Base description which applies to whole site

2. Beleidsartikelen

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2020 (incl. NvW en amendementen)

Stand na suppletoire begroting (inclusief ISB's)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

1.032.395

2.340.728

42.000

2.382.728

3.000

1.000

1.000

0

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

Waarvan overige verplichtingen

0

0

0

0

Uitgaven

937.381

1.725.914

42.000

1.767.914

3.000

1.000

1.000

0

Waarvan juridisch verplicht

90%

96%

96%

Subsidies

306.034

1.052.309

500

1.052.809

0

0

0

0

Sociaal economische positie boeren

5.439

13.600

0

13.600

0

0

0

Duurzame veehouderij

171.280

234.642

0

234.642

0

0

0

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

36.711

683.770

0

683.770

0

0

0

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

81.835

108.078

500

108.578

0

0

0

Duurzame visserij

10.769

12.219

0

12.219

0

0

0

Garanties

30.432

60.432

0

60.432

0

0

0

0

Bijdrage borgstellingsreserve

28.627

28.627

0

28.627

0

0

0

0

Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit

1.805

31.805

0

31.805

0

0

0

0

Opdrachten

112.449

88.842

900

89.742

0

0

0

0

Sociaal economische positie boeren

2.852

4.204

0

4.204

0

0

0

0

Duurzame veehouderij

17.877

23.956

0

23.956

0

0

0

0

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

20.915

15.416

0

15.416

0

0

0

0

Mestbeleid

23.108

11.904

0

11.904

0

0

0

0

Duurzame visserij

705

622

0

622

0

0

0

0

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

34.790

22.955

100

23.055

0

0

0

0

Diergezondheid en dierenwelzijn

7.557

6.744

800

7.544

0

0

0

0

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

4.645

3.041

0

3.041

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

370.090

401.552

5.000

406.552

3.000

1.000

1.000

0

Rijksrederij

9.529

8.772

8.772

0

0

0

0

Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu

5.543

8.881

8.881

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

194.732

195.824

195.824

0

0

0

0

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

160.286

188.075

5.000

193.075

3.000

1.000

1.000

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

97.129

101.116

0

101.116

0

0

0

0

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1.225

2.382

0

2.382

0

0

0

0

Centrale Commissie Dierproeven

767

2.153

0

2.153

0

0

0

0

Wageningen Research

92.581

94.025

0

94.025

0

0

0

0

Zon/Mw dierproeven

370

370

0

370

0

0

0

0

Medebewind/voormalige productschappen

1.372

1.372

0

1.372

0

0

0

0

Raad voor de Plantenrassen

814

814

0

814

0

0

0

0

Bijdragen aan (internationale) organisaties

10.623

11.039

0

11.039

0

0

0

0

FAO en overige contributies

10.623

11.039

0

11.039

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve landbouw

0

0

0

0

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve visserij

0

0

0

0

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve apurement

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

10.624

10.624

35.600

46.224

0

0

0

0

Diergezondheidsfonds

10.624

10.624

35.600

46.224

0

0

0

0

Ontvangsten

47.697

93.724

0

93.724

0

0

0

0

Sociaal economische positie boeren

245

245

0

245

0

0

0

0

Agroketens

0

6.000

0

6.000

0

0

0

0

Agrarische innovatie en overig

0

0

0

0

0

0

0

0

Mestbeleid

7.209

11.209

0

11.209

0

0

0

0

Duurzame visserij

9.993

9.993

0

9.993

0

0

0

0

Garanties

1.800

4.000

0

4.000

0

0

0

0

Weerbare planten en teeltsystemen

0

0

0

0

0

0

0

0

Diergezondheid en dierenwelzijn

6.100

8.100

0

8.100

0

0

0

0

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

12.324

12.324

0

12.324

0

0

0

0

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

5.926

5.926

0

5.926

0

0

0

0

Agentschappen

0

17.736

0

17.736

0

0

0

0

Onttrekkingen begrotingsreserves

4.100

15.891

0

15.891

0

0

0

0

ZBO's / RWT's

0

2.300

0

2.300

0

0

0

0

Toelichting verplichtingen

De verhoging van de verplichtingen met 42mln. wordt voor 37mln. veroorzaakt door de ruimingen van een geraamd aantal van 37 locaties met het SARS-CoV-2 virus besmette nertsenhouderijen en hiermee samenhangend onderzoek. Daarnaast met 5mln. als gevolg van uitvoeringskosten voor de stoppersregeling van nertsenhouderijen.

Toelichting uitgaven

Subsidies

Kennisontwikkeling en agrarische innovatie

De verhoging met 0,5mln. hangt samen met onderzoekskosten naar de besmetting van nertsenhouderijen met het SARS-CoV-2-virus en de verspreiding ervan.

Opdrachten

Kennisontwikkeling en agratische innovatie

De verhoging met 0,1mln. komt door traceringsonderzoek naar besmettingen bij nertsenhouderijen met het SARS-CoV-2-virus.

Diergezondheid en dierenwelzijn

Na aanleiding van de eerste besmettingen op nertsenhouderijen is er onderzoek gedaan naar het SARS-CoV-2-virus bij andere diersoorten dan nertsen. Dit leidt tot een verhoging 0,8mln.

Bijdrage aan agentschappen

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

De bijdrage voor RVO.nl wordt voor 2020 verhoogd met 5mln. In de jaren 2021- 2023 wordt hiervoor respectievelijk 3mln., 1mln. en 1mln. gereserveerd. Dit betreft een eerste tranche uitvoeringskosten voor de stoppersregeling van nertsenhouderijen.

De beschikbare middelen voor deze stoppersregeling zelf (130mln.) staan op de Aanvullende Post gereserveerd in afwachting van een nadere uitwerking van de regeling en Europese goedkeuring met betrekking tot eventuele staatssteun. Daarnaast staat er nog een tweede tranche uitvoeringskosten van 10mln. op de Aanvullende Post. Deze middelen worden, na goedkeuring, op een later moment overgeboekt naar de LNV begroting.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Diergezondheidsfonds

De bijdrage aan het Diergezondheidsfonds wordt verhoogd met 35,6mln. vanwege ruimingen van een geraamd aantal van 37 locaties met het SARS-CoV-2-virus besmette nertsenhouderijen.

Licence