Base description which applies to whole site
+

Justitie en Veiligheid

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

14.175,90

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Meevaller njn: meevaller toevoegingen rechtsbijstand

‒ 54,2

Slotwet: mee- en tegenvallers

‒ 58,9

Wts de regeling tegemoetkoming waterschade limburg

‒ 88,3

Diversen

‒ 2,9

 

‒ 204,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Dekking problematiek

‒ 112,6

Eindejaarsmarge

94,7

Grenzen en veiligheid

18,2

Interne problematiek

123,1

Mpp

49,9

Oda toerekening

‒ 463

Pmj

208,6

Regeling tegemoetkoming schade 2021

100

Diversen

‒ 41,7

 

‒ 22,8

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Corona-gerelateerde kosten

100

Desaldering afrekening ind over opdracht 2020

41,1

Desaldering bijzondere bijdragen

52,2

Handhaving coronatoegangsbewijzen

45

Loonbijstelling tranche 2021

241,6

Prijsbijstelling tranche 2021

56,7

Tegenvaller njn: coa bezetting

44,6

Tijdelijke coronabanen

60

Diversen

53

 

694,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

467

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

14.642,90

Totaal Internationale samenwerking

332,6

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.574,10

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Abn amro schikking boetedeel

300

Slotwet: mee- en tegenvallers

38

Tegenvaller afpak-opbrengsten

‒ 88,2

Diversen

4,6

 

254,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Boeten en transacties

‒ 74

Mpp

74,9

Diversen

‒ 24,7

 

‒ 23,8

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Desaldering afrekening ind over opdracht 2020

41,1

Desaldering bijzondere bijdragen

52,2

Tegenvaller njn: coa bezetting

44,6

Diversen

38,1

 

176

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

406,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

1.980,60

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

1.980,60

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Meevaller njn: meevaller toevoegingen rechtsbijstand

Dit betreft een meevaller bij de toevoegingen bij rechtsbijstand. Dit bedrag is samengesteld uit drie meevallers: een meevaller als gevolg van een lager aantal afgegeven toevoegingen (circa 41 miljoen euro), een meevaller bij de uitvoering van het project intensiveringen Zo Snel Mogelijk (ZSM) (circa 5 miljoen euro) en een meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa 8 miljoen euro).

Slotwet: mee- en tegenvallers

Deze post bestaat uit een zeer groot aantal mutaties waarvan de belangrijkste onderstaand worden toegelicht. In de Slotwet 2021 van JenV wordt per artikel op een nog gedetailleerder niveau inzichtelijk gemaakt welke mee- en tegenvallers er zijn geweest. De corona uitgaven met betrekking tot de quarantaine van inreizende asielzoekers is lager uitgevallen dan eerder geraamd, hetgeen geresulteerd heeft in onderuitputting van 5,8 miljoen euro. Door het aanhouden van de coronacrisis zijn kosten voor het NCTV-callcenter ter hoogte van 10,7 miljoen euro die verband houden met de corona-aanpak niet in 2021 afgerekend. Deze kosten worden doorgeschoven naar 2022. Het uitkeren van schadevergoedingen aan personen die vrijgesproken zijn van een misdrijf waarvoor zij eerder veroordeeld waren, conform de wet Mulder, heeft geleidt tot een tegenvaller ter hoogte van circa 7,4 miljoen euro. Bij de realisatie van de ICT-agenda van het Openbaar Ministerie heeft zich een tegenvaller voorgedaan ter hoogte van 11,3 miljoen euro.

Onderuitputting apparaat openbaar ministerie

Er heeft zich onderuitputting voorgedaan bij de apparaatskosten voor het eigen personeel van het Openbaar Ministerie ter hoogte van circa 16,7 miljoen euro.

Wts de regeling wet tegemoetkoming schade Limburg

De uitgaven voor de Regeling tegemoetkoming schade Limburg 2021 onder de Wet tegemoetkoming schade (Wts) vielen in 2021 88 miljoen euro lager uit dan voorzien. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het wel of niet uitkeren van de tegemoetkoming. Er is een lager bedrag aan uitkeringen op grond van de regeling uitgekeerd dan voor 2021 was begroot. De meeste uitkeringen in het kader van de Wet tegemoetkoming schade zullen in 2022 plaatsvinden. Voor het begrotingsjaar 2022 is voor de Wts een Nota van Wijziging (NvW) opgesteld (200 miljoen euro). Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de Wts uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade.

