Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

455.293

353.790

809.083

‒ 29.436

779.647

30.869

13.351

9.950

‒ 2.990

          

Uitgaven

445.486

367.432

812.918

‒ 9.828

803.090

21.679

20.051

15.010

1.420

          

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

434.666

367.432

802.098

‒ 30.143

771.955

11.679

10.051

5.010

‒ 8.580

Subsidies (regelingen)

         

Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen

40.000

0

40.000

‒ 27.761

12.239

‒ 5.354

2.000

12.500

13.600

Nationaal Isolatie Programma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Energiebesparing Koopsector

12.790

0

12.790

1.630

14.420

0

0

0

0

Energiebesparing Huursector

18.951

0

18.951

0

18.951

0

0

0

0

Kennis- en innovatieprogramma bouwproductie stikstof

5.500

0

5.500

‒ 1.600

3.900

900

700

0

0

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

0

51.800

51.800

‒ 10.300

41.500

10.300

0

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

30.475

3.000

33.475

‒ 4.146

29.329

4.550

‒ 220

‒ 75

‒ 50

Renovatieversneller

9.000

0

9.000

‒ 9.000

0

3.000

3.000

3.000

0

SAH

26.000

0

26.000

‒ 6.690

19.310

9.700

‒ 9.500

‒ 4.000

‒ 21.000

Warmtefonds

114.200

0

114.200

‒ 58.084

56.116

‒ 10

19.000

0

0

Opdrachten

         

Energietransitie en duurzaamheid

3.267

0

3.267

0

3.267

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Energietransitie en duurzaamheid

1.007

0

1.007

38

1.045

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Aardgasvrije wijken

0

0

0

52.877

52.877

0

0

0

0

Ventilatie in scholen

14.500

57.934

72.434

0

72.434

0

0

0

0

Nationaal Isolatie Programma

0

67.500

67.500

0

67.500

0

0

0

0

Ondersteuning aanpak energiearmoede

0

150.000

150.000

146.121

296.121

0

0

0

0

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

0

17.000

17.000

0

17.000

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

ILT(handhaving energielabel)

528

0

528

0

528

0

0

0

0

RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)

15.828

5.598

21.426

‒ 13.088

8.338

‒ 1.590

‒ 1.489

‒ 100

3.900

Dienst Publiek en Communicatie

0

1.000

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Diverse Agentschappen

0

0

0

350

350

0

0

0

0

RVO.nl (energiestransitie en duurzaamheid)

14.817

0

14.817

10.746

25.563

485

95

0

0

RVB

5.000

0

5.000

‒ 4.030

970

‒ 2.610

4.640

‒ 1.450

0

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

0

4.600

4.600

0

4.600

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Gemeentefonds (H50)

105.000

0

105.000

‒ 95.000

10.000

0

0

0

0

Kennis- en innovatieprogramma bouwproductie stikstof

8.500

0

8.500

‒ 1.802

6.698

‒ 1.802

0

0

0

EGO

9.052

9.000

18.052

‒ 10.404

7.648

‒ 5.890

‒ 8.175

‒ 4.865

‒ 5.030

Handhaving energielabel C

251

0

251

0

251

0

0

0

0

          

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

10.820

0

10.820

20.315

31.135

10.000

10.000

10.000

10.000

Subsidies (regelingen)

         

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

8.565

0

8.565

340

8.905

0

0

0

0

Opdrachten

         

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

2.200

0

2.200

‒ 66

2.134

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Overige bijdragen

0

0

0

41

41

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Diverse bijdragen

55

0

55

20.000

20.055

10.000

10.000

10.000

10.000

          
          

Ontvangsten

91

0

91

0

91

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 98,5% juridisch verplicht.

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

Subsidies (regelingen)

Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen

Om het grootste deel van de middelen voor de Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen in het juiste kasritme te zetten, wordt er in 2022 € 27 mln. doorgeschoven naar latere jaren.

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Om de middelen voor de Subsidieregeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed in het juiste kasritme te zetten, wordt er € 10,3 mln. doorgeschoven naar 2023.

Energietransitie en duurzaamheid

Dit betreft diverse reallocaties om middelen te kunnen verantwoorden op de juiste instrumenten. Er wordt circa € 1,2 mln. gerealloceerd om de middelen voor de jaaropdracht 2022 aan de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO) met betrekking tot het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES) op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Daarnaast wordt er circa € 6,7 mln. gerealloceerd voor de overboeking naar het Gemeentefonds voor de continuering van de ondersteuning van het RES-proces in 30 regio's. Tevens wordt er circa € 1,1 mln. gerealloceerd voor de jaaropdracht 2022 aan RVO met betrekking tot het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Vanuit de maatregelen gericht op verbetering van de koopkracht is er € 10 mln. beschikbaar gesteld voor een brede maatschappelijke verduurzamingscoalitie en voor een ondersteunende campagne om mensen meer bewust te maken van de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. Deze middelen zijn overgeheveld van de begroting van het ministerie van Financiën naar de begroting van BZK. Om de middelen in het juiste kasritme te zetten, wordt er in 2022 € 5 mln. doorgeschoven naar 2023.

