Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1

Projectoverzichten (bedragen in EUR mln.)

1. Verkenningenprogramma

2. Planstudieprogramma Rijkswegen (artikel 01.01.01 en 01.01.02)

3. Realisatieprogramma Aanleg Rijkswegen (artikel 01.01.02)

4. Planstudieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.01)

5. Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.02)

6. Planstudieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.01)

7. Realisatieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.02)

8. Planstudieprogramma Regionale/Lokale Infrastructuur (artikel 01.03.01)

9. Planstudieprogramma Regionale/Lokale Infrastructuur < € 225 mln. (artikel 01.03.01)

10. Realisatieprogramma Regionale/Lokale Infrastructuur (artikel 01.03.02)

11. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (artikel 01.03.03)

12. Realisatieprogramma Waterkeren (artikel 02.01.02)

13. Realisatieprogramma Ruimte voor de Rivier (artikel 02.01.05)

14. Realisatieprogramma Maaswerken (artikel 02.01.06)

15. Planstudieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.01)

16. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.02)

17. Realisatieprogramma Betuweroute (artikel 03.02)

18. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (artikel 03.03)

19. Realisatieprogramma Multi- en intermodaal vervoer (artikel 04.03)

1. Verkenningenprogramma
LokatieIndicatie Gereed
 ModaliteitVerantwoordelijkBegrotingRealisatie
   20042004
Zuid-Holland    
Vervolgfase van de Railservice centra    
Waalhaven en MaasvlakteRail goederenV&W20031
Brabant, Zeeland, Limburg    
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuariumWaterkeren/V&W20042004
 waterbeheren   
Overig    
Ondergrondse Stedelijke distributieIntermodaalV&W20042

Toelichting afwijkingen in de planning

1 Verkenning is nog niet gestart, omdat nog geen behoefte aan capaciteitsuitbreiding is gebleken.

2 Project is op 1 januari 2004 gestopt; geen politieke prioriteit meer.

2. Planstudie Rijkswegen (artikel 01.01.01 en 01.01.02)
   Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatie
  20042004
CATEGORIE 1:  
Voor tracébesluit cq projectbeslissing nog te nemen (IF 01.01.01)  
A15Maasvlakte – Vaanpleintb20061
N61Hoek – Schoondijketb20052
N50Ramspol – Enstntn
A12Utrecht – Maarsbergen en Veenendaal-Edewabwab
A50Ewijk – Valburg – Grijsoordtntn
A1/A6/A9 CRAAG benutting, incl. Brug bij Muideni.s.m. Benutt. A9 Badhoevedorp – Velsenwab/prwab3
A9Badhoevedorp – Velsen Benutting; i.s.m. A1 CRAAG benuttingwab/prwab/pr
N34Omleiding Ommen, in combinatie met N35 (zie hierna)tb20054
N9Koedijk – de Stolpentbtb
A2Oudenrijn – Deiltb20055
A12Benutting Den Haag – Goudawab/pr20056
A12Utrecht West (benutting) i.s.m. Woerden Goudawab/prwab/pr
A12Woerden – Gouda, onderdeel van A12 Utrecht West benuttingwab20057
N11Leiden – Alphen a/d Rijntn20058
Na tracébesluit cq projectbeslissing genomen (IF 01.01.02)  
A2Tangenten Eindhovenprpr
A4Dinteloord – Bergen op Zoom, onderdeel Omlegging Halsterenpr20059
N35Zwolle – Almelo in combinatie met N34prpr
N57Veersedam – Middelburgprpr
CATEGORIE 2:Voor tracébesluit cq projectbeslissing nog te nemenArtikelonderdeel 01.01.01  
A12Maarsbergen – Veenendaaltb200610
A1Eemnes – Barneveldtntn
A1Barneveld – Deventertntn
A1Deventer – Hengelotntn
A2Holendrecht – Oudenrijntntn
A2Oudenrijn – Deiltb20055
A2Den Bosch – Eindhovenwab/prtn/wab/pr
A2Leenderheide – Budeltn200511
A2Grathem – Urmondtntn
A2/76Urmond – Kerensheide – Hoensbroektbtb
A4De Hoek – Prins Clauspleintntn
A15Maasvlakte – Vaanpleintb20061

Legenda:

sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluit

tn trajectnota of projectnotapr procedures rond

ot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdracht

Toelichting afwijking in de planning

1 Planning verschuift a.g.v. nieuwe afweging van varianten.

2 Het TB wordt in februari 2005 verwacht. Voor uitwerking (O)TB was extra communicatie en aanvullend archeologisch onderzoek nodig.