Diversen

De post diversen bestaat uit de overige mee- en tegenvallers, waaronder tegenvallers op het gebied van ICT binnen het Openbaar Ministerie (OM) van 10 miljoen euro, alsmede binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van 9,2 miljoen euro. Daarnaast is sprake van een meevaller op het gebied van ondermijning van 9,1 miljoen euro, die o.a. veroorzaakt wordt door de vertraging van de implementatie van het Beslag Informatie Systeem (BIS).

Beleidsmatige mutaties

Dekking problematiek

Dit betreft meerdere maatregelen ter dekking van interne JenV-problematiek. De belangrijkste hiervan zijn de inzet van circa 94,7 miljoen euro uit de eindejaarsmarge

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge 2020 die voor JenV beschikbaar was in 2021 bedroeg circa 94,7 miljoen euro. Deze is toegevoegd aan de begroting van JenV en vervolgens ingezet voor het dekken van interne JenV-problematiek.

Grenzen en Veiligheid

In 2021 is de doorgegaan met de implementatie van een aantal EU-verordeningen op het gebied van grenzen en veiligheid teneinde de veiligheid in Europa te verbeteren. Tevens is hieruit extra inzet bekostigd bij de betrokken ketenpartners. Voor dit doeleinde is circa 18,2 miljoen euro extra uitgetrokken.

Interne problematiek

Deze post bestaat uit diverse mutaties waarvan de belangrijkste worden toegelicht. Ten eerste circa 28,7 miljoen euro aangewend om het negatieve eigen vermogen, veroorzaakt door het resultaat over 2020, bij de Dienst Justitiële Instellingen aan te zuiveren. Ten tweede is er sprake van een tekort bij de Raad van de Kinderbescherming ter hoogte van circa 16 miljoen euro. Het restant bestaat uit een groot aantal mutaties van kleinere omvang.

MPP

De post bestaat uit diverse over- en onderschrijdingen. Op basis van verwachtingen uit MPP is extra budget toegevoegd aan het COA (circa 43,4 miljoen euro) en de IND (circa 7,2 miljoen euro). Daarnaast is 21 miljoen euro vrijgemaakt voor het realiseren van reservecapaciteit bij het COA. Hier staat tegenover dat door een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vluchtelingen bij het NIDOS en een lagere instroom bij DTenV van afgewezen asielzoekers er onderschrijdingen zijn gerealiseerd van respectievelijk 11 en 4 miljoen euro. Daarnaast viel de raming voor ten behoeve van vreemdelingenkamers binnen de Raad voor de Rechtspraak circa 6,7 miljoen euro lager uit.

Oda toerekening

De hogere uitgaven voor de eerstejaars opvang van asielzoekers uit DAC landen zijn conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA en overgeheveld van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de begroting van JenV. Dit betrof een bedrag van circa 463 miljoen euro.

PMJ

Het Prognosemodel justitiële ketens raamt de meerjarige capaciteitsbehoefte in de justitiële keten. De raming in 2021 voor de komende jaren lieten een forse stijging in de capaciteitsbehoefte zien en hieruit volgende stijging in uitgaven, die in 2021 209 miljoen euro bedroegen.

Diversen

De post diversen uit de overige mutaties waarvan de belangrijkste worden toegelicht. Hieronder vallen verschillende kasschuiven op het gebied van vertraging van projecten in het kader van ondermijning (11,6 miljoen euro), en op het gebied van Grenzen en Veiligheid (10,5 miljoen euro). Daarnaast stonden er nog middelen (12,1 miljoen euro) gereserveerd op artikel Nog onverdeeld ter dekking van de te verwachten tegenvaller bij de ontvangsten van griffierechten in verband met Covid-19. Deze middelen zijn hiervoor bij Najaarsnota ingezet. Ook zijn er middelen ter hoogte van 8,8 miljoen euro ingezet voor de kwijtschelding publieke schulden in de kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

Technische mutaties

Corona-gerelateerde kosten

Als gevolg van de coronacrisis zijn er in 2021 extra uitgaven door JenV, onder andere voor personele bescherming, om primaire processen coronaproof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen in te halen. Daarnaast worden er lagere ontvangsten voorzien voor griffierechten (12,1 miljoen euro) en CJIB administratiekosten (7 miljoen euro). Voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende ontvangsten is eenmalig 100 miljoen euro toegevoegd aan de JenV-begroting, naast het reeds ontvangen voorschot van 40 miljoen euro bij de begroting 2021.

