Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangsten (bedragen x1mln.)

Maatregel

Bedrag 20201

Bedrag 2021

Bedrag 2022

A. Begrotingsgefinancierd

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1.810

136

11

2) GGD'en en veiligheidsregio's

477

467

3) IC-capaciteit

118

174

154

4) Ondersteuning sportsector

84

60

5) Ondersteuning zorgpersoneel

15

22

6) Onderzoek inzake COVID-19

52

40

7) Testcapaciteit RIVM en GGD

929

1.375

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

123

1.433

9) Zorgbonus

2.001

970

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

0

80

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

78

13

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

62

141

Totaal A

5.749

4.638

143

B. Premiegefinancierd

13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

190

0

14) Overige maatregelen (plafond Zorg)

16

45

Totaal B

206

45

0

Totaal A+B=C

5.955

4.683

143

1

1 Kamerstukken II 2019/20, 35450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35585. nr. 1, nr. ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35634, nr. 2, 2e suppletoire begroting 2020 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35650, nr. 1, ISB1 2021 kenmerk 1799642216009-FEZ.

Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020, de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de tweede incidentele suppletoire begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting 2020, de eerste nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting, de tweede nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de vierde incidentele suppletoire begroting 2020, de derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de tweede suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de tweede suppletoire begroting 2020 en de bijbehorende eerste incidentele suppletoire begroting 2021. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze tweede incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.

Licence