3 Vanwege de RvSt-uitspraak inzake de luchtproblematiek zullen de procedures in 2005 zijn afgerond i.p.v. 2004.

4 Planning is verschoven agv gewijzigde kostenraming en scope.

5 Standpunt vergde meer tijd waardoor TB in 2005 wordt verwacht.

6 Vanwege de RvSt-uitspraak inzake de luchtproblematiek zullen de procedures in 2005 zijn afgerond i.p.v. 2004.

7 Vanwege de RvSt-uitspraak inzake de luchtproblematiek zullen de procedures in 2005 zijn afgerond i.p.v. 2004.

8 Later gestart i.v.m. procedurele toets en aanbesteding.

9 Vanwege de noodzakelijke onteigeningsprocedures en verdere uitwerking van het ontwerp verschuift mijlpaal pr naar 2005.

10 Vanwege lagere prioriteit zijn de werkzaamheden aan het TB nog niet gestart.

11 TN wordt in 2005 verwacht omdat meer prioriteit is gegeven aan studie in het kader van de Spoedwet Wegverbreding.

3. Realisatieprogramma Aanleg Rijkswegen (artikel 01.01.02)
Project uitgaven 2004 in EUR mln. Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatie
     20042004
 Stadsgewest Amsterdam     
5Verlengde Westrandweg4911– 38a20032003
 Stadsgewest Rotterdam     
15Aansluiting Vondelingenplaat21221 200420051
15Europaweg (Dintelhavenbrug; Calandtunnel en     
 3 aansluitingen)7365– 8 200420052
 Stadsgewest Den Haag     
14Wassenaar-Leidschendam (verlengde Landscheidingsweg incl. aansluiting Hubertusviaduct5027– 23b20072007
 Stadsgewest Utrecht     
2Holendrecht-Oudenrijn235330c20122012
2Knpt. Oudenrijn (rw12)-Knpt. Everdingen (rw27),     
 incl. 2e brug o/d Lek bij Vianen en verzorgingsplaats:     
 asw 2x3/2 wordt 2x4/396– 3 200420053
 Corridor Randstad-Midden-Zuid-Duitsland     
15Reconstructie asl. bij H-Giessendam en Sliedrecht163317d20062006
 Overig Hoofdwegennet     
11Alphen a.d. Rijn – Bodegraven, PPS constructie110 20042004
30Rw12-Postweg (omlegging Ede) asw 2x22120– 1 20042004
31Leeuwarden-Drachten154– 11e 20085
37Hoogeveen-Holsloot-Emmen (rw34)-Duitse grens:     
 aw 2x2/asw 2x2192– 17f200520074
50Eindhoven-Oss asw 2x23129– 2 20052005
 Dynamisch verkeersmanagement7877– 1   
Kleine projecten21287   
Planstudieprojecten na tracébesluit218118– 100g  
Planstudieprojecten voor tracébesluit7137– 34h  
Rw 59 Rosmalen – Geffen, PPS13141   
Rijksbijdrage aan BOR-projecten NH en ZH51813i  
       
Aflossing tunnels47492   
Directe Uitvoeringsuitgaven236233– 3   
Totaal Realisatieprogramma1 017848– 169  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a Het betreft hier budgetoverschot dat is teruggeboekt naar het Craagproject (toegelicht in de begroting 2005).

b Dit betreft een verschuiving van de oplevering van het rijksdeel naar medio 2005 en aanpassing kasprognoses.

c In 2004 heeft de volledige betaling van de afkoopsom aan de gemeente Utrecht met betrekking tot de geluidsscherm NRU-spoorlijn plaatsgevonden.

d Het betreft hier een aanpassing aan uitvoeringsplanning; tevens verhoging taakstellend projectbudget (toegelicht in begroting 2005).

e In de begroting van het MIT-project was aanvankelijk geen rekening gehouden met het kasritme van de PPS-overeenkomst. Het project is volop in uitvoering. De realisatie van de financiën blijft achter t.o.v. de begrotingscijfers waarin nog geen rekening was gehouden met de vertraagde aanbesteding van de PPS-overeenkomst, maar ligt in lijn met de actuele planning.

f Het betreft een verschuiving van opleveringsplanning naar 2007 vanwege o.a. planologische inpassing.

g Het betreft in hoofdzaak de vertraging van een groot aantal Spoedwetprojecten in verband met de RvSt-uitspraak inzake de luchtproblematiek.

h Het betreft in hoofdzaak de vertraging van het Craagproject in verband met de RvSt-uitspraak inzake de luchtproblematiek.

i Ten behoeve van de voorbereiding Westrandweg zijn gronden aangekocht.

Afwijkingen in de planning

1 Door vertraging komt de aansluiting op rw15 in april 2005 gereed; gedeelten van het project zijn in 2004 opgeleverd.

2 De Thomassentunnel is in september 2004 voor het verkeer opengesteld; de laatste onderdelen van het project volgen in 2005 (Stenenbaakplein; aansluiting D'arcyweg).

