Base description which applies to whole site
+

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangsten (bedragen x €1 mln.)

Maatregel

Bedrag 20221

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

A. Begrotingsgefinancierd

    

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

79

34

2

2

2) GGD'en en veiligheidsregio's

1.934

1.265

  

3) IC-capaciteit

162

   

4) Ondersteuning sportsector

158

   

5) Ondersteuning zorgpersoneel

    

6) Onderzoek inzake COVID-19

121

84

6

2

7) Testcapaciteit

2.189

912

  

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

1.643

523

  

9) Zorgbonus

19

1

  

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

53

   

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

53

13

  

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

250

75

4

0

13) Garanties

112

   

Totaal A

6.773

2.907

12

4

     

B. Premiegefinancierd

    

14) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

200

   

15) Overige maatregelen (plafond Zorg)

74

43

  

Totaal B

274

43

0

0

     

Totaal A+B=C

7.047

2.950

12

4

1

Stand op basis van ISB12 Kamerstukken 2020/21, 35944, nr. 1 aangevuld met NvW 1 Kamerstukken 2021/22, 35925-XVI-10 en NvW 2 Kamerstukken 2021/22, 39925-XVI-106, ISB1 Kamerstukken II 2021/22, 35989, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2021/22, 35994, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2021/22, 36010, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2021/22, 36025, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2021/22, 36086, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2021/22, 36156, nr. 1. De vijfde incidentele suppletoire begroting betreft een bijstelling inzake zorg en ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne. Derhalve heeft deze vijfde incidentele suppletoire begroting geen invloed op de corona gerelateerde uitgaven op de VWS-begroting.

Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle corona gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde en zevende incidentele suppletoire begroting 2022. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.

Deze achtste incidentele suppletoire begroting 2022 betreft een bijstelling van de verplichtingenruimte voor analysecapaciteit. Derhalve heeft deze achtste incidentele suppletoire begroting geen invloed op het uitgaven overzicht van tabel 1.

Tabel 2 Overzicht verstrekte garanties t.b.v. COVID-19 maatregelen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2021

Verleend/vervallen 2022

Uitstaande garanties 2022

Vervalt per datum

Totaal plafond

Totaalstand risico voorziening

Artikel 1. Volksgezondheid

Bestuurders-aansprakelijkheid SON

2.500

0

2.500

30 september 2023

2.500

Totaal

 

2.500

0

2.500

 

2.500

In de bijlage van deze achtste incidentele suppletoire begroting is

het toetsingskader van bovenstaande garantie opgenomen.

Licence