Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Op artikel 4 is in 2022 € 23,7 mln. meer verplicht dan begroot. De uitgaven zijn € 12,4 mln. lager uitgevallen. Aan ontvangsten is € 6,2 mln. meer gerealiseerd dan begroot.

Toelichting

De overschrijding van de verplichtingen is onder meer te verklaren door overschrijding op het verplichtingenbudget in het kader van Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van circa € 19,4 mln. De meerjarige verplichtingen om aanbestedende rijksdiensten in staat te stellen om structureel uitstoot verminderende criteria te stellen bij aanbestedingen zijn vastgelegd zonder dat het ritme van het verplichtingenbudget hiervoor was aangepast.

Verder is er op de subsidie voor Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed een overschrijding van het verplichtingenbudget van circa € 13,0 mln. Hiervoor zijn er meerjarige verplichtingen vastgelegd zonder dat het ritme van het verplichtingenbudget hiervoor is aangepast.

Daarnaast zorgt het Warmtefonds voor een een verplichting die € 5 mln. lager uitvalt dan begroot en het RVO (energietransitie en Duurzaamheid) heeft een verplichting die € 5,6 mln lager is dan begroot.

Daarentegen is er een onderschrijding van de uitgaven van circa € 2,6 mln. op de bijdrage aan RVO voor energietransitie en duurzaamheid. Dit wordt veroorzaakt doordat de raming van RVO voor de projectmiddelen lager uitvalt.

Daarnaast zijn er nog een aantal onderschrijdingen op de uitgaven van de subsidies voor energietransitie en duurzaamheid (RES) van € 2,5 mln., de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) van circa € 1,7 mln. en de subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DuMAVA) van circa € 4,3 mln, omdat deze uitgaven in 2022 niet meer tot besteding zijn gekomen.

Verder is de realisatie van de subsidie voor kennis- en innovatieprogramma bouwproductie stikstof circa € 1,5 mln. lager uitgevallen ten opzichte van de begroting. De subsidietoekenning valt lager uit door de latere aanvraag en toekenning in het jaar.

Op de ontvangsten is circa € 6,2 mln. meer ontvangen dan begroot. Dit betreft meerontvangsten uit afrekeningen van eerder verstrekte subsidies door RVO.nl en de Regeling energierekening uit 2013.

Licence