Base description which applies to whole site

Artikel 7: Apparaat

Tabel 13 Niet-beleidsartikel 7 Apparaat (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2022

2022

2022

2022

2022

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

Verplichtingen

977 241

1 074 119

‒ 4 337

‒ 67 806

1 001 976

       

Uitgaven

 

942 241

1 039 119

‒ 4 337

‒ 67 806

966 976

       

7.1.13

Personele uitgaven

582 057

608 492

1 426

‒ 6

609 912

7.1.13.1

Eigen personeel

570 057

596 492

1 426

‒ 6

597 912

7.1.13.2

Inhuur extern

12 000

12 000

0

0

12 000

7.1.13.3

overige personeel

0

0

0

0

0

       

7.1.14

Materiele uitgaven

360 184

430 627

‒ 5 763

‒ 72 800

352 064

7.1.14.1

ICT

62 443

66 554

‒ 17

‒ 100

66 437

7.1.14.2

Bijdragen aan SSO's

49 461

49 106

0

0

49 106

7.1.14.3

Overige materieel

248 280

314 967

‒ 5 746

‒ 72 700

236 521

       

7.2

Koersverschillen

0

0

0

5 000

5 000

       
       

Ontvangsten

 

63 180

49 400

71

‒ 18 800

30 671

       

7.10

Diverse ontvangsten

63 180

49 400

71

‒ 18 800

30 671

       

7.11

Koersverschillen

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Binnen het apparaatsartikel zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven. Zoals gemeld in de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstuk 36 097 nr. 2) is hier met de aankoop van de nieuwe kanselarij in Brussel van afgeweken.

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Geen toelichting.

Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022

Artikel onderdeel 7.1.14 Materiële uitgaven

De mutatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Desaldering van minus EUR 18,8 miljoen vanwege vertraging van verkopen.

  • Er wordt EUR 33,9 miljoen doorgeschoven naar de komende jaren via de middelenafspraak huisvesting. Vanwege vertragingen zal niet al het budget in 2022 worden uitgegeven.

  • Op het gebied van veiligheid hoog-risico posten zal EUR 20 miljoen worden doorgeschoven naar komende jaren. Voornamelijk de huidige situatie in Kaboel zorgt voor deze vertraging. EUR 10 miljoen wordt onder voorbehoud van HGIS-besluitvorming meegenomen met de eindejaarsmarge en EUR 10 miljoen wordt in 2022 teruggegeven aan het ODA-budget, welke in latere jaren weer wordt opgevraagd.

Artikelonderdeel 7.2 Koersverschilen

Buitenlandse Zaken werkt met een vooraf vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta (de corporate rate). Deze koers wordt samen met de presentatie van de begroting vastgesteld. Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende het jaar echter een verschil ontstaat als gevolg van de werkelijk geldende koers, ontstaat er een saldo. Dit saldo wordt verantwoord op het apparaatsartikel maar geldt voor de gehele BZ-begroting. Als gevolg van koersontwikkelingen ten opzichte van de EUR, zijn de koersverschillen vooralsnog per saldo EUR 5 miljoen negatief. Dit leidt niet tot een overschrijding van de begroting, omdat dit door incidentele onderuitputting op personele budgetten wordt opgevangen.

Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota

Geen toelichting.

Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022

Artikelonderdeel 7.10

Door vertragingen valt de opbrengst van de verkoop van een aantal panden lager uit. Dit leidt tot EUR 18,8 miljoen lagere ontvangsten op het gebied van huisvesting. Dit wordt gedesaldeerd met de uitgaven (overige materieel).

Licence