Renovatieversneller

Om de middelen voor renovatieversneller in het juiste kasritme te zetten, wordt er € 9 mln. doorgeschoven naar latere jaren.

Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen

De gemengde Verenigingen van Eigenaren (VvE's) lopen inmiddels mee in de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) voor de warmtenetten, dus deze middelen voor de gemengde VvE's (€ 1 mln.) worden gerealloceerd naar de SAH.

Er wordt circa € 7 mln. van de eindejaarsmarge ingezet voor overlopende verplichtingen vanuit 2021 van de SAH. Tevens worden de beschikbare middelen (€ 14,7 mln.) voor de SAH in het juiste kasritme gezet op basis van de prognose van RVO. De uitbetaling van de middelen loopt naar verwachting tot en met 2028.

Warmtefonds

Het budget in 2022 voor het Warmtefonds wordt bijgesteld waardoor er € 45 mln. doorgeschoven wordt naar 2023 en 2027. Daarnaast wordt € 13 mln. ingezet voor problematiek binnen de BZK begroting.

Bijdrage aan medeoverheden

Aardgasvrije wijken

In 2022 is er circa € 52,4 mln. vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken beschikbaar voor 14 gemeenten voor het aardgasvrij maken van een dorp, wijk of buurt. Dit betreft een reallocatie van middelen om deze op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

De gemeente Schiedam ontvangt op grond van art. 17, tweede lid, Fvw jo. art. 4:23, derde lid, onder c, Awb een specifieke uitkering van ten hoogste € 300.000 voor het voortbrengen van jurisprudentie die helderheid verschaft over de bevoegdheden die VvE’s bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen hebben. De gemeente draagt bij aan het verspreiden van de geleerde lessen via het Kennis- en Leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Ondersteuning aanpak energiearmoede

Dit betreft een reallocatie naar het juiste instrument voor de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (circa € 3,9 mln.) voor de Aanpak Energiearmoede door gemeenten.

Daarnaast wordt er, bovenop de eerdere specifieke uitkering aan gemeenten, in 2022 € 150 mln. vrijgemaakt vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) voor de Ondersteuning aanpak energiearmoede. Deze middelen staan op de Aanvullende Post (AP) van het ministerie van Financiën in 2026. De middelen zijn op de AP verschoven naar 2022 en overgeboekt naar de begroting van BZK.

Deze middelen worden, samen met € 68, 5 mln. voor het Nationaal Isolatie Programma, aan de gemeenten uitgekeerd middels een specifieke uitkering. In totaal is er € 217,5 mln. beschikbaar. Hieronder is een overzicht opgenomen waarin, conform artikel 17 lid 2 van de Financiële-verhoudingenwet, de maximaal te ontvangen bedragen per gemeente zijn opgenomen.

Tabel 9 Verdeling koopkrachtmiddelen Aanpak energiearmoede

Naam gemeente

Bedrag verdeelsleutel bouwjaar

Bedrag verdeelsleutel energiearmoede

Bedrag totaal

Aa en Hunze

€ 107.075

€ 227.841

€ 334.916

Aalsmeer

€ 89.514

€ 160.625

€ 250.139

Aalten

€ 110.693

€ 221.035

€ 331.728

Achtkarspelen

€ 112.895

€ 395.412

€ 508.307

Alblasserdam

€ 79.018

€ 90.193

€ 169.211

Albrandswaard

€ 50.705

€ 90.123

€ 140.828

Alkmaar

€ 406.507

€ 712.098

€ 1.118.605

Almelo

€ 293.305

€ 974.942

€ 1.268.247

Almere

€ -

€ 1.379.640

€ 1.379.640

Alphen aan den Rijn

€ 367.049

€ 463.945

€ 830.994

Alphen-Chaam

€ 34.099

€ 50.707

€ 84.806

Altena

€ 180.103

€ 380.743

€ 560.846

Ameland

€ 15.565

€ 33.125

€ 48.690

Amersfoort

€ 458.287

€ 872.354

€ 1.330.641

Amstelveen

€ 395.311

€ 436.273

€ 831.584

Amsterdam

€ 4.595.479

€ 8.298.797

€ 12.894.276

Apeldoorn

€ 609.615

€ 1.243.818

€ 1.853.433

Arnhem

€ 721.776

€ 2.214.194

€ 2.935.970

Assen

€ 200.122

€ 659.524

€ 859.646

Asten

€ 52.411

€ 127.438

€ 179.849

Baarle-Nassau

€ 25.531

€ 62.323

€ 87.854

Baarn

€ 129.432

€ 135.146

€ 264.578

Barendrecht

€ 65.723

€ 156.431

€ 222.154

Barneveld

€ 126.224

€ 306.533

€ 432.757

Beek (L.)

