Base description which applies to whole site

2.2 Beleidsartikel 6 Bijdrage Nationaal Groeifonds

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2023 incl. ISB, NvW en amendementen

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

7.702.871

0

7.702.871

0

0

0

0

        

Uitgaven

1.195.710

0

1.195.710

0

0

0

0

        

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

1.195.710

0

1.195.710

0

0

0

0

Bijdrage aan het Nationaal Groeifonds

1.195.710

 

1.195.710

    
        

Ontvangsten

1.572.633

‒ 1.572.633

0

0

0

0

0

Tabel 4 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2023 incl. ISB, NvW en amendementen

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

7.702.871

0

7.702.871

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

       

waarvan overige verplichtingen

7.702.871

 

7.702.871

    

Toelichting

Ontvangsten

Bij de Nota van Wijziging op de EZK-ontwerpbegroting 2023 en de daarop volgende ISB voor het jaar 2023 is per abuis het ontvangstbedrag opgenomen van de Ontwerpbegroting van het Nationaal Groeifonds onder de ontvangsten van artikel 6. Dit had 0 moeten zijn. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

Licence