Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

809.083

760.080

15.778

211.878

987.736

      

Uitgaven

812.918

783.523

1.078

‒ 24.271

760.330

      

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

802.098

771.955

‒ 1.739

‒ 23.396

746.820

Subsidies (regelingen)

Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen

40.000

12.239

‒ 10.000

‒ 2.200

39

Energiebesparing Koopsector

12.790

14.420

‒ 743

‒ 5.000

8.677

Energiebesparing Huursector

18.951

18.951

0

‒ 8.498

10.453

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)

5.500

3.900

0

4.310

8.210

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

51.800

41.500

0

0

41.500

Energietransitie en duurzaamheid

33.475

29.329

131

‒ 2.174

27.286

Renovatieversneller

9.000

0

0

1.000

1.000

SAH

26.000

19.310

‒ 15.000

‒ 900

3.410

Warmtefonds

114.200

56.116

24.484

5.000

85.600

Opdrachten

Energietransitie en duurzaamheid

3.267

3.267

2.016

191

5.474

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Energietransitie en duurzaamheid

1.007

1.045

0

0

1.045

Bijdrage aan medeoverheden

Aardgasvrije wijken

0

52.877

9.683

‒ 44

62.516

Ventilatie in scholen

72.434

72.434

0

0

72.434

Nationaal Isolatie Programma

67.500

67.500

‒ 67.500

0

0

Ondersteuning aanpak energiearmoede

150.000

296.121

62.838

‒ 270

358.689

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

17.000

17.000

0

‒ 340

16.660

Bijdrage aan agentschappen

ILT (Handhaving Energielabel)

528

528

‒ 504

0

24

RVO (Uitvoering Energieakkoord)

21.426

8.338

‒ 4.361

‒ 3.977

0

Dienst Publiek en Communicatie

1.000

1.000

85

0

1.085

Diverse Agentschappen

0

350

20

0

370

RVO (Energietransitie en duurzaamheid)

14.817

25.563

7.383

3.318

36.264

RVB

5.000

970

0

0

970

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

4.600

4.600

0

‒ 1.000

3.600

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds (B)

105.000

10.000

‒ 9.000

‒ 1.000

0

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)

8.500

6.698

0

‒ 6.698

0

EGO

18.052

7.648

‒ 1.271

‒ 5.114

1.263

Handhaving energielabel C

251

251

0

0

251

 

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

10.820

11.568

2.817

‒ 875

13.510

Subsidies (regelingen)

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

8.565

8.905

3.375

‒ 875

11.405

Opdrachten

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

2.200

2.134

‒ 125

0

2.009

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Overige bijdragen

0

41

0

0

41

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Diverse bijdragen

55

488

‒ 433

0

55

      

Ontvangsten

91

91

0

4.900

4.991

1

Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

2

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 98,7% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

Subsidie (regelingen)

Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen

Dit betreft een reallocatie van € 10 mln. naar het Warmtefonds. De SVOH is per 1 april 2022 opengesteld voor de doelgroep van kleine verhuurders. Omdat het een nieuwe regeling betreft, was de uitputting vooraf lastig in te schatten. Het aantal aanvragen valt tegen. Het verduurzamingstempo in de sector en bij deze doelgroep van kleine verhuurders is nog niet hoog waardoor er ook gewoon weinig subsidieaanvragen zijn. Daarnaast kan subsidie achteraf worden aangevraagd, dat wil zeggen nadat de verduurzamingsmaatregelen zijn getroffen. De bestaande subsidieregeling wordt aangepast en de verduurzamingsmaatregelen worden verbreed naar particuliere verhuurders. Het streven ernaar is per 1 april in werking te laten treden. Daarnaast vindt in de 1e suppletoire begroting 2023 een bijstelling van het WF naar SVOH plaats van € 10 mln.

SAH

Dit betreft een reallocatie van € 15 mln. naar het Warmtefonds. Voor gemengde VvE’s en verhuurders is subsidie voor het aansluiten van een extern warmtenet mogelijk vanuit deze Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Het aantal projecten dat aanspraak doet op de SAH valt in 2022 tegen. Dat komt vooral doordat het aanleggen van warmtenetten – en woningen aansluiten op die warmtenetten – in de praktijk complex is en langer duurt dan verwacht ook mede door het uitstel van nieuwe warmtewet. In het Voorjaar 2023 vindt een bijstelling van het WF naar SAH plaats van € 15 mln.

