

40,5

Oda toerekening

463

Onderuitputting hgis non-oda

‒ 81,1

Tegenvaller njn: opvang coa oda (buffer)

‒ 38,2

Tegenvaller njn: opvang coa (1e jaars)/ oda

38,2

Versterking maatschappelijk middenveld

‒ 52,5

Diversen

5,9

 

290,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Hgis-bijstelling a.g.v. bni-prijs

88,7

Materiële uitgaven (desaldering)

42,4

Diversen

‒ 7,7

 

123,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

291,4

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

5.404,50

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021

164,6

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

24,8

 

24,8

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

‒ 41,9

Diversen

2,4

 

‒ 39,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diverse ontvangsten (desaldering)

42,4

Diversen

‒ 33,4

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

‒ 4,7

 

4,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 10,4

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

154,2

Uitgaven

Mee en tegenvallers

Bijstellen budget internationale veiligheid

Dit betreft de onderuitputting van het Budget Internationale Veiligheid (BIV).

Drinkwater en sanitatie

De per saldo hogere uitgaven drinkwater & sanitatie zijn toe te schrijven aan subsidies voor activiteiten gefinancierd vanuit het centrale budget alsmede aan bijdragen vanuit decentrale budgetten waaronder in Benin en Jemen.

Kennis en capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

De per saldo hogere uitgaven aan kennis en capaciteitsopbouw zijn onder andere het gevolg van een bijdrage aan de Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR) in het kader van kennis en capaciteitsopbouw over voedselzekerheid.

Personeel

De personele uitgaven vallen lager uit. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste is er een desaldering verwerkt op de personele uitgaven vanwege de tegenvallende consulaire ontvangsten. Daarnaast zijn de uitgaven nog niet op het normale niveau uitgekomen vanwege de coronapandemie.

Voedselzekerheid

De per saldo lagere uitgaven op het instrument voedselzekerheid is onder andere het gevolg van het aanhouden van een aanzienlijke bijdrage aan het Productive Safety Net Program (PSNP) van de Wereldbank in Ethiopië in afwachting van de politieke ontwikkelingen in dat land die eind 2021 voor veel onrust zorgden. Tevens zijn wat vertragingen opgetreden in de uitvoering van de landenprogramma’s op het gebied van voedselzekerheid in Rwanda, Soedan en Zuid-Soedan. In Soedan hield dit verband met de instabiele politieke situatie in het laatste kwartaal van 2021.

Waterbeheer

Lagere uitgaven waterbeheer dan voorzien zijn met name het gevolg van lagere uitgaven voor activiteiten in het kader van de landenprogramma’s door vertragingen op het gebied van uitgaven voor integraal waterbeheer. In Ethiopië is dit toe te schrijven aan de politieke instabiele situatie eind 2021, waardoor betalingen zijn aangehouden. In andere landen waaronder Bangladesh, Mali, Mozambique, Rwanda en Zuid-Soedan spelen met name lagere financieringsbehoeftes een rol.

2e deel middelenafspraak

Budget voor investeringsprojecten in het vastgoed wordt via de middelenafspraak doorgeschoven naar latere jaren.

Beleidsmatige mutaties

Apparaat eindejaarsmarge non-ODA

Deze eindejaarsmarge betreft voornamelijk uitgaven aan de veiligheid van hoogrisicoposten, het regulier onderhoud huisvesting buitenland en uitgaven met betrekking tot MH17. Dit budget is bij Voorjaarsnota toegevoegd na HGIS-besluitvorming.

Bsb beveiliging hoogrisicoposten (naar def)

Defensie voert in opdracht van BZ de beveiliging van diplomaten en een aantal hoogrisicoposten uit. Vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) worden middelen voor de financiering van de beveiligingswerkzaamheden door de Brigade Speciale Beveiliging (BSB) van hoogrisicoposten in het buitenland overgeheveld naar de begroting van Defensie.

Eindejaarsmarge

De HGIS-eindejaarsmarge over 2020 wordt in de jaren 2021, 2022 en 2023 toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse Zaken en conform HGIS-besluitvorming doorverdeeld naar de betreffende departementen. Conform de middelenafspraak huisvesting wordt aanvullend op de reguliere eindejaarsmarge in totaal 14 miljoen euro aan onderuitputting vanuit 2020 toegevoegd aan de begroting in 2021.

Eindejaarsmarge BZ

De eindejaarsmarge over 2020 is aan de HGIS (2021 t/m 2023) toegevoegd en is doorverdeeld naar de HGIS-departementen. De eindejaarsmarge Buitenlandse Zaken wordt onder meer ingezet ten behoeve van de beveiliging van hoogrisicoposten, regulier onderhoud van de buitenlandse huisvesting, uitgaven ten behoeve van MH17 en enkele uitgestelde betalingen op programmabudgetten.

