Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Primair onderwijs

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel1 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB1

Mutaties 6e ISB 2021

Stand 6e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

12.296.402

259.848

12.556.250

35.523

50.489

70.750

91.910

waarvan garantieverplichtingen

waarvan overig

12.296.402

259.848

12.556.250

35.523

50.489

70.750

91.910

Totale uitgaven

12.266.402

259.848

12.526.250

35.523

50.489

70.750

91.910

waarvan juridisch verplicht (%)

Bekostiging

11.466.396

18.598

11.484.994

35.523

50.489

70.750

91.910

Bekostiging po-instellingen

11.157.670

18.598

11.176.268

35.523

50.489

70.750

91.910

Bekostiging Caribisch Nederland

19.991

19.991

Prestatiebox

178.716

178.716

Aanvullende bekostiging

80.019

80.019

Aanpak lerarentekort G5

30.000

30.000

Subsidies (regelingen)

220.869

228.700

449.569

0

0

0

0

Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

23.200

23.200

Nederlands onderwijs buitenland

12.600

12.600

Basis voor Presteren (School aan Zet en Bta Techniek)

0

0

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

13.130

13.130

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

126.700

126.700

Extra hulp voor de klas

102.000

102.000

204.000

Overige subsidies

69.939

69.939

Opdrachten

11.910

12.550

24.460

0

0

0

0

Opdrachten

11.010

12.550

23.560

Sneltesten

900

900

Bijdragen aan agentschappen

30.895

0

30.895

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

30.895

30.895

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

7.731

0

7.731

0

0

0

0

Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds

5.228

5.228

UWV

2.503

2.503

Bijdragen aan medeoverheden

528.601

0

528.601

0

0

0

0

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

508.909

508.909

Caribisch Nederland

19.692

19.692

Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

Brede scholen

0

0

BES(t)4kids

0

0

Ontvangsten

15.961

0

15.961

0

0

0

0

1

Hierin zijn de vorige 5 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. KamerstukkenII 2020/21, 35682; KamerstukkenII 2020/21, 35696; KamerstukkenII 2020/21, 35716, KamerstukkenII 2020/21, 35735; voor vijfde Incidentele Suppletoire Begroting is nog geen Kamerstuk bekend.

Toelichting

Zowel de uitgaven als de verplichtingen worden met 259,8miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo met 18,6miljoen verhoogd. Dit betreft enerzijds de verlenging van de nieuwkomersbekostiging voor 29,0miljoen. Anderzijds heeft een aanpassing op de nieuwe raming van het aantal leerlingen in de referentieraming 2021 geleid tot een meevaller van ruim 10,4miljoen. Dit werkt door in de latere jaren.

Subsidies (regelingen)

Het budget wordt per saldo met 228,7miljoen verhoogd. Dit betreft de inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor 126,7miljoen en de regeling extra hulp voor de klas voor 102,0miljoen.

Opdrachten

Het opdrachtenbudget wordt per saldo met 12,6miljoen verhoogd. Dit betreft voor 10,0miljoen de middelen voor de schoolscan, voor 2,4miljoen de middelen voor organisatie, onderzoek, monitoring en uitvoering en voor 0,15miljoen de middelen voor het kerncurriculum.

Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel3 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 6e ISB 2021

Stand 6e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

9.139.701

169.367

9.309.068

34.176

29.081

13.934

11.532

waarvan garantieverplichtingen

waarvan overig

9.139.701

169.367

9.309.068

34.176

29.081

13.934

11.532

Totale uitgaven

9.203.519

169.367

9.372.886

34.176

29.081

13.934

11.532

waarvan juridisch verplicht (%)

Bekostiging

8.798.926

6.967

8.805.893

34.176

29.081

13.934

11.532

Bekostiging vo-instellingen

8.652.017

6.667

8.658.684

34.476

29.381

14.234

11.832

Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen

17.648

17.648

Bekostiging Caribisch Nederland

17.487

300

17.787

300

300

300

300

Prestatiebox

0

0

Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters

107.234

107.234

Aanvullende regelingen leerlingendaling

4.540

4.540

Subsidies (regelingen)

156.964

150.000

306.964

0

0

0

0

Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo

19.540

19.540

Regeling zomerscholen vo

9.000

9.000

Nieuwe leerweg

12.000

12.000

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

94.000

94.000

Extra hulp voor de klas

56.000

56.000

112.000

Overige subsidies

60.424

60.424

Opdrachten

136.895

12.400

149.295

0

0

0

0

Opdrachten

7.095

12.400

19.495

Sneltesten

129.800

129.800

Bijdragen aan agentschappen

64.596

0

64.596

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

64.596

64.596

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

45.858

0

45.858

0

0

0

0

College voor Toetsen en Examens

4.680

0

4.680

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen

41.178

0

41.178

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

280

0

280

0

0

0

0

GRAZ (ECML) en PISA

280

280

Ontvangsten

7.391

0

7.391

0

0

0

0

1

Hierin zijn de vorige 5 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. KamerstukkenII 2020/21, 35682; KamerstukkenII 2020/21, 35696; KamerstukkenII 2020/21, 35716, KamerstukkenII 2020/21, 35735; voor vijfde Incidentele Suppletoire Begroting is nog geen Kamerstuk bekend.