3 De 2e Lekbrug is in september 2004 opengesteld; oplevering van het totale project vindt plaats begin 2005.

4 Verschuiving opleveringsplanning naar 2007 vanwege o.a. planologische inpassing.

5 In het MIT2004 is de oplevering afhankelijk gesteld van de uitkomsten van de PPS-aanbestedingsprocedure. de gunning van het PPS-contract heeft inmiddels in december 2003 plaatsgevonden. Op basis van de huidige voortgang is de geplande oplevering in 2008. Het contract voorziet tevens in 15 jaar beheer en onderhoud.

4. Planstudie-programma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.01)
   Gereed
ProjectOmschrijvingBegroting 2004Realisatie 2004
Grote stations:  
 –Den Haagprpr
 –Bredapb/prpb/pr
 –OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX)prpr

Legenda:

sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluit

tn trajectnota of projectnotapr procedures rond

ot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdracht

5. Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.02)
Project uitgaven 2004 in EUR mln. Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatie
     20042004
 A'dam – Den Haag – R'dam – Dordrecht     
1 011R'dam Zuid-Dordrecht:4/6-sporig1210– 2 19971997
 R'dam/Den Haag – Utrecht     
2 061Woerden-Harmelen: 4-sporig fase 23327– 6a20052005
 A'dam – Utrecht – Maastricht/Heerlen     
3 012Integrale spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht9017787b200720061
3 033Liempde-Eindhoven: 4-sporig51– 4c2002nazorg2
 Aanpassingen Houten Castellum110 2001/20032001/2003
 Vleuten-Geldermalsen 4/6 sp. incl. Randstadspoor2514– 11d2007 e.v.2005 e.v.3
 A'dam/Schiphol – Den Helder/Hoorn     
4 040Hemboog693e20032003
4 045Uitgeest de Kleis (Regionet 1e fase)770 200420054
 Utrecht – Arnhem – Zevenaar     
6 011Arnhem 4e peron01313fna 20082007/20105
 Stations en stationsaanpassingen     
9 110A'dam CS spoor 10/157125g20042004
 Transfercapaciteit Amsterdam CS000 20072007
 Den Haag emplacement20– 2h20062006
 Kleine stations107– 3idiversdivers
 Overige lijndelen     
9 520Flevolijn Gooiboog64– 2 20032003
9 550Groningen – Sauwerd42– 2 20032003
 Hanzelijn83– 5jna 20082012/20136
 Overige projecten enz.     
9 910AKI-plan en veiligheidsknelpunten32118kdiversdivers
9 930Nazorg gereedgekomen lijnen/halten62– 4l divers
9 950Kleine projecten2 – 2mdiversdivers
9 971Nootdorpboog12164n20052005
 Benutting     
9 982Stationsstallingen (kwaliteit)000 diversdivers
9 981Geluid (emplacementen en innov. ontwikkeling)167– 9odiversdivers
 BB21(ontw. Bev21, VPT+, 25KV, ontw +     
 implement. GSM-R)23241 diversdivers
 Voorbereidingsuitgaven Planstudie – Verk.progr.     
 Diverse studies/onderzoek     
 Afdekking risico's spoorprogramma's226 – 226p  
 Bruto/netto boeking01515  
 BTW 6868  
Totaal realisatieprogramma *504440– 64  

* Bovenstaand zijn de uitgaven van de projecten 2004, verminderd met de verrekeningen van de voorschotten 2003.

Toelichting

Financiële afwijkingen

a Als gevolg van het verschuiven van een buitendienststelling (noodzakelijke beschikbaarheid van de infrastructuur en te grote risico's betreffende de indienststelling van de nieuwe elektronische beveiliging) is het project opnieuw ingepland en is de verwachte kasstroom vertraagd.

b Als gevolg van het niet opdoen van risico's (zie toelichting 1) kan de oude realisatieprognose gehaald worden en is de spanning op de begroting weggewerkt. Dit heeft geresulteerd in hogere uitgaven.

c Door de vertraging van de inpassingmaatregelen vallen de kosten lager uit.

d De vertraging van het deelproject Vleuten – Amsterdam Rijnkanaal (zie toelichting 3) heeft tot gevolg gehad dat de verwachte kasstroom is vertraagd.

e De hogere uitgaven zijn veroorzaakt door de afrekening 4e kwartaal 2003, betaald in februari 2004.

f Afgifte beschikking Amsterdamseweg was niet gepland maar is uiteindelijk wel in 2004 afgegeven. De door de gemeente voorgefinancierde kosten konden zodoende alsnog in 2004 terugbetaald worden.

g Er heeft een versnelling van de werkzaamheden plaatsgevonden met als gevolg een half jaar eerdere in dienststelling.

h De planstudie heeft ruim een half jaar langer geduurd dan voorzien vanwege de complexiteit van het ontwerp en overleg t.b.v. beschikbaarheid treinvrije perioden. Hierdoor is de beschikkingsaanvraag later ingediend en de realisatiefase later gestart.

i De in 2004 voorziene uitgaven voor Station Ypenburg zijn niet gerealiseerd i.v.m. het later afgeven van de beschikking, Tilburg Reeshof en Almere Oostvaarders zijn goedkoper uitgevallen.