€ 83.114

€ 112.029

€ 195.143

Beekdaelen

€ 183.550

€ 316.434

€ 499.984

Beesel

€ 48.059

€ 151.912

€ 199.971

Berg en Dal

€ 135.184

€ 381.644

€ 516.828

Bergeijk

€ 65.365

€ 105.166

€ 170.531

Bergen (L.)

€ 54.869

€ 159.590

€ 214.459

Bergen (NH.)

€ 168.207

€ 180.701

€ 348.908

Bergen op Zoom

€ 251.202

€ 467.389

€ 718.591

Berkelland

€ 167.849

€ 389.979

€ 557.828

Bernheze

€ 83.404

€ 191.829

€ 275.233

Best

€ 75.246

€ 141.071

€ 216.317

Beuningen

€ 51.353

€ 169.493

€ 220.846

Beverwijk

€ 170.307

€ 231.587

€ 401.894

Bladel

€ 68.061

€ 108.382

€ 176.443

Blaricum

€ 35.584

€ 106.264

€ 141.848

Bloemendaal

€ 114.943

€ 72.979

€ 187.922

Bodegraven-Reeuwijk

€ 127.333

€ 145.048

€ 272.381

Boekel

€ 28.040

€ 48.833

€ 76.873

Borger-Odoorn

€ 108.560

€ 316.300

€ 424.860

Borne

€ 65.092

€ 177.990

€ 243.082

Borsele

€ 81.800

€ 131.502

€ 213.302

Boxtel

€ 119.073

€ 223.814

€ 342.887

Breda

€ 708.533

€ 1.353.294

€ 2.061.827

Brielle

€ 72.669

€ 106.107

€ 178.776

Bronckhorst

€ 155.561

€ 292.706

€ 448.267

Brummen

€ 91.408

€ 171.130

€ 262.538

Brunssum

€ 147.523

€ 363.452

€ 510.975

Bunnik

€ 55.637

€ 57.077

€ 112.714

Bunschoten

€ 63.044

€ 74.600

€ 137.644

Buren

€ 90.538

€ 194.884

€ 285.422

Capelle aan den IJssel

€ 190.001

€ 536.136

€ 726.137

Castricum

€ 139.331

€ 111.072

€ 250.403

Coevorden

€ 132.965

€ 390.907

€ 523.872

Cranendonck

€ 79.189

€ 157.732

€ 236.921

Culemborg

€ 80.588

€ 194.678

€ 275.266

Dalfsen

€ 89.241

€ 170.191

€ 259.432

Dantumadiel

€ 75.707

€ 276.278

€ 351.985

De Bilt

€ 223.486

€ 237.088

€ 460.574

De Fryske Marren

€ 181.844

€ 517.062

€ 698.906

De Ronde Venen

€ 137.146

€ 231.834

€ 368.980

De Wolden

€ 88.046

€ 199.120

€ 287.166

Delft

€ 491.157

€ 714.128

€ 1.205.285

Den Helder

€ 290.130

€ 532.626

€ 822.756

Deurne

€ 103.508

€ 294.069

€ 397.577

Deventer

€ 414.511

€ 854.398

€ 1.268.909

Diemen

€ 70.775

€ 225.688

€ 296.463

Dijk en Waard

€ 176.314

€ 423.263

€ 599.577

Dinkelland

€ 77.926

€ 179.525

€ 257.451

Doesburg

€ 40.362

€ 137.266

€ 177.628

Doetinchem

€ 192.288

€ 550.287

€ 742.575

Dongen

€ 89.241

€ 138.838

€ 228.079

Dordrecht

€ 510.305

€ 827.943

€ 1.338.248

Drechterland

€ 62.992

€ 116.194

€ 179.186

Drimmelen

€ 95.999

€ 159.653

€ 255.652

Dronten

€ 66.696

€ 363.627

€ 430.323

Druten

€ 51.473

€ 159.706

€ 211.179

Duiven

€ 34.389

€ 253.113

€ 287.502

Echt-Susteren

€ 139.758

€ 298.264

€ 438.022

Edam-Volendam

€ 109.601

€ 159.096

€ 268.697

Ede

€ 356.690

€ 492.560

€ 849.250

Eemnes

€ 21.265

€ 53.658

€ 74.923

Eemsdelta

€ 228.264

€ 688.150

€ 916.414

Eersel

€ 61.456

€ 90.168

€ 151.624

Eijsden-Margraten

€ 107.280

€ 117.407

€ 224.687

Eindhoven

€ 1.030.782

€ 3.635.102

€ 4.665.884

Elburg

€ 83.694

€ 148.769

€ 232.463

Emmen

€ 405.893

€ 1.392.785

€ 1.798.678

Enkhuizen

€ 73.437

€ 166.710

€ 240.147

Enschede

€ 686.688

€ 2.549.008