Functionerende rechtsorde

De door de situatie in Afghanistan niet meer inzetbare middelen van post Kaboel (eur 23,5 miljoen) zijn overgeheveld naar artikel 4.1 Humanitaire hulp. Hiernaast wordt door een aantal van de posten per saldo budget teruggegeven. Dit gaat om Juba, vanwege vertragingen door COVID, en Kampala en Tunis die programma’s opschorten vanwege lokale politieke ontwikkelingen en geweld. Tenslotte is een deel van de verlaging toe te schrijven aan het verwerken van het saldo «nog te verdelen» als toegelicht in de Miljoenennota 2021 in de instrumenten voor functionerende rechtsorde.

Hgis-bijstelling a.g.v. bni-volume t/m 2021

Naar aanleiding van de CEP- en MEV-ramingen van het Centraal Planbureau wordt het ODA-budget bijgesteld op basis van de verhoogde groeiverwachting van het bni.

Infrastructuurontwikkeling

De uitgaven voor Infrastructuurontwikkeling zijn lager uitgevallen dan begroot, doordat de uitgaven voor de programma’s DRIVE en Develop to Build (D2B) achter zijn gebleven ten opzichte van de verwachting.

Intensivering covid-19

Deze post bevat enkele extra bijdragen ter bestrijding van de impact van COVID-19 in ontwikkelingslanden. Dit betreffen bijdragen aan verschillende organisaties.In het kader van The Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) is in 2021 52 miljoen euro bijgedragen aan COVAX en 5 miljoen euro aan het Global Fund to Fight AIDS, TB en Malaria (GFATM). Een bedrag van 20 miljoen euro is bijgedragen aan het Poverty Reduction Growth and Trustfund (PRGT) van het IMF.

Intensivering covid-19: dekking

De bijdragen ter bestrijding van de impact van COVID-19 in ontwikkelingslanden zijn gedekt binnen de BHOS-begroting. De dekking is gevonden op verdeelartikel 5.4 als gevolg van de bijstelling van de BNI-ontwikkeling (CEP 2021) waarmee het ODA-budget naar boven is bijgesteld.

(Jeugd)werkgelegenheid

De uitgaven voor (jeugd)werkgelegenheid zijn lager uitgevallen van begroot, door een onderuitputting van het Challenge Fund.

Kasschuif ODA

Het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB laat ten opzichte van eerdere ramingen een positieve macro-economische ontwikkeling zien. De verhoging van het ODA-budget die hieruit volgt, maakt het mogelijk om bij Miljoenennota 2021 doorgevoerde kasschuif terug te draaien in de jaren 2021 tot en met 2025.

Klimaat algemeen

Met een extra bijdrage aan het Central-African Forest Initiative (10 miljoen euro), een bijdrage aan de herkapitalisatie van het Climate Investment Fund (23 miljoen euro), en extra middelen voor het Least-Developed Countries Fund (25 miljoen euro) zet Nederland in op ondersteuning in de aanpak van klimaatcrises in ontwikkelingslanden.

Marktontwikkeling en markttoegang

De uitgaven voor marktontwikkeling en markttoegang zijn toegenomen , doordat een extra bijdrage beschikbaar werd gesteld voor het programma van Trade Mark East Africa om de gevolgen van de COVID-19 pandemie op te vangen. Tevens is een betaling aan Agriterra voor 2022 in 2021 betaald.

Materiële uitgaven

Vanwege de tegenvallende consulaire ontvangsten als gevolg van COVID-19 neemt de kostendekkendheid van de consulaire dienstverlening af. Het kabinet compenseert in 2021 de tegenvaller deels door incidenteel middelen beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt verwacht dat overige materiële kosten, zoals representatiekosten en reiskosten, lager zullen uitvallen vanwege COVID-19.

Nieuwkomers oda middelen labelen als hgis

Er is sprake van een technische aanpassing waardoor ODA-middelen op de OCW-begroting voortaan direct zichtbaar zijn binnen de HGIS. Het betreft onderwijskosten voor asielzoekers uit DAC-landen.

Nog te verdelen

Het ODA-budget wordt gecorrigeerd voor ontwikkelingen van het bni. Om de stabiliteit van de algehele BHOS-begroting te versterken worden aanpassingen naar aanleiding van bijgestelde bni-ramingen op dit artikel opgevangen. Daarnaast worden binnen dit artikel de wijzigingen in de toerekeningen aan ODA, zoals eerstejaars opvang asielzoekers in Nederland, verwerkt.

Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen bni en/of toerekeningen

Het ODA-budget wordt gecorrigeerd voor ontwikkelingen van het bni. Om de stabiliteit van de algehele BHOS-begroting te versterken worden aanpassingen naar aanleiding van bijgestelde bni-ramingen op dit artikel opgevangen. Daarnaast worden binnen dit artikel de wijzigingen in de toerekeningen aan ODA, zoals eerstejaars opvang asielzoekers in Nederland, verwerkt. Als gevolg van ramingen van het Centraal Planbureau (CEP 2021) is de ontwikkeling van het bni, en daarmee het ODA-budget, meerjarig naar boven bijgesteld. Daarnaast is, op basis van bijgestelde in- en uitstroomramingen, de toerekening voor eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen lager geworden. Deze meevallers hebben het mogelijk gemaakt om enerzijds de in 2020 doorgevoerde kasschuif op ODA terug te draaien voor de jaren 2021-2025, en anderzijds te werken aan herstel van een oplopende buffercapaciteit op artikel 5.4. Ook is extra ingezet op de bestrijding van de impact van COVID-19 in de armste landen door in 2021 72 miljoen euro vrij te maken. Verder was er sprake van een extra tegenvaller in de raming van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen (38,2 miljoen euro). Hiertegenover stond een overheveling vanuit artikel 5.2 vanwege de Verdragsmiddelen voor Suriname waardoor aan het eind van het jaar de stand op artikel 5.4 naar nul kon worden teruggebracht.

