Base description which applies to whole site
+

a. Inhoudelijke toelichting

De COVID-19-crisis laat diepe sporen achter op de Caribische delen van het Koninkrijk. Door de inreisbeperkingen en de teruggevallen vraag dreigen de luchtverbindingen met de Caribisch-Nederlandse gemeenten stil te vallen. Winair, de enige luchtvaartmaatschappij die verbindingen onderhoudt met alle zes de Caribische delen van het Koninkrijk, en de enige die een reguliere verbinding onderhoudt met Sint Eustatius en Saba, is hierdoor in financile problemen geraakt, omdat er geen inkomsten binnenkomen maar de kosten grotendeels doorlopen.

Het kabinet heeft daarom besloten positief te reageren op het verzoek van de Minister-President van Sint Maarten om steun, door een hypothecaire lening van USD 3 mln (met huidige koers max. EUR 2,7 miljoen) af te sluiten op het luchthavengebouw van Winair. Deze lening zal deels worden gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1 miljoen Euro) en deels door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (max 1,7 miljoen Euro)1.

Met het verstrekken van deze lening wordt de interinsulaire connectiviteit op de korte termijn gewaarborgd.

De hypothecaire lening komt ten laste van de uitgaven op de begroting Infrastructuur en Waterstaat, artikel 17 luchtvaart. Aan de hypothecaire lening, die in beginsel wordt verstrekt voor een periode van 18 maanden worden voorwaarden gesteld. Belangrijkste voorwaarde is dat Winair zolang de lening loopt een regelmatige luchtverbinding met de eilanden St-Eustatius en Saba moet garanderen, vanzelfsprekend met inachtneming van de COVID-19-reisbeperkingen.

Artikel 17 Luchtvaart

17.01 Luchtvaart

Uitgaven

Opdrachten

De overige uitgaven op dit artikelonderdeel worden verlaagd ter dekking van de uitgaven ten behoeve van de lening aan Winair, exclusief het deel van 1 miljoen dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Leningen

De uitgaven op dit artikelonderdeel worden verhoogd met 2,7 miljoen in 2021. Deze middelen worden ingezet voor het verstrekken van een hypothecaire lening aan WinAir op het luchthavengebouw van Winair ter waarde van USD 3 miljoen. Daarmee kan het bedrijf, dat essentieel is voor de interinsulaire verbinding van Saba en Sint Eustatius op korte termijn blijven opereren.

Ontvangsten

Voor 2022 wordt een ontvangst van 2,879 miljoen verwacht, gegeven de looptijd van de lening van maximaal 18 maanden en het marktconforme rentepercentage van 4,41% per jaar. Bij aflossing vloeit dit bedrag naar rato van het door het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingelegde deel terug naar de begroting van Koninkrijksrelaties.

1

Het toetsingskader is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Licence