Base description which applies to whole site

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

9.813,90

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Delta raming en realisatie bni

‒ 176,4

Delta raming en realisatie invoerrechten

343

Diversen

1,2

 

167,8

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aanpassing kasritme brexit adjustment reserve

53,8

Controle boekhouding tem

123,6

Dab 10

104,9

Dab 3 surplus eu-begroting 2020

‒ 101,1

Dab 9

40

Dab4 - lenteraming

261,8

Dab4 - overige inkomsten en vk bijdrage

‒ 28,2

Nacalculatie eu-afdrachten

45

Tem-afdracht lage waarde textiel

185,4

Diversen

10,6

 

695,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

863,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

10.677,40

Totaal Internationale samenwerking

1.449,30

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

12.126,80

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

817

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Delta en raming realisatie perceptiekostenvergoeding

66,8

Diversen

‒ 3,6

 

63,2

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Dab4 - lenteraming

‒ 34,1

Perceptiekostenvergoeding controle boekhouding tem

26,1

Tem-afdracht lage waarde textiel

37,1

 

29,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

92,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

909,2

Totaal Internationale samenwerking

84,3

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

993,5

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Delta raming en realisatie BNI

De realisatie van de bni-afdracht is 176 miljoen euro lager dan verwacht bij Najaarsnota. Dit komt doordat de uitgaven van de EU in 2021 onder het jaarlijkse EU-uitgavenplafond zijn gebleven waar de afdrachtenraming op gebaseerd wordt.

Delta raming en realisatie invoerrechten

De realisatie van de invoerrechten is 343 miljoen euro hoger uitgevallen dan bij Najaarsnota werd verwacht. Deze invoerrechten worden door Nederland geïnd en na aftrek van de perceptiekostenvergoeding afgedragen aan de EU. De realisatie is hoger doordat in de laatste maanden van 2021 de ontvangsten van de Nederlandse invoerrechten gestegen zijn.

Beleidsmatige mutaties

Aanpassing Brexit Adjustment Reserve

De BAR is een speciaal instrument buiten de plafonds van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) dat dient ter ondersteuning van de lidstaten, regio's en sectoren die het hardst geraakt zijn door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie. Op 17 juni jl. is een akkoord bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement over de verdeling van de middelen. Dit leidt tot een wijziging van het kasritme t.o.v. het eerdere uitgangspunt zoals opgenomen bij Miljoenennota 2021. Als gevolg hiervan wordt de raming van de Nederlandse afdrachten in 2021, 2022, 2023 en 2025 verhoogd. De verhogingen in de raming worden volledig gecompenseerd door verlagingen van de raming in de jaren 2024, 2026 en 2027, waarmee sprake is van een verschuiving van middelen tussen de jaren.

Controle boekhouding TEM

Naar aanleiding van een recente controle van de TEM-boekhouding (Traditioneel Eigen Middelen) bij de Douane heeft de Europese Commissie (EC) verzocht om een nabetaling. Nederland aanvaardt aansprakelijkheid voor een bedrag van 12,7 miljoen euro aan TEM. Daarnaast stelt Nederland een bedrag van 110,9 miljoen euro onder voorbehoud ter beschikking aan de EU om de oploop van de vertragingsrente te stoppen. Over TEM-afdrachten ontvangt Nederland een perceptiekostenvergoeding, waardoor de nettobetaling 97,5 miljoen euro bedraagt.

DAB 10

Deze mutatie van 104,9 miljoen euro betreft een bijstelling van de bni-afdracht voortkomend uit de Draft Amending Budget 10 (DAB10) voor een versnelling van betalingen op de EU-begroting als gevolg van de COVID-19 crisis.

DAB 3 surplus EU-begroting 2020

Met DAB 3 wordt het surplus van de Europese begroting over 2020 verwerkt in de Europese begroting 2021.

DAB 9 

De betalingen uit de negende aanvullende EU-begroting (DAB9 2020) ten behoeve van de inzet van het Europees Solidariteitsfonds zijn over de jaargrens heen geschoven en het budgettaire kaseffect slaat daardoor niet in 2020 maar in 2021 neer.

