Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 7 Apparaat

Tabel 1 Niet beleidsartikel 7 Apparaat (1e incidentele suppletoire begroting) (bedragen x EUR 1.000)
 

Vastgestelde

Mutaties

Stand

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

 

begroting

1e incidentele

1e incidentele

1e incidentele

1e incidentele

1e incidentele

1e incidentele

 

inclusief

suppletoire

suppletoire

suppletoire

suppletoire

suppletoire

suppletoire

  

amendementen

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

 

2022

2022

2022

2023

2024

2025

2026

         

Verplichtingen

882 241

95 000

977 241

0

0

0

0

         

Uitgaven

 

882 241

60 000

942 241

0

35 000

0

0

         

7.1.1

Personele uitgaven

582 357

0

582 357

0

0

0

0

 

Eigen personeel

570 357

0

570 357

0

0

0

0

 

Inhuur extern

12 000

0

12 000

0

0

0

0

 

Overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

         

7.1.2

Materiele uitgaven

299 884

60 000

359 884

0

35 000

0

0

 

ICT

62 443

0

62 443

0

0

0

0

 

Bijdragen aan SSO's

49 461

0

49 461

0

0

0

0

 

Overige materieel

187 980

60 000

247 980

0

35 000

0

0

         

7.2

Koersverschillen

0

0

0

0

0

0

0

         
         

Ontvangsten

 

63 180

0

63 180

0

95 000

0

0

         

7.10

Diverse ontvangsten

63 180

0

63 180

0

95 000

0

0

         

7.11

Koersverschillen

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting verplichtingen en uitgaven:

Vanwege de aankoop van een kanselarij ten behoeve van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PV EU) en de ambassade in Brussel worden enkele mutaties op de begroting doorgevoerd. In 2022 wordt het uitgavenbudget verhoogd met EUR 60 miljoen en vanwege gespreide betalingen wordt het uitgavenbudget ook in 2024 opgehoogd, met EUR 35 miljoen. De totale verplichting wordt wel in 2022 opgenomen. Het aankoopbedrag wordt gedekt door toekomstige verkopen binnen de wereldwijde huisvestingsportefeuille van het ministerie in 2024, waarover vanwege de marktgevoeligheid nog niet op vooruit gelopen kan worden. Door een kasschuif worden deze ontvangsten naar de benodigde jaren geschoven, zoals ook aangegeven in de Startnota kabinet-Rutte IV.

Licence