Desaldering afrekening IND over opdracht 2020

Deze post betreft een desaldering van de afrekening van het IND over de opdracht 2020.

Desaldering bijzonder bijdragen

Om de bestaande financiering van de politie beter te laten aansluiten op haar doelstellingen zijn er tientallen bijzondere bijdragen beëindigd. Voor een groot deel worden deze middelen vereenvoudigd opnieuw toegekend aan Politie. Deze post betrof dan ook een administratieve handeling waarbij bijzondere bijdragen waar de politie al middelen voor op de balans had staan, werden omgezet naar de algemene bijdrage in het uitgavenkader. Deze financieel technische wijzigingen hebben niet geleid tot een verhoging van het totale politiebudget.

Handhaving coronatoegangsbewijzen

Vanwege het loslaten van de 1,5 meter maatregel in het najaar van 2021 en het inzetten op coronatoegangsbewijzen (CTB) op plekken waar personen dicht op elkaar verbleven, werden ondernemers, instellingen en verenigingen geacht te toetsen of bezoekers een geldig CTB hadden. Omdat dit een extra opgave neerlegde bij ondernemers maar ook gemeenten, werd 45 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit geld kon worden ingezet voor bijvoorbeeld beveiligers, gastvrouwen of zogenaamde city hosts die ondernemers hielpen bij de controle van het CTB.

Loonbijstelling tranche 2021

De tranche 2021 voor de loonbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Prijsbijstelling tranche 2021

De tranche 2021 voor de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Tegenvaller njn: COA bezetting

De bezetting bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) was een stuk hoger dan bij Voorjaarsnota werd verwacht, omdat er rekening werd gehouden met een lagere instroom dan in 2020 en een uitstroom van vergunninghouders conform de taakstelling. De totale tegenvaller was circa 83 miljoen euro. Een deel van de kosten van de opvang van eerstejaars asielzoekers uit ontwikkelingslanden werd toegerekend aan ODA (38,2 miljoen euro). Het overige deel van de tegenvaller (44,6 miljoen euro) werd gedekt vanuit de asielreserve. Deze post betrof zodoende een desaldering van ontvangst uit de asielreserve ter dekking van de hogere kosten van het COA.

Tijdelijke coronabanen

Om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen werd € 60 mln. beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het inrichten van tijdelijke coronabanen. Hiermee konden ongeveer 3.800 voltijds fte extra tijdelijke coronabanen in het toezicht en de handhaving gecreëerd worden (bijvoorbeeld straatcoaches in de openbare ruimte). De toezichthouders namen daarmee een deel van de taken van boa's en politiemensen uit handen.

Diversen

De post diversen uit de overige mutaties waarvan de belangrijkste worden toegelicht. Hieronder valt het toekennen van additionele middelen voor Loon- en Prijsbijstellingen bij de Najaarsnota (13,8 miljoen euro). Daarnaast hebben er ontvangsten vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport plaatsgevonden in het kader van de beveiliging van vaccinlocaties (29 miljoen euro). Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn er overboekingen gedaan naar Defensie (14,9 miljoen euro) en Financiën (14,9 miljoen euro) voor de bijdrage voor het Multidisciplinair Interventieteam in het kader van het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit. Tot slot hebben er overboekingen plaatsgevonden aan DG Covid-19 voor het beschikbaar stellen van programmagelden voor dat DG (16 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Abn amro schikking boetedeel

ABN AMRO en het Openbaar Ministerie hebben in 2021 een schikking getroffen inzake de witwasfraude waartegen de bank onvoldoende actie ondernomen had. De totale schikking betrof een bedrag van 480 miljoen euro. Het boete-component hiervan was 300 miljoen euro.