Warmtefonds

Dit betreft voornamelijk een reallocatie van middelen uit Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH) en Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) naar het Warmtefonds voor een bedrag van € 25 mln. Deze middelen worden gerealloceerd in het voorjaar 2023 naar de regelingen SVOH en SAH. Het Nationaal Warmtefonds heeft namelijk door de hoge gasprijzen een grote toename van aanvragen en verstrekte financieringen. Daarnaast bevat het ook nog een reallocatie van circa € 0,5 mln. uit het Warmtefonds voor een evaluatie- en adviesopdracht wooneigenaren.

Opdrachten

Energietransitie en duurzaamheid

Dit betreft een mutatie van € 1,5 mln. om de uitgaven voor de opdrachten op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreft onder andere opdrachten t.b.v. funderingsproblematiek en klimaatadaptatie. Daarnaast bevat het ook nog een reallocatie van circa € 0,5 mln. vanuit het Warmtefonds.

Bijdrage aan medeoverheden

Aardgasvrije wijken

Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 9 mln. vanuit het instrument bijdrage aan begrotingshoofdstukken naar bijdrage aan medeoverheden om de 3e ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken op het juiste instrument te verantwoorden. De bijdrage aan gemeenten is via specifieke uitkering verstrekt.

Nationaal Isolatie Programma

Het budget voor lokale aanpak woningisolatie wordt ingezet ter onder­ steuning van huishoudens om op korte termijn energiebesparende maatregelente treffen. Deze wordt ook tevens verdeeld met de specifieke uitkering aan gemeenten voor ondersteuning aanpak energiearmoede. Hierdoor wordt er € 67,5 mln. overgeheveld naar Ondersteuning aanpak energiearmoede.

Ondersteuning aanpak energiearmoede

Dit betreft de reallocatie vanuit het Nationaal Isolatie Programma voor een bedrag van € 68,5 mln. Hiervan komt € 67,5 mln. vanuit het Nationaal Isolatie programma en € 1 mln. vanuit RVO (uitvoering Energieakkoord). Dit gebeurt om zowel huishoudens in energiearmoede te kunnen ondersteunen als de opstap naar een meer fundamentele en structurele aanpak en grootschalige isolatie te kunnen maken. Van deze € 68,5 wordt er € 5,6 mln. afgedragen aan het BTW compensatiefonds.

Bijdrage aan agentschappen

RVO (Uitvoering Energieakkoord)

Dit betreffen meerdere mutaties waaronder de reallocatie van € 1 mln. naar het instrument Ondersteuning aanpak energiearmoede en een reallocatie van € 1,5 mln. naar het instrument Energietransitie en duurzaamheid.

RVO (Energietransitie en duurzaamheid)

Dit betreft meerdere mutaties, waaronder een bijdrage van ca. € 1,8 mln. die de Rijksvastgoedorganisatie (RVO) ontvangt voor de Jaaropdracht 2022 m.b.t. het Expertteam Woningbouw voor kortdurende inzet van één of meerdere onafhankelijke experts maatwerkadvies. Dit is om een woningbouwvraagstuk - of proces vlot te trekken of te versnellen. Deze uitgaven worden vanwege het gecentraliseerd opdrachtgeverschap verantwoord op artikel 4.

Daarnaast ontvangt deze post ook een bedrag van € 0,7 mln. voor de Woningbouwimpuls en een reallocatie vanuit de regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE’s van € 0,7 mln.

Bijdrage aan (andere) Begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds (B)

Dit betreft een reallocatie van € 9 mln. naar Aardgasvrije wijken om onder andere de bijdragen aan gemeenten voor de 3e ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken op het juiste instrument te verantwoorden.

Energietransitie Gebouwde Omgeving (EGO)

Dit betreffen een aantal mutaties, waaronder verschillende uitgaven van totaal € 1,8 mln. omtrent de nationale klimaatadaptatiestrategie en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, waaronder een structurele bijdrage aan de rekenmeesterfunctie van het Planbureau voor de Leefomgeving en verschillende bijdragen aan de uitvoering van het kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed (KIP MV).