j De onderhandelingen tijdens minnelijke grondverwerving duren langer dan voorzien, .

k Door financiële problematiek binnen het IF zou deze post voorgefinancierd worden uit FENS. Door onderuitputting IF-breed bleek dit niet nodig.

l Er is sprake geweest van meevallende kosten (projectbudget is verlaagd) en werkzaamheden verlopen wat trager dan vooraf ingeschat.

m De planstudie knelpunt Baarn duurde in verband met besluitvorming gemeente over inpassingmaatregelen langer dan voorzien, derhalve geen uitgaven in 2004.

n De werkzaamheden verliepen sneller dan vooraf ingeschat.

o Er is vertraging ontstaan door problemen bij verkrijgen van zowel bouw- als milieuvergunningen.

p De Risicoreserve grote projecten wordt, indien nodig, overgeboekt naar Betuweroute en HSL.

Afwijkingen in de planning

1 De projectplanning ging uit van een indienststelling van 2006 maar vanwege de toen voorziene risico's was de indienststelling vastgesteld op 2007. Deze risico's, met name van diverse te doorlopen planologische procedures en procedures voor kabels en leidingen, hebben zich niet voorgedaan en om die reden is de indienststelling nu voorzien in 2006.

2 De inpassingmaatregelen (met name de geluidsmaatregelen) vergen meer tijd dan voorzien.

3 Bij het deelproject Vleuten – Amsterdam Rijnkanaal verloopt de realisatiefase trager dan voorzien. Met name de aanbestedingsprocedure van de onderbouw duurde langer waardoor de 1e termijnen over de jaargrens zijn geschoven.

4 Er is een vertraging van enkele maanden ontstaan door een archeologische vondst, milieutechnische problemen en vertraging in conditionerende werkzaamheden. De indienststelling is nu gepland in april 2005.

5 Afgifte beschikking Amsterdamseweg was niet gepland maar is uiteindelijk wel in 2004 afgegeven. De door de gemeente voorgefinancierde kosten konden zodoende alsnog in 2004 terugbetaald worden.

6 De onderhandelingen tijdens minnelijke grondverwerving duren langer dan voorzien.

6. Planstudieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.01)
 Gereed
OmschrijvingBegroting 2004Realisatie 2004
Sloelijn, electr. + ged. Verleggingtb/pr/outb/pr/ou1
Roosendaal-Antwerpenot/tbot/tb2

Legenda:

sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluit

tn trajectnota of projectnotapr procedures rond

ot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdracht

Toelichting

1 In 2004 is gestart met de realisatie van de nieuwe Sloelijn.

2 Als gevolg van de herprioriteringen uit het Hoofdlijnenakkoord is dit project getemporiseerd. Vooralsnog blijft dit project in het planstudieprogramma.

7. Realisatieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.02)
 uitgaven 2004 in EUR mln.Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatie
    20042004
Aslasten cluster II86– 2a20092009
PAGE risico reductie41– 3bdiversdivers
Pilot fluistertrein20– 2c20062006
Spoorontsluiting NW Hoek Maasvlakte10– 1d20072007
Totaal realisatieprogramma157– 8   
BTW000   
Ruimte voor planstudies130– 13   
Totaal budget 01.02.02287– 21  

Toelichting

Financiële toelichting

a De werkzaamheden aan de brug Eefde en Haarlem hebben langer geduurd dan gepland. Als gevolg hiervan zijn niet alle werkzaamheden gerealiseerd.

b Als gevolg van een lager bedrag aan meerwerk, zijn de uitgaven achter gebleven t.o.v. de raming.

c De realisaties zijn lager uitgevallen omdat de ombouw van de serie fluistertreinen later gereed was dan gepland.

d Er is een vertraging ontstaan doordat de toekomstvastheid (aanleg Tweede Maasvlakte) beter geborgd moest worden, hierdoor is de engineering verlaat gestart.

8. Planstudieprogramma regional/lokale infrastructuur > €112, 5 mln/€ 225 mln (artikel 01.03.01)
  Gereed
Omschrijving Begroting 2004Realisatie 2004
Stadsregio Amsterdam (ROA)   
N201 (Uithoorn – Aalsmeer)OWNpr uotb1
Stadsregio Amsterdam/provincie Noord-Holland   
Zuid-Tangent fase 2 (West/Oosttracé)OVpr uotb2
SRR, Haaglanden, Prov. Zuid Holland   
RandstadRail fase 2 (ZoRo-rail)OVtbtb
Overig Nederland   
Nijmegen, doortrekking A73OWNpr3
Heerhugowaard-Alkmaar, HAL deel b (VINEX)OWNpr4

Legenda:

sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluit

tn trajectnota of projectnotapr procedures rond

ot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdracht

Toelichting

Afwijkingen in de planning

1 In augustus 2004 heeft de Minister Beslismoment 3 genomen over het project. De openstaande punten van Beslismoment 3 worden nu ingevuld. Het betreft de aansluiting Fokkerweg/A9, de aansluitingen N201 met de A4 en de MER-procedure in de provincie Utrecht. Tevens is een aanvraag ingediend m.b.t. het aansluitingenbeleid op de hoofdinfrastructuur. Deze aanvraag is een aanpassing in de scope die in maart 2003 al is goedgekeurd door de Minister. In de komende tijd zullen de mijlpalen cq kasritmes bepaald worden voor het project. Dit geheel moet resulteren in de afgifte van de Beschikking, naar inschatting begin 2006.