Toelichting

Zowel de uitgaven als de verplichtingen worden met 169,4miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo met 7,0miljoen verhoogd. Enerzijds betreft dit de verlenging van de nieuwkomersbekostiging voor 33,0miljoen en de ondersteuning en begeleiding van examenkandidaten in het vo voor 37,0miljoen. Anderzijds heeft een aanpassing op de nieuwe raming van het aantal leerlingen in de referentieraming 2021 geleid tot een meevaller van ruim 63,6miljoen. Dit werkt door in de latere jaren.

Subsidies (regelingen)

Het budget wordt per saldo met 150,0miljoen verhoogd. Dit betreft de inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor 94,0miljoen en de regeling extra hulp voor de klas voor 56,0miljoen.

Opdrachten

Het opdrachtenbudget wordt per saldo met 12,4miljoen verhoogd. Dit betreft voor 10,0miljoen de middelen voor de capaciteitentest in de brugklas en de tweede klas van het vo en voor 2,4miljoen de middelen voor organisatie, onderzoek, monitoring en uitvoering.

Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel4 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 6e ISB 2021

Stand 6e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

4.819.679

401.530

5.221.209

105.621

56.264

22.199

7.392

waarvan garantieverplichtingen

waarvan overig

4.819.679

401.530

5.221.209

105.621

56.264

22.199

7.392

Totale uitgaven

4.904.765

282.109

5.186.874

119.421

105.621

56.264

22.199

waarvan juridisch verplicht (%)

Bekostiging

4.358.128

105.300

4.463.428

119.421

105.621

56.264

22.199

Bekostiging mbo-instellingen

3.700.096

104.000

3.804.096

118.121

104.321

54.964

20.899

Bekostiging Caribisch Nederland

8.463

1.300

9.763

1.300

1.300

1.300

1.300

Bekostiging vavo

67.365

67.365

Kwaliteitsafspraken investeringsbudget

247.215

247.215

Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget

206.011

206.011

Regionaal Investeringsfonds

22.425

22.425

Salarismix Randstadregio's

51.503

51.503

Regionaal Programma

30.550

30.550

Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid

24.500

24.500

Tegemoetkoming schoolkosten MBO

0

0

Gelijke kansen

0

0

Subsidies (regelingen)

327.024

173.809

500.833

0

0

0

0

Praktijkleren

217.200

76.809

294.009

Leven lang ontwikkelen

10.590

10.590

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

21.360

21.360

Loopbaanorintatie

2.275

2.275

Vakwedstrijden mbo

4.100

4.100

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

35.000

35.000

Extra hulp voor de klas

52.000

52.000

104.000

Sneltesten

3.000

3.000

Overige subsidies

16.499

10.000

26.499

Opdrachten

6.378

3.000

9.378

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

19.873

0

19.873

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

16.393

16.393

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

3.480

3.480

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

70.537

0

70.537

0

0

0

0

College voor Toetsen en Examens

8.300

8.300

Wet SLOA

1.103

1.103

SBB

61.134

61.134

Bijdragen aan medeoverheden

122.825

0

122.825

0

0

0

0

RMC's

41.451

41.451

Educatie

62.174

62.174

Caribisch Nederland

0

0

Regionaal Programma

19.200

19.200

Ontvangsten

4.000

0

4.000

0

0

0

0

1

Hierin zijn de vorige 5 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. KamerstukkenII 2020/21, 35682; KamerstukkenII 2020/21, 35696; KamerstukkenII 2020/21, 35716, KamerstukkenII 2020/21, 35735; voor vijfde Incidentele Suppletoire Begroting is nog geen Kamerstuk bekend.