€ 3.235.696

Epe

€ 139.007

€ 289.454

€ 428.461

Ermelo

€ 98.218

€ 161.262

€ 259.480

Etten-Leur

€ 110.710

€ 333.719

€ 444.429

Geertruidenberg

€ 72.464

€ 159.884

€ 232.348

Geldrop-Mierlo

€ 155.493

€ 352.702

€ 508.195

Gemert-Bakel

€ 82.192

€ 226.583

€ 308.775

Gennep

€ 60.569

€ 150.337

€ 210.906

Gilze en Rijen

€ 85.793

€ 221.811

€ 307.604

Goeree-Overflakkee

€ 194.916

€ 318.008

€ 512.924

Goes

€ 153.274

€ 322.865

€ 476.139

Goirle

€ 65.484

€ 153.534

€ 219.018

Gooise Meren

€ 343.736

€ 317.582

€ 661.318

Gorinchem

€ 134.194

€ 231.840

€ 366.034

Gouda

€ 306.958

€ 423.004

€ 729.962

Groningen

€ 1.134.888

€ 3.051.924

€ 4.186.812

Gulpen-Wittem

€ 71.082

€ 119.344

€ 190.426

Haaksbergen

€ 84.923

€ 210.055

€ 294.978

Haarlem

€ 951.986

€ 1.038.191

€ 1.990.177

Haarlemmermeer

€ 316.481

€ 607.954

€ 924.435

Halderberge

€ 110.181

€ 296.198

€ 406.379

Hardenberg

€ 193.295

€ 452.656

€ 645.951

Harderwijk

€ 129.484

€ 300.498

€ 429.982

Hardinxveld-Giessendam

€ 68.505

€ 65.469

€ 133.974

Harlingen

€ 71.031

€ 213.839

€ 284.870

Hattem

€ 53.742

€ 66.615

€ 120.357

Heemskerk

€ 124.176

€ 197.522

€ 321.698

Heemstede

€ 153.581

€ 92.776

€ 246.357

Heerde

€ 74.649

€ 95.724

€ 170.373

Heerenveen

€ 196.623

€ 483.069

€ 679.692

Heerlen

€ 446.989

€ 1.783.461

€ 2.230.450

Heeze-Leende

€ 55.705

€ 89.215

€ 144.920

Heiloo

€ 91.050

€ 88.181

€ 179.231

Hellendoorn

€ 120.763

€ 251.474

€ 372.237

Hellevoetsluis

€ 75.758

€ 219.234

€ 294.992

Helmond

€ 250.519

€ 1.047.328

€ 1.297.847

Hendrik-Ido-Ambacht

€ 73.096

€ 86.426

€ 159.522

Hengelo (O.)

€ 338.753

€ 856.279

€ 1.195.032

Het Hogeland

€ 222.479

€ 618.790

€ 841.269

Heumen

€ 41.096

€ 95.800

€ 136.896

Heusden

€ 141.430

€ 354.962

€ 496.392

Hillegom

€ 75.844

€ 85.852

€ 161.696

Hilvarenbeek

€ 46.916

€ 84.223

€ 131.139

Hilversum

€ 528.805

€ 671.886

€ 1.200.691

Hoeksche Waard

€ 313.460

€ 388.404

€ 701.864

Hof van Twente

€ 133.699

€ 291.742

€ 425.441

Hollands Kroon

€ 185.086

€ 373.145

€ 558.231

Hoogeveen

€ 210.481

€ 604.466

€ 814.947

Hoorn

€ 138.358

€ 593.303

€ 731.661

Horst aan de Maas

€ 147.745

€ 271.915

€ 419.660

Houten

€ 31.078

€ 172.032

€ 203.110

Huizen

€ 126.855

€ 335.721

€ 462.576

Hulst

€ 121.240

€ 218.712

€ 339.952

IJsselstein

€ 81.475

€ 112.503

€ 193.978

Kaag en Braassem

€ 84.070

€ 193.972

€ 278.042

Kampen

€ 179.454

€ 341.440

€ 520.894

Kapelle

€ 43.315

€ 64.619

€ 107.934

Katwijk

€ 220.755

€ 218.169

€ 438.924

Kerkrade

€ 229.288

€ 718.547

€ 947.835

Koggenland

€ 69.392

€ 86.147

€ 155.539

Krimpen aan den IJssel

€ 122.862

€ 168.516

€ 291.378

Krimpenerwaard

€ 221.762

€ 313.891

€ 535.653

Laarbeek

€ 72.806

€ 169.757

€ 242.563

Land van Cuijk

€ 297.094

€ 699.359

€ 996.453

Landgraaf

€ 177.031

€ 456.856

€ 633.887

Landsmeer

€ 42.188

€ 60.324

€ 102.512

Lansingerland

€ 113.475

€ 240.821

€ 354.296

Laren (NH.)

