Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid 2e incidentele suppletoire begroting 2021 (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. amendementen

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

3.636.510

0

3.636.510

0

0

0

0

Uitgaven

3.946.276

797.500

4.743.776

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

71,7%,

1. Gezondheidsbeleid

533.156

0

533.156

0

0

0

0

Subsidies

24.693

0

24.693

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

24.325

0

24.325

0

0

0

0

Overige

368

0

368

0

0

0

0

Opdrachten

3.225

0

3.225

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

3.225

0

3.225

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

118.310

0

118.310

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

96.954

0

96.954

0

0

0

0

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

20.605

0

20.605

0

0

0

0

Overige

751

0

751

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

378.795

0

378.795

0

0

0

0

ZonMw: programmering

378.795

0

378.795

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

8.133

0

8.133

0

0

0

0

Aanpak Gezondheidsachterstanden

8.000

0

8.000

0

0

0

0

Overige

133

0

133

0

0

0

0

2. Ziektepreventie

3.256.141

797.500

4.053.641

0

0

0

0

Subsidies

358.530

0

358.530

0

0

0

0

Ziektepreventie

153.112

0

153.112

0

0

0

0

Bevolkingsonderzoeken

153.568

0

153.568

0

0

0

0

Vaccinaties

51.850

0

51.850

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

1.885.078

0

1.885.078

0

0

0

0

Ziektepreventie

1.885.078

0

1.885.078

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

381.536

797.500

1.179.036

0

0

0

0

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

177.314

797.500

974.814

0

0

0

0

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

40.795

0

40.795

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

163.414

0

163.414

0

0

0

0

Overige

13

0

13

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

630.997

0

630.997

0

0

0

0

Overige

630.997

0

630.997

0

0

0

0

3. Gezondheidsbevordering

130.665

0

130.665

0

0

0

0

Subsidies

108.028

0

108.028

0

0

0

0

Preventie van schadelijk middelengebruik

19.075

0

19.075

0

0

0

0

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

24.864

0

24.864

0

0

0

0

Letselpreventie

4.414

0

4.414

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

58.787

0

58.787

0

0

0

0

Overige

888

0

888

0

0

0

0

Opdrachten

6.266

0

6.266

0

0

0

0

Gezondheidsbevordering

6.266

0

6.266

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.452

0

1.452

0

0

0

0

Overige

1.452

0

1.452

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

134

0

134

0

0

0

0

Overige

134

0

134

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

14.785

0

14.785

0

0

0

0

Heronebehandeling op medisch voorschrift

14.785

0

14.785

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

4. Ethiek

26.314

0

26.314

0

0

0

0

Subsidies

23.729

0

23.729

0

0

0

0

Abortusklinieken

17.881

0

17.881

0

0

0

0

Medische Ethiek

5.848

0

5.848

0

0

0

0

Opdrachten

353

0

353

0

0

0

0

Medische Ethiek

353

0

353

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

2.232

0

2.232

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

2.232

0

2.232

0

0

0

0

Ontvangsten

47.703

0

47.703

0

0

0

0

Overige

47.703

0

47.703

0

0

0

0

Uitgaven

2. Ziektepreventie

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Vaccinimplementatie

Het Ministerie van VWS zal aan het RIVM de opdracht verlenen om, gegeven de ervaring die het RIVM heeft met de implementatie van vaccinaties, de implementatie van het COVID-19 vaccin te verzorgen. Het RIVM krijgt daarmee de opdracht om de implementatie inclusief distributie, logistiek, opslag en afstemming met stakeholders en communicatie met professio-nals te verzorgen. Het RIVM zal dit zowel in Nederland doen als voor de overzeese gebieden. De opdracht is reeds in 2020 verstrekt en heeft geleid tot een verhoging van het verplichtingenbudget van 797,5 miljoen in 2020 die is verwerkt in de vijfde incidentele suppletoire begroting 2020. De bijbehorende kasuitgaven zullen in 2021 plaatsvinden en zijn verwerkt in deze tweede incidentele begroting 2021.

Licence