Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2

Afkortingenlijst

A.  
ALV=Achterlandverbindingen
AHN=Actuele hoogtebestand Nederland
AO=Anticiperend Onderzoek
ATT=Aansturing en toekomst taakorganisatie
AVV=Adviesdienst Verkeer en Vervoer
   
B.  
BB21=Beheer en beveiliging 21e eeuw
BER=Beleidseffectrapportage
BLS=Besluit locatieverbonden subsidies
B&O=Beheer en onderhoud
BOR=Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BPM=Belasting personen motorrijtuigen
BPN=Beheerplan nat
BPRW=Beheerplan voor de rijkswateren
BR=Betuweroute
BVE=Beleidsvoorbereiding – en evaluatie
   
C.  
CIW=Commissie integraal waterbeheer
COV=Centraal overleg vaarwegen
   
D.  
DBFM=Design, build, finance & maintain
DBM=Design, build & maintain
DCC=Decentraal Coördinatiecentrum
DGG=Directoraat-generaal goederenvervoer
DGIS=Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (EZ).
DGP=Directoraat-generaal personenvervoer
DGR=Deltaplan grote rivieren
DGW=Directoraat-generaal water
DRIP=Dynamische route informatie panelen
DUU=Directe uitvoeringsuitgaven
DV=Duurzaam Veilig
DVM=Dynamisch verkeersmanagement
   
E.  
EAT=Engineering, Administratie en Toezicht
EC=Engineering and construct
EKB=Externe kwaliteitsborging
EEG=Europese Economische Gemeenschap
EFRO=Europees fonds voor regionale ontwikkeling
EU=Europese Unie
   
F  
FES=Fonds economische structuurversterking
FTE=Full-time equivalent
   
G.  
GDU=Gebundelde doeluitkering
GWW=Grond, weg- en waterbouw
H.  
HGIS=Homogene Groep Internationale Samenwerking
HOV=Hoogwaardig openbaar vervoer
HSL=Hogesnelheidslijn
HWN=Hoofdwegennet
   
I.  
IBO=Interdepartementaal beleidsonderzoek
ICES=Interdepartementale commissie voor economische structuurversterking
IF=Infrastructuurfonds
IFS=Intermodal freightport Schiphol
IGO=Integratiestudie Gelderland Oost
IPO=Interprovinciaal overleg
IRMA=INTERREG Rijn- en Maasactiviteiten
IUU=Indirecte uitvoeringsuitgaven
ITT=Invitation to tender
   
K.  
KAN=Knooppunt Arnhem Nijmegen
KLPD=Korps landelijke politie diensten
KPI=Key Performance Indicator
   
L.  
LCCD=Landelijke coördinatiecommissie dijkversterkingen
LCW=Landelijke coördinatie waterverdeling
LNV=Ministerie van Landbouw natuurbeheer en voedselkwaliteit
   
M.  
MER=Milieueffectrapportage
MIT=Meerjarenprogramma infrastructuur en transport
MRB=Motorrijtuigenbelasting
MvT=Memorie van toelichting
MTC=Multimodaal transportcentrum
   
N.  
NMP=Nationaal milieu beleidsplan
NS=Nederlandse Spoorwegen
NSP=Nieuwe sleutelprojecten
NURG=Nadere uitwerking rivierengebied
NV=Naamloze vennootschap
NVVP=Nationaal verkeers- en vervoersplan
NvW=Nota van wijziging
NW4=Vierde nota waterhuishouding
NWB=Nationaal wegenbestand
   
O.  
OEEI=Onderzoeksprogramma economische effecten infrastructuur
OESA=Ombuiging EfficiencySpoor Agentschap
OLS=Ondergronds logistiek systeem
OT=Ontwerptracébesluit
OV=Openbaar vervoer
OWN=Onderliggend wegennet
   
P.  
PAGE=Plan van aanpak goederen emplacementen
PEMBA=Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
PKB=Planologische kernbeslissing
PMA=Personeel, materieel en automatisering
PMR=Project mainportontwikkeling Rotterdam
PRI=Project ramingen infrastructuur
PPS=Publiek private samenwerking
PU=Productuitgaven
   
R.  
RIB=Railinfrabeheer
RMNO=Raad voor Milieu en Natuuronderzoek
RO=Ruimtelijke ordening
ROA=Regionaal orgaan Amsterdam
RR=Rekeningrijden
RSC=Railservicecentre
RW=Rijkswegen
RWS=Rijkswaterstaat
   
S.  
SOIT=Subsidieregeling openbare inland terminals
SN=Startnotitie
SNIP=Spelregels natte infrastructuurprojecten
SPM=Strategisch personeelsmanagement
STOV=Stadsgewestelijk openbaar vervoer
STOWA=Stichting toegepast onderzoek water
SVV=Structuurschema verkeer en vervoer
SWAB=Samen werken aan bereikbaarheid
SWOV=Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid
   
T.  
TB=Tracébesluit
TBBV=Tijdelijke beleidsregeling bijdragen vaarwegaansluitingen
TBSA=Tijdelijke bijdrageregeling spooraansluitingen
TDI=Toeritdoseerinstallaties
TEN=Transeuropese netwerken
TiB=Transport in balans
TN=Tracénota
TTI=Tunneltechnische Installatie
TTP=Tweede tactisch pakket
   
U.  
UKR=Uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren
UvW=Unie van waterschappen
   
V.  
VAT=Voorbereiding, administratie en toezicht
VBS=Verkeersbegeleidend Systeem
VERDI=Verkeer en vervoer: regionaal, decentraal en integraal
VIBO=V&W-IPO-Bouwgrondstoffen-Overeenkomst
VINEX=Vierde nota ruimtelijke ordening extra
VNG=Vereniging van Nederlandse gemeenten
VROM=Ministerie van Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer
   
W.  
WBR=Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken
WIM-VID=Weigh in motion met videosysteem
WST=Westerscheldetunnel
WVO=Wet verontreiniging oppervlaktewateren
WTC=World trade centre
   
Z.  
ZOAB=Zeer open asfaltbeton
ZSM=Zichtbaar Slim Meetbaar
Licence