Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022–2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 13 februari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 13 februari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 13 februari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie,

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake lening Invest-NL in verband met SIF) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. ISB, NvW en amendementen1

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

33.440.471

27.720.459

18.659.458

0

0

‒ 1.572.633

        
 

Beleidsartikelen

32.910.539

27.190.527

18.524.108

0

0

‒ 1.572.633

1

Goed functionerende economie en markten

304.412

340.794

31.934

   

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

5.732.946

4.422.761

576.949

   

3

Toekomstfonds

170.864

227.187

80.200

   

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

14.512.688

16.514.067

4.526.977

   

5

Een veilig Groningen met perspectief

4.486.758

4.490.008

11.735.415

   

6

Bijdrage Nationaal Groeifonds

7.702.871

1.195.710

1.572.633

  

‒ 1.572.633

        
 

Niet-beleidsartikelen

529.932

529.932

135.350

0

0

0

40

Apparaat

529.932

529.932

135.350

   

41

Nog onverdeeld

0

0

0

   
1

Kamerstuk 36 271, nr. 1 en

Licence