€ 67.157

€ 82.468

€ 149.625

Leeuwarden

€ 616.937

€ 1.360.357

€ 1.977.294

Leiden

€ 582.753

€ 878.636

€ 1.461.389

Leiderdorp

€ 89.309

€ 109.953

€ 199.262

Leidschendam-Voorburg

€ 430.025

€ 333.132

€ 763.157

Lelystad

€ 75.639

€ 1.084.255

€ 1.159.894

Leudal

€ 137.402

€ 221.000

€ 358.402

Leusden

€ 74.922

€ 108.033

€ 182.955

Lingewaard

€ 133.989

€ 287.782

€ 421.771

Lisse

€ 85.435

€ 112.928

€ 198.363

Lochem

€ 140.679

€ 260.463

€ 401.142

Loon op Zand

€ 72.106

€ 180.363

€ 252.469

Lopik

€ 48.264

€ 82.282

€ 130.546

Losser

€ 80.912

€ 241.350

€ 322.262

Maasdriel

€ 76.492

€ 196.693

€ 273.185

Maasgouw

€ 101.051

€ 197.383

€ 298.434

Maashorst

€ 176.638

€ 437.720

€ 614.358

Maassluis

€ 129.637

€ 206.853

€ 336.490

Maastricht

€ 632.860

€ 2.081.358

€ 2.714.218

Medemblik

€ 147.113

€ 312.689

€ 459.802

Meerssen

€ 98.491

€ 133.659

€ 232.150

Meierijstad

€ 242.191

€ 514.962

€ 757.153

Meppel

€ 126.497

€ 233.698

€ 360.195

Middelburg (Z.)

