Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2022 incl. NvW en amendementen1

Mutaties incidentele suppletoire begroting

Stand incidentele suppletoire begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

764.293

44.790

809.083

0

0

0

0

               

Uitgaven

754.486

58.432

812.918

0

0

0

0

               

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

743.666

58.432

802.098

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

311.716

0

311.716

0

0

0

0

Energiebesparing Koopsector

12.790

0

12.790

0

0

0

0

Energiebesparing Huursector

18.951

0

18.951

0

0

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

33.475

0

33.475

0

0

0

0

Renovatieversneller

9.000

0

9.000

0

0

0

0

SAH

26.000

0

26.000

0

0

0

0

Warmtefonds

114.200

0

114.200

0

0

0

0

Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen

40.000

0

40.000

0

0

0

0

Kennis- en innovatieprogamma bouwproductie stikstof

5.500

0

5.500

0

0

0

0

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

51.800

0

51.800

0

0

0

0

Opdrachten

3.267

0

3.267

0

0

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

3.267

0

3.267

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.007

0

1.007

0

0

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

1.007

0

1.007

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

249.000

57.934

306.934

0

0

0

0

Ventilatie in scholen

14.500

57.934

72.434

0

0

0

0

Nationaal Isolatie Programma

67.500

0

67.500

0

0

0

0

Ondersteuning aanpak energiearmoede

150.000

0

150.000

0

0

0

0

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

17.000

0

17.000

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

46.873

498

47.371

0

0

0

0

ILT(handhaving energielabel)

528

0

528

0

0

0

0

RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)

20.928

498

21.426

0

0

0

0

Dienst Publiek en Communicatie

1.000

0

1.000

0

0

0

0

RVO.nl (energiestransitie en duurzaamheid)

14.817

0

14.817

0

0

0

0

RVB

5.000

0

5.000

0

0

0

0

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

4.600

0

4.600

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

131.803

0

131.803

0

0

0

0

EGO

18.052

0

18.052

0

0

0

0

Gemeentefonds (H50)

105.000

0

105.000

0

0

0

0

Handhaving energielabel C

251

0

251

0

0

0

0

Kennis- en innovatieprogamma bouwproductie stikstof

8.500

0

8.500

0

0

0

0

               

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

10.820

0

10.820

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

8.565

0

8.565

0

0

0

0

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

8.565

0

8.565

0

0

0

0

Opdrachten

2.200

0

2.200

0

0

0

0

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

2.200

0

2.200

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

55

0

55

0

0

0

0

Diverse bijdragen

55

0

55

0

0

0

0

               

Ontvangsten

91

0

91

0

0

0

0

1

Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35 925 VII, nr. 1), de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35 925 VII, nr. 50) en de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35 925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,35 925 VII, nr. 52).

Toelichting

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

Bijdrage aan medeoverheden

Ventilatie in scholen

De regeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Voor deze regeling was in de eerste tranche in 2021 € 100 mln. beschikbaar. Deze is volledig uitgeput. Naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamerleden Westerveld en Kuiken van 14 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25 295, nr. 1368) werd in totaal € 100 mln. vanuit de aanvullende post toegevoegd aan de begroting van BZK voor 2021 en 2022 om een tweede tranche van de regeling te openen. Daarbij is € 85 mln. in 2021 en € 15 mln. in 2022 gereserveerd. Dit is gebaseerd op het verwachtte aantal aanvragen voor de SUVIS-regeling op basis van de inventarisatie van het Landelijk Coördinatiecentrum Ventilatie in Scholen (LCVS) en de ervaringen met de openstelling van de eerste tranche van de SUVIS-regeling.

In 2021 was daarmee circa € 183,5 mln. beschikbaar, waarvan circa € 125,6 mln. in 2021 is besteed. Het resterende budget wordt overgeheveld van 2021 naar 2022 zodat de middelen beschikbaar blijven voor scholen om aanvragen bij RVO in te dienen voor de ventilatiesubsidie. De tweede tranche van de SUVIS-regeling zou oorspronkelijk sluiten op 31 januari 2022, maar wordt met drie maanden verlengd tot en met 30 april 2022.

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)

Voor de verlenging van de regeling worden ook middelen voor de uitvoeringskosten van RVO overgeheveld van 2021 naar 2022.

Licence