Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 14. Cultuur

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 7e ISB 2021

Stand 7e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

604.519

10.000

614.519

waarvan garantieverplichtingen

0

0

waarvan overig

604.519

10.000

614.519

Totale uitgaven

1.289.772

10.000

1.299.772

waarvan juridisch verplicht (%)

96,1%

Bekostiging

1.103.831

0

1.103.831

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen

260.287

260.287

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen

307.261

307.261

Huisvesting erfgoed

0

0

Beheer en onderhoud collecties erfgoed

0

0

Museale instellingen met een wettelijke taak

256.572

256.572

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

23.637

23.637

Digitale openbare bibliotheek

16.536

16.536

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

12.290

12.290

Monumentenzorg

179.340

179.340

Archieven incl. Regionale Historische Centra

27.180

27.180

Flankerend beleid huisvesting

6.681

6.681

Cultuureducatie met Kwaliteit

14.047

14.047

Subsidies (regelingen)

118.036

10.000

128.036

Verbreden inzet cultuur

7.454

7.454

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

7.399

7.399

Programma leesbevordering

3.850

3.850

Creatieve Industrie

2.085

2.085

Monumentenzorg

135

135

Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

0

Specifiek cultuurbeleid

95.289

10.000

105.289

Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

1.824

1.824

Opdrachten

22.692

0

22.692

Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis

2.091

2.091

Monumentenzorg

0

0

Archeologie

0

0

Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

0

Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

8.004

8.004

Overige opdrachten

12.597

12.597

Bijdragen aan agentschappen

42.315

0

42.315

Nationaal Archief

42.315

42.315

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.898

0

2.898

Ontvangsten

494

0

494

1

Hierin zijn de vorige 6 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. Kamerstukken II 2020/21, 35682; Kamerstukken II 2020/21, 35696; Kamerstukken II 2020/21, 35716; Kamerstukken II 2020/21, 35735; Kamerstukken II 2020/21, 35739; Kamerstukken II 2020/21, 35740.

Toelichting

Het financieel instrument Subsidies wordt incidenteel verhoogd met 10,0 miljoen. Dit betreft de incidentele middelen voor het opschalen van initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen.

Licence