€ 223.861

€ 417.029

€ 640.890

Midden-Delfland

€ 48.537

€ 56.657

€ 105.194

Midden-Drenthe

€ 116.888

€ 295.545

€ 412.433

Midden-Groningen

€ 268.968

€ 860.082

€ 1.129.050

Moerdijk

€ 142.147

€ 293.645

€ 435.792

Molenlanden

€ 160.937

€ 224.673

€ 385.610

Montferland

€ 130.320

€ 344.768

€ 475.088

Montfoort

€ 44.270

€ 59.252

€ 103.522

Mook en Middelaar

€ 26.743

€ 48.262

€ 75.005

Neder-Betuwe

€ 75.519

€ 205.444

€ 280.963

Nederweert

€ 57.002

€ 143.021

€ 200.023

Nieuwegein

€ 108.714

€ 446.630

€ 555.344

Nieuwkoop

€ 85.930

€ 168.862

€ 254.792

Nijkerk

€ 121.787

€ 211.876

€ 333.663

Nijmegen

€ 761.644

€ 2.573.240

€ 3.334.884

Nissewaard

€ 192.152

€ 625.600

€ 817.752

Noardeast-Fryslân

€ 215.038

€ 613.651

€ 828.689

Noord-Beveland

€ 41.796

€ 61.088

€ 102.884

Noordenveld

€ 135.389

€ 295.050

€ 430.439

Noordoostpolder

€ 163.036

€ 388.703

€ 551.739

Noordwijk

€ 153.291

€ 164.451

€ 317.742

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

€ 62.975

€ 110.738

€ 173.713

Nunspeet

€ 88.456

€ 204.447

€ 292.903

Oegstgeest

€ 85.520

€ 74.584

€ 160.104

Oirschot

€ 56.507

€ 76.583

€ 133.090

Oisterwijk

€ 111.530

€ 246.152

€ 357.682

Oldambt

€ 185.803

€ 675.444

€ 861.247

Oldebroek

€ 74.495

€ 223.233

€ 297.728

Oldenzaal

€ 129.842

€ 294.010

€ 423.852

Olst-Wijhe

€ 66.747

€ 141.568

€ 208.315

Ommen

€ 59.989

€ 131.181

€ 191.170

Oost Gelre

€ 99.737

€ 184.423

€ 284.160

Oosterhout

€ 180.581

€ 475.671

€ 656.252

Ooststellingwerf

€ 107.673

€ 304.180

€ 411.853

Oostzaan

€ 26.863

€ 46.175

€ 73.038

Opmeer

€ 39.407

€ 47.628

€ 87.035

Opsterland

€ 112.792

€ 314.614

€ 427.406

Oss

€ 310.644

€ 898.427

€ 1.209.071

Oude IJsselstreek

€ 160.289

€ 452.229

€ 612.518

Ouder-Amstel

€ 45.329

€ 74.550

€ 119.879

Oudewater

€ 41.199

€ 50.524

€ 91.723

Overbetuwe

€ 134.040

€ 343.059

€ 477.099

Papendrecht

€ 114.789

€ 183.895

€ 298.684

Peel en Maas

€ 142.454

€ 344.911

€ 487.365

Pekela

€ 58.692

€ 243.866

€ 302.558

Pijnacker-Nootdorp

€ 87.739

€ 134.296

€ 222.035

Purmerend

€ 194.200

€ 406.094

€ 600.294

Putten

€ 73.847

€ 139.650

€ 213.497

Raalte

€ 107.331

€ 313.277

€ 420.608

Reimerswaal

€ 83.165

€ 150.808

€ 233.973

Renkum

€ 175.239

€ 361.061

€ 536.300

Renswoude

€ 12.117

€ 20.994

€ 33.111

Reusel-De Mierden

€ 35.908

€ 70.149

€ 106.057

Rheden

€ 260.247

€ 538.226

€ 798.473

Rhenen

€ 79.769

€ 125.809

€ 205.578

Ridderkerk

€ 194.251

€ 277.302

€ 471.553

Rijssen-Holten

€ 111.547

€ 261.588

€ 373.135

Rijswijk (ZH.)

€ 308.511

€ 359.807

€ 668.318

Roerdalen

€ 90.811

€ 205.789

€ 296.600

Roermond

€ 239.255

€ 782.608

€ 1.021.863

Roosendaal

€ 285.454

€ 700.261

€ 985.715

Rotterdam

€ 3.112.725

€ 7.750.359

€ 10.863.084

Rozendaal

€ 8.004

€ 6.230

€ 14.234

Rucphen

€ 79.001

€ 251.962

€ 330.963

Schagen

€ 172.218

€ 295.797

€ 468.015

Scherpenzeel

€ 34.747

€ 39.288

€ 74.035

Schiedam

€ 387.222

€ 525.171

€ 912.393

Schiermonnikoog

€ 6.110

€ 11.743

€ 17.853

Schouwen-Duiveland

€ 150.373

€ 318.550

€ 468.923

s-Gravenhage

€ 2.737.791

€ 4.942.069

€ 7.679.860

s-Hertogenbosch

€ 554.491

€ 1.536.392

€ 2.090.883

Simpelveld

€ 58.436

€ 94.757

€ 153.193

Sint-Michielsgestel

€ 102.553

€ 151.151

€ 253.704

Sittard-Geleen

€ 470.267

€ 1.067.474

€ 1.537.741

Sliedrecht

€ 101.119

€ 89.101

€ 190.220

Sluis

€ 148.257

€ 226.771

€ 375.028

Smallingerland

€ 211.130

€ 730.011

€ 941.141

Soest

€ 203.330

€ 239.096

€ 442.426

Someren

€ 56.115

€ 138.721

€ 194.836

Son en Breugel

€ 61.405

€ 92.800

€ 154.205

Stadskanaal

€ 144.980

€ 447.411

€ 592.391

Staphorst

€ 46.984

€ 83.629

€ 130.613

Stede Broec

€ 64.272

€ 181.836

€ 246.108

Steenbergen

€ 87.517

€ 211.696

€ 299.213

Steenwijkerland

€ 168.719

€ 502.312

€ 671.031

Stein (L.)

