Base description which applies to whole site

1. Inhoudelijke toelichting

Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Per beleidsartikel wordt een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties

Technische mutaties

(stand ontwerpbegroting in € miljoen)

(ondergrens in € miljoen)

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

Ventilatie

In de brief van 3 februari 2022 over «Verbetering ventilatie op scholen» (Kamerstukken II 2021/22,..., nr...) is gemeld dat OCW € 20,0 miljoen gaat inzetten voor de verbetering van ventilatie op scholen. Deze middelen komen van de Aanvullende Post, waar € 160,0 miljoen staat gereserveerd voor ventilatie op scholen. Van de € 20,0 miljoen wordt € 17,3 miljoen ingezet voor de aanschaf van continue CO2-meters in elk klaslokaal in het funderdend onderwijs. Daarnaast zal € 2,7 miljoen worden ingezet voor een aanjaagteam. Dit zijn experts die op scholen een analyse uitvoeren op de ventilatiesituatie, het onderwijspersoneel instrueren, een behandelplan opstellen en een uniforme rapportage van de ventilatiesituatie opstellen.

Verlagen Nationaal Programma Onderwijs (NPO) reeks

In het Coalitieakkoord wordt aangegeven dat het budget voor het NPO in 2023 met € 230 miljoen euro wordt verlaagd. Deze middelen worden van Artikel 91 afgeboekt, waar een deel van de NPO reeks stond die nog niet was toebedeeld naar de verschillende artikelen.

Zelftesten

Met betrekking tot het onderwerp zelftesten zijn er op verschillende momenten in 2021 middelen aan de OCW-begroting toegevoegd. Deze middelen staan verspreid op de begroting op Artikel 1, 3, 4, 6 en 7. In 2021 blijft budget over op de verschillende sectoren. Ook in 2022 zal OCW doorgaan met het inzetten van zelftesten in het onderwijs. Daarom worden alle niet uitgeputte middelen op het gebied van zelftesten op de OCW-begroting van 2021 via deze Incidentele Suppletoire Begroting bijgeboekt in 2022. Het gaat om circa € 185 miljoen. Hierdoor ontstaat er voldoende budget in 2022 om het beleid voor zelftesten voort te zetten. Dit is tevens gemeld in de brief van 13 december 2022 over Budgettaire mutaties van de begroting van het ministerie van OCW (VIII) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 35 925, nr. 142).

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

In de brief van 13 december 2022 over Budgettaire mutaties van de begroting van het ministerie van OCW (VIII) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 35 925, nr. 142) wordt tevens melding gemaakt van diverse mutaties omtrent het NPO. Via de vierde ISB worden deze mutaties verwerkt in 2022. Het betreft hier bijvoorbeeld een overlopende verplichting in het primair onderwijs (Artikel 1) om het juiste betaalritme voor schooljaar 2021/2022 te bewerkstelligen op de middelen voor de aanvullende bekostiging. Het gaat er dan om dat € 38,7 miljoen wordt uitbetaald in 2022 in plaats van in 2021. Daarnaast geldt ook voor de middelen ter ondersteuning van nieuwkomers dat € 14,5 miljoen in 2022 wordt uitbetaald in plaats van in 2021. Deze middelen worden beschikbaar gesteld op basis van de teldatum 1/11/2021. Hierdoor kon de uitbetaling niet eerder dan in 2022 plaatsvinden.

De grootste overlopende verplichting in het voortgezet onderwijs (Artikel 3) betreft de middelen voor de effectmeting van het hele NPO ter hoogte van € 7,0 miljoen. Als gevolg van een aanpassing in de planning van de effectmeting, moet ook het betaalritme worden aangepast. Dit resulteert in een overlopende verplichting van 2021 naar 2023 op Artikel 3.

In het middelbaar beroepsonderwijs (Artikel 4) gaat het om een overlopende verplichting op het gebied van onderzoek, monitoring en uitvoering bij DUO ter hoogte van € 2,8 miljoen.

Tot slot worden de reeksen voor de specifieke uitkering van het NPO aangepast. De specifieke uitkering NPO is een regeling voor twee schooljaren. Met deze mutatie worden enkel het betaalritme en de bijbehorende verplichtingen goed gezet. Het totale budget blijft hetzelfde.

Examens

Op Artikel 3 is bij de middelen voor de Examens onder het instrument Bekostiging sprake van een overlopende verplichting naar 2022. Drie scholen hadden op 1 juli 2021 de definitieve telling nog niet aangeleverd bij DUO. Conform regeling hebben zij in het najaar 2021 een aanvraag voor aanvullende bekostiging gedaan, nadat de telling ook voor deze scholen is vastgesteld. DUO kan deze pas begin 2022 uitvoeren. Hierdoor wordt € 0,1 miljoen toegevoegd aan de middelen van 2022. Dit is tevens gemeld in de brief van 13 december 2021 Budgettaire mutaties van de begroting van het ministerie van OCW (VIII) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 35 925, nr. 142).

Studiefinanciering

In 2020 zijn ondersteuningsmaatregelen genomen om studenten ook tegemoet te komen in verband met covid-19, bestaande uit een tegemoetkoming voor studenten die uit hun beursrecht lopen (het beursrecht deel) en een tegemoetkoming voor studenten die hun diploma vertraagd behalen (het diplomadeel). Studenten die hun diploma haalden voor 1 september 2021 konden oorspronkelijk tot eind december nog tegemoetkoming hiervoor ontvangen, maar een deel van de studenten zal pas in 2022 tegemoetkoming ontvangen vanwege een reparatie van de regeling. Hierdoor zijn er ook nog betaaldata in 2022. Daarom worden de niet bestede middelen ter hoogte van € 40,6 miljoen van 2021 doorgeschoven naar 2022.

Dit is tevens gemeld in de brief van 13 december 2021 Budgettaire mutaties van de begroting van het ministerie van OCW (VIII) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 35 925, nr. 142).

Licence