2 Provincie en ROA hadden bezwaar gemaakt tegen het niet nemen van een projectbesluit door de Minister, eind 2003 en hebben beroep aangetekend tegen de beslissing op hun bezwaar, waarna V&W heeft aangegeven hun bezwaar niet ontvankelijk te verklaren. Dit alles heeft geresulteerd in de toezegging van V&W dat opnieuw een versoberd plan kan worden ingediend, dat dan nogmaals op zijn merites zal worden beoordeeld. Daarnaast is veel tijd besteed aan het organiseren van een aantal maatregelen voor de Zuidtangent op de A9.

3 Na grondig onderzoek en uitgebreid regionaal overleg heeft de provincie ervoor gekozen niet meer in te zetten op de doortrekking van de A73. Ingezet wordt op de verbreding van de A50 en de nieuwe stadsbrug voor Nijmegen en op wat langere termijn op doortrekking A15. In bestuurlijk overleg met Landsdeel Oost heeft de Minister aangegeven dat in het voorjaar 2005 verder kan worden gepraat over een mogelijke extra bijdrage voor de Stadsbrug.

4 De projectkosten zijn nogmaals beoordeeld. Geconcludeerd is dat dit project niet langer meer in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit het MIT en uit de planstudietabel van het MIT kan worden verwijderd.

9. Planstudieprogramma regional/lokale infrastructuur <€112,5/€ 225 mln (artikel 01.03.01)
  Gereed
Omschrijving Begroting 2004Realisatie 2004
Stadsregio Amsterdam (ROA)   
Tram IJburg 2e fase (VINEX-Act)OVpr
Uithoorn-Aalsmeer 4e faseOVpr
Stadsregio Rotterdam (SSR)   
Hoek van Holland StrandlijnOVtb
Haaglanden   
HOV Leidschenveen/Y'burg/Delft lijn 19 (VINEX/VINEX-Act)OVpr
Fietsontsluiting Leidschenveen (VINEX-act)Fietspr
Stadsregio Utrecht (BRU)   
Zuidertunnel Stationsgebied UtrechtOWNot tb pr
Transferia regio Utrecht fase 1OWNtb
Overig Nederland   
Ontsluiting Delftlanden/Rietlanden Emmen (VINEX/Act)OWNpr
Verbinding Groningen/CS-ZernikeOVot tb
Groningen busstationOVot tb
Regio Rail Knooppunt Arnhem – NijmegenOVpr
OV-verbinding Nijmegen – WaalsprongOVsn
OV Vathorst – Amersfoort CS (VINEX-act)OVtb pr
Amersfoort, CSG, 2e faseOWNtb pr
Zevenhuizen, omlegging N219OWNpr
Alphen a/d Rijn – Bodegraven verbreding N207OWNpr
Gouda, Zuid-Westelijke randwegOWNpr
Westland/Hoek van Holland (2e ontsluitingsweg)OWNpr
Den Bosch Zuid-WesttangentOWNpr uo
Tilburg NoordwesttangentOWNot tb
Light Rail LimburgOVpr uo

Legenda:

sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluit

tn trajectnota of projectnotapr procedures rond

ot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdracht

Toelichting

Per 1 januari 2004 zijn deze projecten gedecentraliseerd.

10. Realisatieprogramma Reg./Lokale Infrastructuur (artikel 01.03.02), projecten >= EUR 225 mln
 uitgaven 2004 in EUR mln.Gereed
OmschrijvingModaliteitBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatie
     20042004
ROA (deels ook provincie NH)      
Noord-Zuidlijn Noord-WTCOV58591 20112010/2011
SRR      
Beneluxmetro (VINEX)OV3922– 17a20022002
SRR/HGL/Provincie Zuid Holland      
RandstadRail. 1e faseOV16215199b20102006/2008
Diversen      
Catergorie projecten > € 11,4 mln. en < € 225 mln. 04444c  
«Experimenteerfonds» 50– 5d  
Directe uitvoeringsuitgaven 110   
BTW 033   
Totaal realisatieprogramma 120344224  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a De eindafrekening wordt doorgeschoven naar 2005.

b De aanleg van RandstadRail gaat zeer voortvarend en de ingediende declaraties houden daar gelijke tred mee, zodat op basis van bereikte mijlpalen en bijhorende schouwrapporten fors meer gerealiseerd is dan het oorspronkelijke budget.

c Het betreft hier de betalingen over de laatste maanden van 2003 van per 1 januari 2004 aan provincies en kaderwetgebieden gedecentraliseerde projecten.

d Het begrootte budget van € 5 mln. is gebruikt voor RandstadRail.

11. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (artikel 01.03.03)
 uitgaven 2004 in EUR mln.
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschil
Duurzaam Veilig   
Duurzaam Veilig fase 1077a
Duurzaam Veilig fase 2200– 20a
Totaal budget207– 13

Toelichting

Financiële afwijkingen

a Het begrootte bedrag was bestemd voor Duurzaam Veilig fase 2. Dit programma is een jaar uitgesteld. Om die reden is de Interim regeling Duurzaam Veilig met een jaar verlengd. Het budget (€ 20.6 mln.) is derhalve volledig overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Uit de onderuitputting van voorgaande jaren is in 2004 € 7 mln. betaald aan de lopende projecten bij de Provincie Zeeland, diverse gemeenten en waterschappen ten behoeve van het Demo project West Zeeuwsch Vlaanderen. Dit laatste project i.h.k.v. Duurzaam Veilig fase 1 loopt nog door t/m 2006.

12. Realisatieprogramma Waterkeren (artikel 02.01.02)
 uitgaven 2004 in EUR mln.Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatie
    20042004
Deltaplan Grote Rivieren29312   
      
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming     
Doorlatendmaken aanbrug spoorbrug Oosterbeek121 20042004
Nadere uitwerking rivierengebied (NURG) Aankoop     
en inrichting71– 6a2 0152 015
Kosten overige no regret253   
      
Dijkversterking Flevoland     
Verhoging dijken Markermeer en IJsselmeer1715– 2 20072007
      
Herstel Steenbekledingen     
Herstel Steenbekledingen Noordoostpolder1915– 4 20072007
en Flevoland     
Steenbekledingen overig25283 20152015
      
Kleine projecten75– 2  
Totaal realisatie-programma107102– 5  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a In 2003 was gepland geen overdracht te doen, uiteindelijk is dit wel gebeurd, waardoor in 2004 geen overdracht naar LNV heef plaatsgevonden.

13. Realisatieprogramma Ruimte voor de rivier (artikel 02.01.05)
Project:uitgaven 2004 in EUR mln.
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschil
Uitvoering PKB en lopende projecten01313a
*Hondbroekse Pleij   
Planstudie   
Projectbureau12120
planstudie lopende projecten044b
Waarvan:   
Totaal Ruimte voor de Rivier122917

Toelichting

Financiële afwijkingen

a Dit betreft grondaankoop voor dit project waarvoor in 2003 het besluit is genomen; bij Voorjaarsnota 2004 is hiervoor budget uit latere jaren in 2004 toegevoegd.

b Vooruitlopend op de PKB zijn reeds een aantal lopende planstudieprojecten uitgevoerd. De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de Dijkteruglegging Lent.

14. Realisatieprogramma Maaswerken (artikel 02.01.06)
Project:uitgaven 2004 in EUR mln.Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2004Realisatie 2004
Maaswerken     
Zandmaas4312– 32a20152015
Grensmaas440 20222022
Totaal Maaswerken4716– 31  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat er bij het onderdeel Zandmaas vertraging is opgetreden in de grondaankopen en de aanleg van de kades. Daarnaast zijn de kosten voor archeologisch onderzoek lager uitgevallen. Voorts is bij het retentiegebied Lateraal West vertraging opgetreden.

15. Planstudieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.01)
 Gereed
OmschrijvingBegroting 2004Realisatie 2004
Waterbeheren  
Speciedepot Maasdaltbpb>20061
Vaarwegen  
Fries Groningse kanalen  
Vaarweg Lemmer-Delfzijl (planstudiedeel)uouo2
Rijn en rijntakken  
Bovenloop IJsseltn/pbtn2
Twentekanaal, planstudiedeelpb2
Amsterdam Rijnkanaal en Noordzeekanaal  
Lekkanaal/3e Kolk Beatrixsluistb3
Maas, Maaskanalen en Midden-Limburgse kanalen en  
Noord-Brabantse kanalen  
Zuid-Willemsvaart, gedeelte Maas Berlicum/Den Dungen +  
afbouw gedeelte Den Dungen- Vegheltb20054

Legenda:

sn startnotitie of studieplantb/pb tracébesluit/projectbesluit

tn trajectnota of projectnotapr procedures rond

ot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdracht

Toelichting

Afwijkingen in de planning

1 Het depot Maasdal heeft voor 2010 geen urgentie, echter vanwege een juridische uitspraak dient er toch voor 2010 grond aangekocht te worden.

2 De studie wordt afgerond met een projectnota. Het besluit wordt echter nog niet genomen, omdat realisatiemiddelen naar achter zijn geschoven.