€ 129.040

€ 196.038

€ 325.078

Stichtse Vecht

€ 176.485

€ 286.309

€ 462.794

Súdwest-Fryslân

€ 386.778

€ 1.032.183

€ 1.418.961

Terneuzen

€ 274.549

€ 460.658

€ 735.207

Terschelling

€ 26.146

€ 35.619

€ 61.765

Texel

€ 62.498

€ 87.965

€ 150.463

Teylingen

€ 105.761

€ 150.046

€ 255.807

Tholen

€ 99.395

€ 183.132

€ 282.527

Tiel

€ 141.515

€ 381.389

€ 522.904

Tilburg

€ 818.441

€ 2.252.864

€ 3.071.305

Tubbergen

€ 52.241

€ 137.815

€ 190.056

Twenterand

€ 104.089

€ 353.089

€ 457.178

Tynaarlo

€ 133.955

€ 222.304

€ 356.259

Tytsjerksteradiel

€ 129.569

€ 243.682

€ 373.251

Uitgeest

€ 40.669

€ 45.290

€ 85.959

Uithoorn

€ 95.607

€ 147.671

€ 243.278

Urk

€ 34.048

€ 95.176

€ 129.224

Utrecht

€ 1.459.561

€ 2.439.308

€ 3.898.869

Utrechtse Heuvelrug

€ 201.265

€ 259.087

€ 460.352

Vaals

€ 55.944

€ 138.758

€ 194.702

Valkenburg aan de Geul

€ 86.630

€ 156.555

€ 243.185

Valkenswaard

€ 124.927

€ 316.785

€ 441.712

Veendam

€ 128.186

€ 407.142

€ 535.328

Veenendaal

€ 177.696

€ 378.894

€ 556.590

Veere

€ 103.013

€ 110.283

€ 213.296

Veldhoven

€ 124.637

€ 264.734

€ 389.371

Velsen

€ 333.974

€ 401.534

€ 735.508

Venlo

€ 437.278

€ 1.168.605

€ 1.605.883

Venray

€ 137.778

€ 434.682

€ 572.460

Vijfheerenlanden

€ 204.081

€ 336.197

€ 540.278

Vlaardingen

€ 395.431

€ 432.468

€ 827.899

Vlieland

€ 6.315

€ 12.892

€ 19.207

Vlissingen

€ 227.889

€ 453.827

€ 681.716

Voerendaal

€ 59.682

€ 108.120

€ 167.802

Voorschoten

€ 110.932

€ 96.180

€ 207.112

Voorst

€ 91.528

€ 170.979

€ 262.507

Vught

€ 113.526

€ 165.439

€ 278.965

Waadhoeke

€ 217.530

€ 544.997

€ 762.527

Waalre

€ 65.177

€ 88.844

€ 154.021

Waalwijk

€ 173.020

€ 381.716

€ 554.736

Waddinxveen

€ 97.689

€ 118.856

€ 216.545

Wageningen

€ 147.335

€ 352.972

€ 500.307

Wassenaar

€ 148.615

€ 185.437

€ 334.052

Waterland

€ 73.830

€ 101.464,00

€ 175.294

Weert

€ 197.118

€ 384.995

€ 582.113

West Betuwe

€ 177.731

€ 305.406

€ 483.137

West Maas en Waal

€ 71.799

€ 163.131

€ 234.930

Westerkwartier

€ 228.316

€ 602.358

€ 830.674

Westerveld

€ 76.748

€ 177.040

€ 253.788

Westervoort

€ 22.425

€ 146.260

€ 168.685

Westerwolde

€ 123.442

€ 411.134

€ 534.576

Westland

€ 312.658

€ 510.078

€ 822.736

Weststellingwerf

€ 111.154

€ 320.879

€ 432.033

Westvoorne

€ 57.873

€ 81.790

€ 139.663

Wierden

€ 78.745

€ 136.522

€ 215.267

Wijchen

€ 107.075

€ 292.883

€ 399.958

Wijdemeren

€ 101.307

€ 148.961

€ 250.268

Wijk bij Duurstede

€ 53.913

€ 128.866

€ 182.779

Winterswijk

€ 134.194

€ 265.564

€ 399.758

Woensdrecht

€ 91.750

€ 148.407

€ 240.157

Woerden

€ 149.980

€ 211.032

€ 361.012

Wormerland

€ 59.562

€ 75.284

€ 134.846

Woudenberg

€ 39.953

€ 45.252

€ 85.205

Zaanstad

€ 628.901

€ 1.211.941

€ 1.840.842

Zaltbommel

€ 85.128

€ 196.727

€ 281.855

Zandvoort

€ 107.365

€ 147.740

€ 255.105

Zeewolde

€ 256

€ 82.239

€ 82.495

Zeist

€ 296.223

€ 371.386

€ 667.609

Zevenaar

€ 176.911

€ 454.268

€ 631.179

Zoetermeer

€ 206.488

€ 720.489

€ 926.977

Zoeterwoude

€ 27.272

€ 26.135

€ 53.407

Zuidplas

€ 103.798

€ 198.419

€ 302.217

Zundert

€ 69.597

€ 133.878

€ 203.475

Zutphen

€ 189.728

€ 441.111

€ 630.839

Zwartewaterland

€ 66.064

€ 144.865

€ 210.929

Zwijndrecht

€ 205.105

€ 340.758

€ 545.863

Zwolle

€ 402.155

€ 915.097

€ 1.317.252

Totaal

€ 66.716.739

€ 145.121.000

€ 211.837.739

Om zowel huishoudens in energiearmoede te kunnen ondersteunen als de opstap naar een meer fundamentele en structurele aanpak en grootschalige isolatie te kunnen maken, worden de middelen verdeeld op basis van twee criteria.

Van de € 150 mln. wordt € 149 mln. verdeeld over alle gemeenten op basis van onderzoek van TNO over het aantal huishoudens dat te maken heeft met energiearmoede. Ook is er € 1 mln. gereserveerd voor uitvoeringskosten op landelijk niveau. Daarnaast wordt € 68,5 mln. voor isolerende maatregelen verdeeld over alle gemeenten op basis van het aantal woningen per gemeente dat gebouwd is voor 1975. Dit deel van de woningvoorraad biedt namelijk veel potentie voor het nemen van isolerende maatregelen. Op het instrument Bijdrage aan Agentschappen, RVO (uitvoering energieakkoord) is tevens € 1 mln. gerealloceerd voor de Ondersteuning Aanpak energiearmoede.

Van de bovengenoemde middelen voor de gemeenten wordt in totaal € 5,6 mln. afgedragen aan het BTW- compensatiefonds. Voor de BTW compensabele activiteiten is uitgegaan van een percentage van 15%. De gemeente kan voor betaalde BTW aanspraak maken op dit BTW-compensatiefonds.1De middelen zullen op een later moment overgeboekt worden naar het BTW-compensatiefonds.