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Subsidie (regelingen)

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Deze mutaties bestaan voornamelijk uit de verdeling van de prijsbijstelling tranche 2022 voor wonen en bouwen voor een bedrag van € 3 mln.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Uitgaven

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

Subsidies (regelingen)

Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen

Het aantal aanvragen valt tegen op de regeling SVOH ten opzichte van de raming. Dit betreft een totaal van € 2,2 mln. dat wordt ingezet ten behoeve van het algemeen beeld. Het verduurzamingstempo in de sector en bij deze doelgroep van kleine verhuurders is nog niet hoog waardoor er ook gewoon weinig subsidieaanvragen zijn. Daarnaast kan subsidie achteraf worden aangevraagd, dat wil zeggen nadat de verduurzamingsmaatregelen zijn getroffen.

Energiebesparing Koopsector

Dit betreft een rellocatie van € 5 mln. voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) naar het Warmtefonds voor het verstrekken van energiebespaarleningen. Het Nationaal Warmtefonds heeft door de hoge gasprijzen een grote toename van aanvragen en verstrekte financieringen. In het Voorjaar 2023 vindt een bijstelling van het WF naar SEEH plaats.

Energiebesparing Huursector

Dit betreft een meevaller van ca. € 3,7 mln. dat wordt ingezet ten behoeve van het algemeen beeld. Er is daarbij sprake van een vrijval op het STEP- budget. Dit betreft de afwikkeling van de laatste aanvragen van de STEP- regeling. Verder bestaat deze mutatie uit een inzet van € 4,8 mln. voor huisvesting van additionele groep mensen uit Afghanistan.

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)

Dit betreft een reallocatie van € 4,3 mln. van bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken naar Subsidie kennis –en innovatieprogramma emmissiearme bouwprodukten voor een subsidieaanvraag van Topcon­sortium voor Kennis en Innovatie en bouwen en Techniek (TKI/BT. )

Het doel van deze subsidie aan het TKI BT is voor de ontwikkeling en het testen van een omscholing / bijscholingsproramma gericht op emissieloos bouwen bij 4 regionale innovatiehubs.

Energietransitie en duurzaamheid

Dit betreft een reallocatie van de € 2,9 mln. naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken, Energietransitie Gebouwde Omgeving. Dit bedrag is afkosmtig van contingentenaanpak onderdeel van het nationaal Isolatieprogramma. Deze middelen worden uitgekeerd aan provincies met een decentralisatieuitkering voor natuurinclusief bouwen. Hiervoor worden soortenmanagement plannen opgesteld. Bij na-isolatie werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde soorten die in woningen en gebouwen kunnen nestelen en verblijven. Daarnaast bestaat het uit een aantal kleine reallocaties.

Renovatieversneller

Dit betreft een reallocatie van € 1 mln. vanuit programmabudget renovatieversneller instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken om de subsidie aan het programma voor verduurzaming koop- en huurwoningen (crescendo) op het juiste instrument te verantwoorden.

SAH

De verwachte aanvragen vallen tegen t.o.v. de raming. Het betreft totaal € 0,9 mln. Dit wordt ingezet voor het BZK-brede beeld.

Warmtefonds

Dit betreft een rellocatie van € 5 mln. voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) vanuit instrument Energiebesparing koopsector voor het verstrekken van energiebespaarleningen. Het Nationaal Warmtefonds heeft door de hoge gasprijzen een grote toename van aanvragen en verstrekte financieringen.

Bijdrage aan medeoverheden

Ondersteuning aanpak energiearmoede

In de brief van 11 maart 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 XV, nr. 111) heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om huishoudens tegemoet te komen vanwege de sterk gestegen energieprijzen en de dalende koopkracht. Voor de Europees-Nederlandse gemeenten zijn er reeds uitkeringen verstrekt.

In lijn met deze kamerbrief worden de gereserveerde middelen voor de Caribisch Nederlandse gemeenten voor het bestrijden van energiearmoede toegekend. Hiervoor wordt een bijzondere uitkering aan de openbare lichamen van de BES-eilanden verstrekt.