DAB 4 - Lenteraming

Op basis van de meest recente economische ramingen voor de lidstaten, de Lenteraming actualiseert de Europese Commissie middels DAB4 de Europese begroting. Het Nederlandse bni is hoger dan vorig jaar werd verwacht, ook in verhouding tot de economieën van andere lidstaten (5,9 i.p.v. 5,7 procent). Als gevolg hiervan stijgen de bni-afdrachten meerjarig met ca. 0,2 miljard euro. Ook wijzigen de geraamde btw-afdrachten en plasticafdracht in 2021-2026 in totaal met respectievelijk 116 en ‒ 46 miljoen euro. Hiernaast stijgen de geraamde invoerrechten als gevolg van de Lenteraming in DAB4. Om een zo realistisch mogelijke raming te presenteren heeft het kabinet ervoor gekozen om incidenteel af te wijken van de gebruikelijke ramingsmethodiek (i.e., aansluiten bij de Commissieraming) door de Nederlandse raming van de invoerrechten eenmalig te corrigeren voor het effect van de voorlopige betalingen in de zonnepanelenzaak (incidentele betaling) die eind 2020 heeft plaatsgevonden op de Commissieraming. De door Nederland gemaakte correctie op de Commissieraming in deze begroting vindt plaats door te rekenen met het gemiddelde aandeel van Nederland in de totale invoerrechten in de periode 2016-2020 (14,5 procent).

DAB 4 - overige inkomsten en VK bijdrage

De Europese Commissie actualiseert in de vierde aanvullende EU-begroting (DAB4) de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan de Europese begroting 2021 en de overige ontvangsten op de Europese begroting 2021. De overige ontvangsten bestaan voornamelijk uit inkomsten uit mededingingsboetes. De hogere geraamde ontvangsten op de Europese begroting als gevolg van DAB4 leiden naar verwachting tot een daling van de Nederlandse bni-afdracht met ca. 28 miljoen euro.

Nacalculatie EU-afdrachten

Jaarlijks vindt naar aanleiding van o.a. de ontwikkeling van het bni een nacalculatie plaats op de EU-afdrachten. De Nederlandse naheffing over 2020 van 45 miljoen is over de jaargrens heen geschoven, waardoor het budgettaire effect in 2021 neerslaat in plaats van in 2020.

TEM-afdracht lage waarde textiel

Dit betreft een afdracht onder voorbehoud naar aanleiding van een geschil met de Europese Commissie. De Commissie is van mening dat Nederland in de periode 2012-2019 te weinig douanerechten (Traditionele Eigen Middelen, TEM) heeft geheven en afgedragen over zendingen lage waarde textiel en schoenen uit China. Om te voorkomen dat de vertragingsrente verder oploopt wordt onder voorbehoud van de uitkomst van de gerechtelijke procedure de hoofdsom (185,4 miljoen euro) voldaan. Over deze afdracht ontvangt Nederland een perceptiekostenvergoeding van 20 procent voor de inningskosten. Deze vergoeding van ca. 37 miljoen euro is opgenomen bij de ontvangsten. De netto verwerking bedraagt hierdoor 148,3 miljoen euro.

Vertragingsrente griesmeel (Aruba en Curacao)

Dit betreft de vertragingsrente die hoort bij de hoofdsom die reeds in 2019 aan de Europese Commissie is betaald, naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie als gevolg van onterecht afgegeven oorsprongscertificaten door de autoriteiten van Curaçao en Aruba voor de invoer van melkpoeder en rijst, gries en griesmeel.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Delta en raming realisatie perceptiekostenvergoeding

De realisatie van de perceptiekostenvergoeding is 66,8 miljoen euro hoger dan verwacht bij Najaarsnota. Doordat de invoerrechten hoger zijn uitgevallen, valt de perceptiekostenvergoeding ook hoger uit.

Beleidsmatige mutaties

DAB 4 - Lenteraming

De raming van de perceptiekostenvergoeding (de vergoeding die Nederland ontvangt voor het innen van de invoerrechten) neemt in 2021 af met 34 miljoen euro, maar stijgt daarna meerjarig met gemiddeld 37 miljoen euro als gevolg van de hogere geraamde invoerrechten.

Perceptiekostenvergoeding controle boekhouding TEM

Nederland draagt naar aanleiding van een onderzoek door de Europese Commissie een TEM-hoofdsom van 123,6 miljoen euro af, waarvan 110,9 miljoen onder voorbehoud. Conform de TEM-systematiek ontvangt Nederland een perceptiekostenvergoeding over deze afdracht. Hierdoor bedraagt de nettobetaling 97,5 miljoen euro.

TEM-afdracht lage waarde textiel

Dit betreft de perceptiekostenvergoeding van 20 procent voor de inningskosten van de afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie. Deze afdracht is toegelicht onder TEM-afdracht lage waarde textiel (uitgaven).

Licence