Base description which applies to whole site

12 CORONAGERELATEERDE UITGAVENMAATREGELEN

Het kabinet heeft in 2020 besloten tot noodmaatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus het hoofd te bieden. Gegeven deze uitzonderlijke situatie is daarbij besloten dat het reguliere uitgavenplafond niet gold voor de uitgaven uit de noodpakketten. Dit betekent dat de extra uitgaven niet ten koste zijn gegaan van andere uitgaven, maar dat ze zorgden voor een verslechtering van het EMU-saldo en een verhoging van de EMU-schuld. Dit geldt ook voor 2021.

Onderstaande tabel 12.1 toont de realisaties van de coronagerelateerde uitgavenmaatregelen per begrotingshoofdstuk die relevant zijn voor het EMU-saldo. In totaal blijkt dat in 2021 de uitgaven als gevolg van coronagerelateerde maatregelen zijn gestegen met 31,1 miljard euro.

De coronagerelateerde uitgaven worden nader toegelicht in de departementale jaarverslagen. Een uitgebreid overzicht van de overheidsfinanciën in coronatijd is ook terug te vinden op https://www.rijksfinancien.nl/overheidsfinancien-coronatijd.

Tabel 12.1 Coronagerelateerde uitgaven 2021 relevant voor EMU-saldo (in miljoenen euro)

Begroting

2021

Koninkrijksrelaties en BES fonds

40

Buitenlandse Zaken

14

Justitie en Veiligheid

239

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

143

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

3.984

Nationaal Programma Onderwijs

3.026

Diversen

959

Financiën en Nationale Schuld

540

Defensie

30

Infrastructuur en Waterstaat

1.334

Beschikbaarheidsvergoeding OV

1.120

Diversen

214

Economische Zaken en Klimaat

5.496

TVL

5.366

Diversen

129

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

204

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

9.380

NOW

8.744

TOZO

864

Diversen

483

TOZO afrekening 2020

‒ 710

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

8.440

GGD'en en veiligheidsregio's

2.862

Testcapaciteit RIVM en GGD

2.260

Diversen Zorg

1.712

Vaccin ontwikkeling en medicatie

830

Zorgbonus

777

Gemeentefonds

1.205

Provinciefonds

13

Totaal EMU-relevante uitgaven

31.062

Onderstaande tabel 12.2 toont de realisaties van coronagerelateerde uitgaven die niet relevant zijn voor het EMU-saldo. Dit betreft uitgaven aan leningen die naar verwachting in latere jaren worden terugontvangen, om deze reden zijn deze uitgaven aangemerkt als niet relevant voor het EMU-saldo. In totaal betrof dit in 2021 0,7 miljard euro.

Tabel 12.2 Coronagerelateerde uitgaven 2021 niet relevant voor EMU-saldo (in miljoenen euro)

Begroting

2021

Koninkrijksrelaties en BES fonds

417

Liquiditeitssteun Aruba, Curaçao, Sint Maarten

417

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

25

Nationaal Programma Onderwijs

25

Economische Zaken en Klimaat

168

Leningen

140

Voucherkredietfaciliteit reissector

28

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

50

Leningen TOZO

50

Totaal niet EMU-relevante uitgaven

660

Licence