3 De projectnota is gereed en discussie loopt over welke variant gekozen moet worden. Het besluit wordt echter nog niet genomen, omdat realisatiemiddelen naar achter zijn geschoven.

4 Er is overleg met regio gaande en op basis daarvan zal in 2005 tracé besluit genomen kunnen worden.

16. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.02 en 02.02.07)
Project:uitgaven 2004 in EUR mln. Programma gereed
OmschrijvingBegr.RealisatieVerschilBegrRealis.
    20042004
Waterbeheren (inclusief DUU's)7810931  
IJsselmeergebied     
Inrichting IJsselmonding1– 1 200420051
Integrale Inrichting Veluwe Randmeer41– 3a201020112
Natte natuurprojecten IJsselmeergebied43– 1b200420053
Delta     
Haringvliet de Kier1– 1c200520084
Depot Hollandsdiep71– 6d20072007
Depot Koegorspolder41– 3e200720055
Doorlaatmiddel Veerse Meer781 20042004
Maas, Maaskanalen en Midden-Limburgse en Noord Brabantse kanalen     
Vispassages Grave en Borgharen21– 1f200520066
Project wateroverlast     
Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden112514g20052005
Gemaal Gouda143g20042004
Overig     
Grootschalige verwerkingsproef baggerspecie51– 4d20082008
Stimuleringsregeling hergebruik baggerspecie (SVB)3– 3h  
Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)105– 5h  
Sanering waterbodems (t/m 2010)1813– 5i  
Depot Maasdal grondaankoop055j  
Vispassages Nederrijn (Amerongen Hagestein)055k  
Slufter bergingscapaciteit03030l  
klein projecten waterbeheren033k  
Vaarwegen (exclusief DUU's)10248– 54  
Fries Groningse kanalen     
Vaarweg Lemmer Delfzijl (incl. spoorbrug Grou)275g200620057 
IJsselmeergebied     
Vaarroute Ketelmeer (excl. EU bijdrage)41– 3m200420068 
Verbeteren vaargeul IJsselmeer A'dam-Lemmer110 20102010  
Rijn en Rijntakken     
Twenthekanalen, verruiming + zijkanalen; excl.     
kunstwerken en planstudiedeel173– 14n200720089 
A'dam Rijnkanaal & Noordzeekanaal     
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde/uitbr. ligplaatsen101– 9o2004200710
Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden147– 7p2004200511
Delta     
Verdrag verdieping Westerschelde, incl. natuurherstel2214– 8q20062006 
Maas, Maaskanalen en Midden-Limburgse en     
Noord Brabantse Kanalen     
Z-Willemsvaart; renovatie middendeel kl. II156– 9r20082008  
2e Sluis Lith21– 1 20022002  
Maasroute, modernisering fase 1, brugverhogingen     
Roosteren en Echt3– 3s2006200712
Maasroute, modernisering fase 1 Voorhavens/wachtpl.4– 4t2004200513
Overig     
Walradarsystemen (t/m 2010)220   
Subsidieregeling Vaarwegaansluitingen (SBV)63– 3h  
Naviduct Enkhuizen011k  
Projecten < 10 mln.011   
Totaal180157– 23   
Directe uitvoeringsuitgaven Vaarwegen15227   
landelijk instrumentenbestand (LIB)022u  
Totaal realisatieprogramma195181– 14  
Nationaal bestuursakkoord water10 – 10  
Totaal 02.02.02 en 02.02.07205181– 24  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a Het project is vertraagd als gevolg van vertraging in de aankopen van percelen en verdieping van de randmeren.

b Als gevolg van een kleine vertraging in de uitvoering , schuift de opleverdatum door naar 2005.

c De besluitvorming is vertraagd door bestuurlijk overleg, maar eind 2004 is er wel projectbesluit genomen.

d Kasvertraging door een verschuiving in de uitvoeringsplanning, opleverdatum is ongewijzigd.

e Het project wordt beëindigd en juridische afhandeling wordt in 2005 verwacht in plaats van 2004.

f Het project is vertraagd als gevolg van oponthoud WBR-vergunning.

g Het betreft hier een kasversnelling, maar de einddatum en totaalbudget blijven gelijk.

h De subsidieaanvragen blijven achter ten opzichte van de planning.

i De saneringsprojecten zijn vertraagd als gevolg van langere voorbereidingsprocedures.

j Een juridische uitspraak verplicht RWS om grond aan te kopen.

k Het betreft hier overloop vanuit 2003, het project zal binnen het totaalbudget worden uitgevoerd.

l De versnelling is het gevolg doordat er zich een mogelijkheid voordeed om tegen laag tarief bergingscapaciteit in te kopen.

m De start van dit project is vertraagd omdat meer milieuonderzoek nodig was. Ook zijn proeven uitgevoerd om zand onder de bovenlagen te verwijderen.

n De start van dit werk is ernstig vertraagd. In eerste instantie door vertraging bij aanbesteding en gunning en daarna door vertraging bij de aannemer. Het is de bedoeling deze vertraging in de uitvoeringsperiode in te lopen.

