Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Inhoudelijke toelichting

Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Per beleidsartikel wordt een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting in miljoen)

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

In de Kamerbrief over Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 988) van 12februari 2021 is gemeld dat er incidenteel 200,0 miljoen wordt genvesteerd in een maatschappelijk steunpakket dat zich richt op het sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Hiervan wordt 10,0 miljoen genvesteerd in het opschalen van initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie kan hiermee culturele activiteiten organiseren die bij uitstek mensen steunen die door corona in eenzaamheid, gebrek aan zingeving of depressiviteit zijn geraakt. Hiervoor wordt het bestaande programma Samen Cultuur Maken uitgebreid. Via deze zevende Incidentele Suppletoire Begroting wordt de 10,0 miljoen incidenteel aan de OCW-begroting toegevoegd.

Licence