Slotwet: mee- en tegenvallers

Deze post bestaat uit een aantal mutaties waarvan de belangrijkste onderstaand worden toegelicht. In de Slotwet 2021 van JenV wordt per artikel op een nog gedetailleerder niveau inzichtelijk gemaakt welke mee- en tegenvallers er zijn geweest.

Er heeft zich een terugstorting aan JenV ter hoogte van 10,7 miljoen euro voorgedaan vanuit de rechtsbijstand, vanwege een overschrijding van de liquiditeitsnorm. Bij de bijdrage aan Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een wettelijke taak heeft zich een meevaller voorgedaan van 4,2 miljoen euro als gevolg van de definitieve vaststelling van subsidies over 2020 en de terugbetaling van positieve exploitatieresultaten. Tevens heeft zich een meevaller ter hoogte van 4,4 miljoen euro voorgedaan op de definitieve subsidievaststelling van Nidos over 2020. Er is een ontvangst van 5,2 miljoen euro van FM-Haaglanden inzake de afrekening van de in 2020 gebruikte werkplekken. Tot slot heeft zich bij Justid een ontvangst van 9,6 miljoen euro voorgedaan die samenhangt met een vermeerderd aantal opdrachten.

Tegenvaller afpak-opbrengsten

De afpak-opbrengsten zijn circa 88,2 mln. lager uitgekomen dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat afpak-opbrengsten sterk afhankelijk zijn van de realisatie van grote schikkingen. Hoewel er in 2021 wel twee grote schikkingen zijn geweest (groter dan 10 mln.) hadden deze schikkingen een hoog boete-component en een verhoudingsgewijs beperkte afpak-component.

Diversen

De post diversen bestaat uit een viertal mutaties. De twee grootste mutaties zijn een meevaller van 8,8 miljoen euro bij DJI vanwege een afrekening over 2020 en een meevaller van 4,8 miljoen euro bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) vanwege een vertraging bij het kwijtschelden publieke schulden gerelateerd aan de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Bij de incidentele suppletoire begroting was de verwachting dat er 5,6 miljoen euro aan boetes kwijtgescholden zou worden. Het blijkt dat dit langzamer loopt dan verwacht.

Beleidsmatige mutaties

Boeten en transacties

De raming voor het Boeten & Transactiedossier viel lager uit door diverse maatregelen die verkeersbewegingen beperkten in 2021. De raming is om deze reden met 74 miljoen euro naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn er als gevolgen van de corona-crisis minder ontvangsten binnengekomen aan griffierechten, en de administratiekosten bij het CJIB (in totaal ter hoogte van 19 miljoen euro).

MPP

Deze post bestaat uit een tweetal mutaties. Ten eerste vond er door de afrekening van het Nidos over 2020 een terugbetaling van 6 miljoen euro aan subsidie plaats. Daarnaast was er een meevaller van circa 68,9 miljoen euro bestaande uit bij de afrekening van de bijdrage COA over 2020 (2,6 mln.) en het afromen van het overtollig eigen vermogen (66,3 mln.) van het COA.

Diversen

De post diversen uit een tweetal mutaties. Ten eerste heeft door de kwijtschelding van publieke schulden in het kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag een vermindering van de ontvangsten uit Boeten & Transacties plaatsgevonden (5,6 miljoen euro).

Technische mutaties

Desaldering afrekening IND over opdracht 2020

Dit betreft de desaldering van de afrekening van de IND over de opdracht 2020. Zie voor de inhoudelijke toelichting de gelijknamige post bij uitgaven.

Desaldering bijzondere bedragen

Dit betreft de desaldering van bijzondere uitgaven op de balans van de politie. Zie voor de inhoudelijke toelichting de gelijknamige post bij uitgaven.

Tegenvaller njn: COA bezetting

Dit betreft een uitname uit de asielreserve ter dekking van de hogere kosten van het COA. Zie voor de inhoudelijke toelichting de gelijknamige post bij de uitgaven.

Diversen

De post diversen uit de overige mutaties waarvan de belangrijkste worden toegelicht. Het gaat hierbij om een terugboeking van overgebleven middelen voor het aanschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen in het kader van corona aan het ministerie van Financiën (25,9 miljoen euro). Tevens bevat deze post een desaldering bij het IND die veroorzaakt is door het opschonen van de balans (10 miljoen euro) en het inzetten van deze middelen om de productie te bekostigen.

Licence