o Door afkeuring van de bestemmingsplanwijziging konden de werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Afronding van de werkzaamheden wordt in 2007 verwacht.

p De renovatie is grotendeels voltooid. Enkele kleinere werkzaamheden moeten worden doorgeschoven naar 2005. Dit geldt ook voor sommige betalingen waarover in 2004 geen overeenstemming met de aannemer kon worden bereikt.

q De werkzaamheden met betrekking tot natuurherstel van de oevers van de Westerschelde liepen enige vertraging op.

r De voorbereiding van de vernieuwing van de sluizen 10 en 12 liep vertraging op o.a. doordat in eerste instantie de aanlegvergunning werd geweigerd. Deze vertraging zal naar verwachting gedurende de uitvoeringsperiode worden ingelopen.

s Door langdurig overleg met de regio en vertraging bij de technische voorbereiding zijn de oorzaken van de lagere uitgaven. Oplevering in 2007.

t In 2004 is de scope van dit project aangepast opdat binnen het beschikbare budget de voorhavens en wachtplaatsen bij meer Maassluizen kon worden verbeterd. Dit vroeg echter wel tijd voor technische voorbereiding. Afronding van dit project wordt nu in 2005 voorzien.

u Dit zijn landelijke activiteiten die ingepast dienden te worden op dit deelprogramma.

Afwijkingen in de planning

1 Het project is vertraagd als gevolg van toetsing aan (inter)nationale natuurregelgeving.

2 Zie a.

3 Zie b.

4 Zie c.

5 Zie e.

6 Zie f.

7 Inmiddels is het plan tot verruiming klasse Va goedgekeurd. De resterende werkzaamheden en budget van dit project zullen aan het nieuwe project worden toegevoegd en als één project in de realisatietabel worden opgenomen.

8 Zie m.

9 Zie n. Opleverdatum vertraagd met 1 jaar vanwege koppeling met wegenproject Rw 35.

10 Zie o.

11 Zie p.

12 Zie s.

13 Zie t.

17. Realisatieprogramma Betuweroute (artikel 03.02)
 uitgaven 2004 in EUR mln.Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2004Realisatie 2004
Betuweroute:   20062006
*reguliere SVV-middelen4312784a  
*Fes-middelen1021031   
*Privaat2462482   
*Bijdrage Gelderland000   
*EU-ontvangsten2318– 5b  
Totaal realisatieprogramma41449682  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a De hogere realisatie betreft met name BTW-uitgaven.

b De lagere ontvangst is een gevolg van het feit dat de afwikkeling van de bijdrage van de EU voor de onderbouw van de A 15 over de jaargrens verschuift; deze wordt nu in 2005 voorzien.

18. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (artikel 03.03)
 uitgaven 2004 in EUR mln.Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2004Realisatie 2004
HSL-Zuid (03.03.01)   2006/20072006/2007
*reguliere SVV-middelen274450176a  
*Fes-middelen– 187– 188– 1   
*Privaat5095134   
*EU-ontvangsten174427b  
*ontvangsten derden/diversen000   
Subtotaal613819206  
HSL-Oost (03.03.02)     
*reguliere SVV-middelen330   
HSL-Zuid: rail personenvervoer (03.03.03)     
*reguliere SVV-middelen34340   
HSL-Zuid: hoofdwegen (03.03.04)     
*reguliere SVV-middelen14318542c  
Snelle treinverbindingen000   
Totaal realisatieprogramma7931 040247  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a De hogere realisatie betreft voor ca € 124 mln. BTW-uitgaven. Daarnaast is sprake van voorspoedig verloop van de uitvoering van de HSL-Zuid.

b Hogere uitgaven zijn een gevolg van voorspoedig verloop van de uitvoering van deze projecten

c De hogere ontvangsten van de HSL worden veroorzaakt doordat EU-middelen eerder zijn ontvangen eerder voorzien.

19. Realisatieprogramma Multi- en Intermodaal Vervoer (artikel 04.03)
Project:uitgaven 2004 in EUR mln.Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2004Realisatie 2004
Regionale terminals41– 3adivers 
Totaal realisatieprogramma41– 3  
Budget Planstudie programma30– 3b  
Totaal 04.0371– 6  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a De voorbereidende planprocedures op regionaal niveau heeft langer geduurd dan voorzien. Het gevolg is een vertraging bij de subsidieverlening voor een terminal in het kader van de Subsidieregeling openbare inland terminals (SOIT).

b Daarnaast is een deel van het budget wat bestemd was voor mogelijke planstudies c.q. realisatieprojecten ten behoeve van o.a. het faciliteren van de overslag naar spoor onbenut gebleven. Dit heeft te maken met expliciete besluitvorming conform MIT-spelregelkader, wat nog niet heeft plaatsgevonden. De gereserveerde gelden blijven vooralsnog gereserveerd voor de bedoelde activiteiten.

Licence