Base description which applies to whole site

3. Niet-Beleidsartikelen

Artikel 51 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling (Bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2020 (incl. NvW en amendementen)

Stand na suppletoire begroting (inclusief ISB's)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

209.052

156.484

10.000

146.484

Uitgaven

209.052

156.484

10.000

146.484

Prijsbijstelling

0

10.199

0

10.199

Loonbijstelling

2.500

17.978

0

17.978

Nog te verdelen

206.552

128.307

10.000

118.307

Ontvangsten

Toelichting verplichtingen en uitgaven

Nog te verdelen

Ter dekking van de uitvoeringskosten van de stoppersregeling wordt taakstellend 10mln. onderuitputting ingeboekt. Op Artikel 11 is hiermee het budget voor de uitvoeringskosten van de stoppersregeling verhoogd. Bij Najaarsnota wordt deze taakstelling ingevuld met onderuitputting elders op de LNV begroting.

Licence