De gemeenten zullen worden gevraagd achteraf via de SiSa (Single information Single audit) systematiek aan te geven hoe de middelen zijn ingezet. De verantwoording vindt plaats in de jaarrekening van de gemeente en wordt gecontroleerd door de accountant.

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)

Dit betreft een onder andere een reallocatie naar het juiste instrument voor de jaaropdracht 2022 aan RVO (circa € 3,9 mln.) met betrekking tot Normering Energielabel en voor een overboeking naar de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de Handhaving energielabel 2022. Tevens worden er middelen (circa € 1,4 mln.) gerealloceerd om capaciteitsuitgaven op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast betreft dit een reallocatie naar het juiste instrument voor de jaaropdracht 2022 aan RVO (circa € 2,7 mln.) met betrekking tot verschillende regelingen en programma’s. Er worden ook middelen voor de uitvoering van de Renovatieversneller (€ 4 mln.) verschoven van 2022 naar 2026 om deze in het juiste kasritme te zetten.

RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)

Dit betreft voornamelijk reallocaties naar de juiste instrumenten voor de jaaropdracht 2022 aan RVO. Er wordt circa € 1,2 mln. gerealloceerd voor Regionale Energie Strategieën (RES), circa € 0,8 mln. voor de uitvoering van de SVOH, circa € 0,9 mln. voor het Programma Aardgasvrije wijken en circa € 2,7 mln. voor verschillende regelingen en programma’s. Tevens wordt er circa € 3,7 mln. gerealloceerd voor de jaaropdracht 2022 aan RVO met betrekking tot Normering Energielabel en de overboeking naar de begroting van IenW voor de Handhaving energielabel 2022.

Daarnaast betreft dit een opdracht van circa € 0,5 mln. aan RVO voor de eerste en tweede tranche van de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS).

Rijksvastgoedbedrijf

Om de middelen voor het Programma emissiearm aanbesteden (stikstof) in het juiste kasritme te zetten, wordt circa € 4 mln. doorgeschoven naar latere jaren.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds (H50)

Dit betreft onder andere een bijdrage aan het Gemeentefonds, Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds van in totaal € 12 mln. ten behoeve van de continuering van de ondersteuning van het RES-proces. Tevens betreft dit een bijdrage aan het Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds van in totaal € 40 mln. om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 voort te kunnen zetten. Daarnaast betreft dit een bijdrage van circa € 4,7 mln. aan de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor de financiering van de activiteiten van het Expertisecentrum Warmte.

Om middelen te verantwoorden op de juiste instrumenten, is er circa € 6,7 mln. gerealloceerd naar deze post voor de overboeking voor de continuering van de ondersteuning van het RES-proces. Daarnaast wordt er circa € 52,4 mln. gerealloceerd naar een ander instrument om de middelen voor PAW op het juiste instrument te verantwoorden. Tevens wordt er € 10 mln. vanuit 2027 naar 2022 geschoven om de middelen voor de proeftuinen van PAW in het juiste kasritme te zetten omdat er in 2022 meer aanvragen binnen zijn gekomen dan verwacht.

Energietransitie Gebouwde Omgeving (EGO)

Om de middelen voor de innovatieregeling in het juiste kasritme te zetten, wordt er € 5 mln. doorgeschoven naar latere jaren.

Daarnaast is onder andere een bijdrage van BZK verstrekt aan de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie Gebouwde omgeving van circa € 2,7 mln., een bijdrage van in totaal € 1,4 mln. ten behoeve van de uitvoering van het kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor erfgoed en primair onderwijs, een bijdrage aan de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie Aardgasvrij van circa € 0,9 mln en een bijdrage van circa € 0,5 mln. aan Topconsortium Kennis en Innovatie Urban Energy.

Daarnaast wordt er circa € 0,2 mln. gerealloceerd naar dit instrument voor de jaaropdracht 2022 aan RVO met betrekking tot Normering Energielabel.

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Diverse bijdragen

Er wordt € 30 mln. overgeboekt vanaf de Aanvullende Post naar de begroting van BZK ten behoeve van de implementatie van de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). Deze bijdrage zal worden verstrekt via het Gemeentefonds. Daarnaast betreft dit onder andere een overboeking naar het Gemeentefonds van circa € 1,8 mln. voor het uitvoeren van toezicht en handhaving door gemeenten voor de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). Tevens worden de Coalitieakkoordmiddelen (€ 10 mln.) voor de uitvoeringskosten WKB in het juiste kasritme gezet.

1

De BTW die de gemeente in rekening krijgt gebracht op handelingen die zij afneemt als niet-ondernemer, komt echter slechts voor compensatie in aanmerking als er geen uitsluitingsgrond (artikel 4 Wet BCF) van toepassing is.

Licence