Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 13 april 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 13 april 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 13 april 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB1

Mutaties 9e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

46.408.778

46.151.813

1.533.457

71.500

71.500

0

               
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

23.340.496

23.049.713

1.345.405

72.250

72.250

0

 

Beleidsartikelen

           

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

5.221.209

5.186.874

4.000

23.200

23.200

0

06

Hoger beroepsonderwijs

4.619.720

4.112.995

1.213

3.600

3.600

0

07

Wetenschappelijk onderwijs

6.289.155

5.843.930

16

44.700

44.700

0

08

Internationaal beleid

12.255

12.255

99

     

11

Studiefinanciering

5.087.666

5.087.666

1.147.989

     

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

66.108

66.108

2.183

     

13

Lesgelden

14.038

14.038

188.743

     

14

Cultuur

614.519

1.299.772

494

     

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.134.046

1.134.749

101

     

25

Emancipatie

4.601

14.147

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

0

0

0

     

91

Nog onverdeeld

0

0

0

     

95

Apparaat Kerndepartement

277.179

277.179

567

750

750

0

               
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

23.068.282

23.102.100

188.052

– 750

– 750

0

 

Beleidsartikelen

           

01

Primair onderwijs

12.556.250

12.526.250

15.961

30.500

30.500

0

03

Voortgezet onderwijs

9.309.068

9.372.886

7.391

– 31.250

– 31.250

0

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

164.303

164.303

9.000

     

15

Media

1.038.661

1.038.661

155.700

     
1

Hierin zijn de vorige 8 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. Kamerstukken II 2020/21, 35 682; Kamerstukken II 2020/21, 35 696; Kamerstukken II 2020/21, 35 716; Kamerstukken II 2020/21, 35 735; Kamerstukken II 2020/21, 35 739; Kamerstukken II 2020/21, 35 740; Kamerstukken II 2020/21, 35 776, Kamerstukken II 2020/21, 35 797.

Licence