Noodhulpprogramma's

Een deel van de positieve ODA-bijstelling door een hoger bni a.g.v. MEV wordt ingezet voor noodhulp. De bijdragen zijn voor het het centraal VN-fonds voor humanitaire hulp (CERF ‒ 9 miljoen euro), het regionaal fonds voor humanitaire hulp in de Sahel van OCHA (5 miljoen euro - Country Based Pooled Fund) en voor een extra bijdrag (3 miljoen euro) aan de Dutch Relief Allience. Dit is een Nederlandse alliantie van veertien noodhulporganisaties. Deze extra bijdrage was geoormerkt voor inzet ter bestrijding van de humanitaire crisis in Ethiopië. Daarnaast zijn de vanwege de crisis in Afghanistan niet meer inzetbare gedelegeerde middelen (23,5 miljoen euro) van post Kaboel overgeheveld naar het beleidsartikel voor noodhulp. Deze middelen zijn ingezet ten behoeve van het Afghanistan Humanitarian Fund en het Regional Refugee Prepearedness and Response Plan van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

ODA-toerekening

Een deel van de kosten van de opvang van eerstejaars asielzoekers uit ontwikkelingslanden wordt toegerekend aan ODA. Er is sprake van een technische aanpassing, waardoor de toerekening aan ODA voortaan direct zichtbaar wordt binnen de HGIS.

Onderuitputting HGIS non-ODA

Vanwege de ontwikkelingen in Kaboel is een project gericht op de veiligheid van hoogrisicoposten tot nader order gepauzeerd (24 miljoen euro). Hiernaast valt een contributie aan het crisisbeheersingsprogramma van de VN lager uit (15,7 miljoen euro). Ook de uitkeringsregeling Dutchbat III en Srebrenica komt in 2021 niet volledig tot realisatie (12,7 miljoen euro). Verder blijft een saldo op het bufferartikel onbenut (met name bni-mutaties en onderuitputting op LNV-middelen à 11,8 miljoen euro) en is er nog geen overeenstemming omtrent de renovatie van het Vredespaleis, waardoor de hiervoor gereserveerde middelen niet aangewend zijn (6,6 miljoen euro). Als laatste is er in het kader van de middelenafspraak huisvesting sprake van in totaal 17 miljoen euro aan onderuitputting op het apparaat, voortkomend uit de verkoop van vastgoed. De overige onderuitputting komt voort uit enkele kleinere posten

Tegenvaller njn: opvang coa oda (buffer)

De raming voor de asieltoerekening eerstejaarsopvang van asielzoekers is in het najaar van 2021 verlaagd. De toegenomen asieltoerekening die hieruit volgde is vanaf verdeelartikel 5.4 op de BHOS-begroting overgeboekt naar de begroting van JenV (38,2 miljoen euro).

Tegenvaller njn: opvang coa (1e jaars)/ oda

De raming voor de asieltoerekening eerstejaarsopvang is in het najaar van 2021 verlaagd. De toegenomen asieltoerekening die hieruit volgde is vanaf verdeelartikel 5.4 op de BHOS-begroting overgeboekt naar de begroting van JenV (38,2 miljoen euro).

Versterking maatschappelijk middenveld

Binnen artikel 3 vinden enkele overhevelingen plaats. De belangrijkste hiervan zijn 20 miljoen euro jaarlijks voor nieuwe SRGR-partnerschappen en 25 miljoen euro eenmalig voor een extra bijdrage aan COVAX.

Technische mutaties

HGIS-bijstelling a.g.v. bni-prijs

Naar aanleiding van de CEP- en MEV-ramingen van het Centraal Planbureau wordt het ODA-budget bijgesteld op basis van de verhoogde groeiverwachting van het bni.

Materiële uitgaven (desaldering)

Conform de middelenafspraak huisvesting zijn enkele panden verkocht en blijven de middelen beschikbaar om in de toekomst nieuwe panden aan te kunnen schaffen.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

Als gevolg van COVID-19 is het aantal reisbewegingen en daarmee de consulaire ontvangsten gedaald. Door de reisbeperkingen vinden minder reisbewegingen plaats, waardoor er ook minder visa en andere consulaire documenten worden afgenomen.

Technische mutaties

Diverse ontvangsten (desaldering)

Er worden ontvangsten verwacht door de verkoop van vastgoed. Een deel van deze extra ontvangsten kunnen in hetzelfde jaar opnieuw worden ingezet om investeringen te doen binnen de kaders van de huisvestingsstrategie. Deze ontvangsten zijn onderdeel van de middelenafspraak huisvesting.

Licence