Het doel is om Caribisch Nederlandse huishoudens te helpen in het treffen van eenvoudige energiezuinige maatregelen in hun woning of eventueel met het opwekken van duurzame energie voor het tegengaan van energiearmoede. De openbare lichamen van Bonaire, St Eustatius en Saba, kunnen kiezen voor een aanpak die het beste past bij de doelgroep in hun gemeente, met inachtneming van de beschikbare capaciteit en uitvoerbaarheid. Mogelijk te nemen maatregelen zijn: het omwisselen of laten plaatsen van zeer energiezuinige (witgoed) producten, LED lampen of energiezuinige douchekoppen, voorlichting over energiebesparing en gedrag en bijvoorbeeld PV-panelen (eventueel met opslag faciliteit). Net als bij de Europees-Nederlandse regeling, moeten de maatregelen leiden tot lagere energiekosten en daarmee direct ten goede komen aan de huurder of bewoner.

De middelen zullen via een bijzondere uitkering aan de openbare lichamen van de BES-eilanden beschikbaar worden gesteld. De eilanden zullen daarbij worden gevraagd, krachtens artikel 28 van de FinBES, aan te geven hoe de middelen zijn ingezet. De verantwoording vindt plaats in de jaarrekening van die eilanden en wordt gecontroleerd door de accountant. Het gaat daarbij om de activiteiten die zijn ingezet om huishoudens te ondersteunen.

De verdeling van de middelen van totaal € 1.730.000 exclusief uitvoeringskosten, over de Caribisch Nederlandse BES-eilanden, is op basis van de CN- verdeelsleutel en op basis van een plan van aanpak per eiland.

Het onderstaande overzicht geeft, conform artikel 92, tweede lid aanhef en onder d., van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius (FinBES), de maximaal te ontvangen bedragen per BES-eiland of openbare lichaam weer.

Verdeling aanpak energiearmoede op de BES-eilanden in 2022

Openbare lichaam

bedrag

Bonaire

€ 920.000

St Eustatius

€ 450.000

Saba

€ 360.000

totaal

€ 1.730.000

Bijdrage aan agentschappen

RVO (Uitvoering Energieakkoord)

Dit betreffen meerdere reallocaties waaronder de grootste van € 2,5 mln. naar RVO (Energietransitie en duurzaamheid) voor de jaaropdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om het op het juiste instrument te verantwoorden.

RVO (Energietransitie en duurzaamheid)

Dit betreffen meerdere reallocaties waaronder de grootste van € 2,5 mln. vanuit (RVO) Uitvoering Energieakkoord voor de jaaropdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om het op het juiste instrument te verantwoorden.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Dit betreft een reallocatie van circa € 1 mln. voor onvoorziene kosten voor de renovatie van het Binnenhofcomplex. De onverwachte tussenliggende periode waarin zowel de gebruikers als de aannemers niet aanwezig zijn op het Binnenhofcomplex is hier de oorzaak van. Dit resulteert in beveiliging- en leegstandskosten die gegeven hun aard niet activeerbaar zijn bij het RVB en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds (B)

Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds voor een bedrag van € 1 mln. voor de aanvullende gemeenten uit de 3e derde ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken.

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)

Dit betreft een reallocatie van € 4,3 mln. van bijdrage naar Subsidie kennis en innovatieprogramma emissiearme bouwproductie om de subsidieaanvraag Topconsortium voor Kennis en Innovatie en bouwenen Techniek (TKI/BT)op het juiste instrument te verantwoorden. Het doel van deze subsidie aan het TKI BT is voor de ontwikkeling en test van een omscholing / bijscholingsprogramma gericht op emissieloos bouwen bij 4 regionale innovatiehubs. Daarnaast wordt een bijdrage van € 2,4 mln. overgeboekt naar het Ministerie van EZK (XIII) voor het door TNO uit te voeren programma emmissieloos bouwen.

Energietransitie Gebouwde Omgeving (EGO)

Aan het beschikbare budget van € 4 mln. voor soortenmanagement is € 2,9 mln. toegevoegd uit Energietransitie en duurzaamheid. Er is totaal € 6,7 mln. overgeboekt aan het Provinciefonds ten behoeve van een decentralisatie-uitkering voor het opstellen van soortenmanagement plannen. Bij na-isolatie werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde soorten die in woningen en gebouwenkunnen nestelen en verblijven. Daarnaast is € 0,180 mln. afgedragen aan het btw-compensatiefonds.

Daarnaast betreft dit een reallocatie van € 1 mln. naar de post Renovatieversneller om de subsidie aan het programma voor verduurzaming koop- en huurwoningen (crescendo) op het juiste instrument te verantwoorden.

Ontvangsten

Dit betreft meerontvangsten van de RVO van € 4,9 mln.

Licence