Toelichting

De uitgaven worden met 282,1miljoen verhoogd. De verplichtingen worden met 401,5miljoen verhoogd. Het verschil tussen het totaal van de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door dat er in 2021 al verplichtingen worden aangegaan voor de bekostigingsmutaties in 2022.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het uitgavenbudget wordt per saldo met 105,3miljoen verhoogd. Dit betreft voor 14,0miljoen de compensatie aan de instellingen voor de generieke korting op het cursusgeld (in 2022 is dit 30,0miljoen) en voor 90,0miljoen de middelen voor de grote groei van de studentenaantallen. In de latere jaren zijn grote mutaties zichtbaar als gevolg van de nieuwe raming van het aantal studenten in de referentieraming 2021. Er worden meer studenten in het mbo verwacht dan geraamd in 2020. Daarnaast is er een substitutie-effect hierdoor is er een stijging van het aantal bol-studenten ten opzichte van de bbl-studenten. Dit effect heeft een correlatie met de verslechterde arbeidsmarkt. Dit werkt door in de latere jaren.

Subsidies (regelingen)

Het budget wordt per saldo met 173,8miljoen verhoogd. Dit betreft de 76,8miljoen voor praktijkleren, de inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor 35,0miljoen, de regeling extra hulp voor de klas voor 52,0miljoen en de 10,0miljoen voor apparaten in het mbo.

Opdrachten

Het opdrachtenbudget wordt met 3,0miljoen verhoogd. Dit betreft de middelen voor organisatie, onderzoek, monitoring en uitvoering.

Beleidsartikelen 6 en 7. Hoger Onderwijs

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 6e ISB 2021

Stand 6e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

3.650.370

969.350

4.619.720

325.429

384.671

431.011

458.164

waarvan garantieverplichtingen

waarvan overig

3.650.370

969.350

4.619.720

325.429

384.671

431.011

458.164

Totale uitgaven

3.702.995

410.000

4.112.995

559.350

325.429

384.671

431.011

waarvan juridisch verplicht (%)

Bekostiging

3.603.369

392.000

3.995.369

559.350

325.429

384.671

431.011

Bekostiging onderwijsdeel2

3.261.390

392.000

3.653.390

559.350

325.429

384.671

431.011

Bekostiging ontwerp en ontwikkeling

87.882

87.882

Studievoorschot kwaliteitsafspraken3

246.091

246.091

Studievoorschotvouchers

245

245

Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

7.761

7.761

Subsidies (regelingen)

17.619

18.000

35.619

0

0

0

0

Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding

2.500

2.500

Overige subsidies

15.119

18.000

33.119

Bijdrage aan agentschappen

13.174

0

13.174

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

13.174

13.174

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

68.833

0

68.833

0

0

0

0

NWO: Praktijkgericht onderzoek

54.213

54.213

NWO: Promotiebeurs voor leraren

10.144

10.144

Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

4.476

4.476

Ontvangsten

1.213

0

1.213

0

0

0

0

1

Hierin zijn de vorige 5 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. KamerstukkenII 2020/21, 35682; KamerstukkenII 2020/21, 35696; KamerstukkenII 2020/21, 35716, KamerstukkenII 2020/21, 35735; voor vijfde Incidentele Suppletoire Begroting is nog geen Kamerstuk bekend.

2

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen).

3

90% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.

Toelichting

De uitgaven worden met 410,0miljoen verhoogd. De verplichtingen worden met 969,4miljoen verhoogd. Het verschil tussen het totaal van de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door dat er in 2021 al verplichtingen worden aangegaan voor de bekostigingsmutaties in 2022.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het uitgavenbudget wordt per saldo met 392,0miljoen verhoogd. Dit betreft voor 149,0miljoen de compensatie aan de instellingen voor de generieke korting op het collegegeld (in 2022 is dit 316,0miljoen) en voor 243,0miljoen de middelen voor de compensatie van de grote groei van de studentenaantallen. In de latere jaren zijn eveneens uitgavenmutaties zichtbaar als gevolg van de nieuwe raming van het aantal studenten in de referentieraming 2021, er worden fors meer studenten in het hbo verwacht dan geraamd in 2020.

Subsidies (regelingen)

Het budget wordt met 18,0miljoen verhoogd. Dit betreft de 18,0miljoen voor de regeling extra hulp voor de klas.

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 6e ISB 2021

Stand 6e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

5.614.382

674.773

6.289.155

210.602

250.562

286.753

322.936

waarvan garantieverplichtingen

waarvan overig

5.614.382

674.773

6.289.155

Totale uitgaven

5.563.930

280.000

5.843.930

394.773

210.602

250.562

286.753

waarvan juridisch verplicht (%)

Bekostiging

5.521.306

268.000

5.789.306

394.773

210.602

250.562

286.753

Bekostiging onderwijsdeel2

2.469.513

268.000

2.737.513

394.773

210.602

250.562

286.753

Bekostiging onderzoeksdeel

2.193.737

2.193.737

Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek

707.959

707.959

Studievoorschot kwaliteitsafspraken3

150.097

150.097

Studievoorschotvouchers

0

0

Profilering en zwaartepuntvorming4

0

0

Subsidies (regelingen)

