Base description which applies to whole site

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van Infrastructuur en Waterstaat.

Nieuw beleid wordt pas in uitvoering genomen nadat het parlement de begrotingswet heeft geautoriseerd. Voor de maatregelen die opgenomen zijn in deze incidentele suppletoire begroting geldt dat deze tot verplichtingen en/of betalingen leiden na de publicatie van de regeling voor het beschikbaar stellen van gratis testen via de reisbranche en de OpenHouse. Indien de formele autorisatie van beide Kamers op het moment van publiceren van de regeling niet is afgerond zal het kabinet de uitvoering van de voorgenomen maatregelen in het belang van het Rijk starten, conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016.

Over de indiening van deze vijfde incidentele suppletoire begrotingswet is uw Kamer eerder genformeerd via de Kamerbrief over vergoeding testen voor uitgaande reizigers (Kamerstukken II, 20202021, 25295 nr. 1241)).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Licence