36.866

12.000

48.866

0

0

0

0

Nuffic

14.419

14.419

Studiekeuze123

2.504

2.504

Vluchteling Studenten UAF

2.457

2.457

Handicap & Studie

698

698

Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

249

249

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

249

249

Open en online onderwijs

1.965

1.965

Overige subsidies

14.325

12.000

26.325

Opdrachten

2.949

0

2.949

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

2.809

0

2.809

0

0

0

0

Europees Universitair Instituut Florence (EUI)

1.799

1.799

United Nations University (UNU)

1.010

1.010

Nuffic, SK123, UAF, H&S, ISO en LSVb

0

0

Ontvangsten

16

0

16

0

0

0

0

1

Hierin zijn de vorige 5 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. KamerstukkenII 2020/21, 35682; KamerstukkenII 2020/21, 35696; KamerstukkenII 2020/21, 35716, KamerstukkenII 2020/21, 35735; voor vijfde Incidentele Suppletoire Begroting is nog geen Kamerstuk bekend.

2

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen).

3

90% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.

4

De 2%-middelen profilering en zwaartepuntvorming die conform de kwaliteitsafspraken tot en met 2022 zijn overgeheveld naar het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging.

Toelichting

Toelichting

De uitgaven worden met 280,0miljoen verhoogd. De verplichtingen worden met 674,8miljoen verhoogd. Het verschil tussen het totaal van de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door dat er in 2021 al verplichtingen worden aangegaan voor de bekostigingsmutaties in 2022.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het uitgavenbudget wordt per saldo met 268,0miljoen verhoogd. Dit betreft voor 112,0miljoen de compensatie aan de instellingen voor de generieke korting op het collegegeld (in 2022 is dit 239,0miljoen) en voor 156,0miljoen de middelen voor de compensatie van de grote groei van de studentenaantallen. In de latere jaren zijn eveneens uitgavenmutaties zichtbaar als gevolg van de nieuwe raming van het aantal studenten in de referentieraming 2021, er worden fors meer studenten in het wo verwacht dan geraamd in 2020.

Subsidies (regelingen)

Het budget wordt met 12,0miljoen verhoogd. Dit betreft de 12,0miljoen voor de regeling extra hulp voor de klas.

Beleidsartikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen1

Mutaties 6e ISB 2021

Stand 6e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

163.803

500

164.303

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

waarvan overig

163.803

500

164.303

Totale uitgaven

163.803

500

164.303

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

55,5%

0

55,5%

0

Bekostiging

43.848

0

43.848

0

0

0

0

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

43.848

43.848

Subsidies (regelingen)

113.338

0

113.338

0

0

0

0

Lerarenbeurs

46.819

46.819

Zij-instroom

46.846

46.846

Wet Beroep leraar en Lerarenregister

2.945

2.945

Aanpak lerarentekort

15.000

15.000

Overige subsidies

1.728

1.728

Opdrachten

3.565

500

4.065

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

3.052

0

3.052

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

3.052

3.052

Ontvangsten

9.000

0

9.000

0

0

0

0

1

Hierin zijn de vorige 5 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. KamerstukkenII 2020/21, 35682; KamerstukkenII 2020/21, 35696; KamerstukkenII 2020/21, 35716, KamerstukkenII 2020/21, 35735; voor vijfde Incidentele Suppletoire Begroting is nog geen Kamerstuk bekend.

Toelichting

Zowel de uitgaven als de ontvangsten worden verhoogd met 0,5miljoen. Dit betreft de middelen voor organisatie, onderzoek, monitoring en uitvoering.

Beleidsartikel 13. Lesgeld

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen1

Mutaties 6e ISB 2021

Stand 6e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

13.997

0

13.997

0

0

0

0

Totale uitgaven

13.997

0

13.997

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

100%

Bijdrage aan agentschappen

13.997

0

13.997

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

13.997

13.997

Ontvangsten

247.018

75.000

172.018

65.000

0

0

0

1

Hierin zijn de vorige 5 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. KamerstukkenII 2020/21, 35682; KamerstukkenII 2020/21, 35696; KamerstukkenII 2020/21, 35716, KamerstukkenII 2020/21, 35735; voor vijfde Incidentele Suppletoire Begroting is nog geen Kamerstuk bekend.

Toelichting

De ontvangsten worden verlaagd met 75,0miljoen in 2021 en met 65,0miljoen in 2022. Dit betreft de middelen voor de generieke korting op het lesgeld. Hierdoor zijn minder lesgeldontvangsten dan geraamd.

Licence