Base description which applies to whole site

2. Budgettaire gevolgen van beleid

In onderstaande tabel worden de budgettaire gevolgen van beleid weergegeven.

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Gemeentefonds

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

Verplichtingen:

13 458 431

15 011 739

16 205 746

17 699 939

18 607 147

18 046 569

560 578

        

Uitgaven:

13 435 995

15 094 194

16 246 636

17 683 013

18 381 101

18 046 569

334 532

        

1.1. Apparaatsuitgaven

       

1.1.1. Kosten Financiële-verhoudingswet

2 178

1 245

1 498

1 829

1 451

2 091

– 640

1.1.2. Kosten Waarderingskamer

1 165

1 119

1 168

1 279

1 328

1 158

170

1.1.3. Budget A+O-fonds

5 073

5 218

5 466

5 887

5 996

5 996

0

1.1.4. Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten

   

1 000

1 000

1 000

0

1.1.5. Bijdrage gemeenten inzake KING

    

6 436

0

6 436

        

1.2. Programmauitgaven

       

1.2.1. Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen

13 334 468

13 570 449

14 528 565

15 725 525

15 549 679

15 626 986

– 77 307

1.2.2. Integratie-uitkeringen

93 111

1 516 164

1 539 399

1 621 535

1 643 813

1 682 201

– 38 388

1.2.3. Decentralisatie-uitkeringen

  

170 540

325 958

1 171 398

727 137

444 261

        

Ontvangsten:

13 435 995

15 094 194

16 246 636

17 683 013

18 381 101

18 046 569

334 532

        

Apparaatsontvangsten

       

1. Terugontvangsten Waarderingskamer

149

122

56

125

149

0

149

        

Programmaontvangsten

       

1. Ontvangsten ex art. 4 Fvw

13 435 846

15 094 072

16 246 580

17 682 888

18 380 952

18 046 569

334 383

Toelichting

Onderdeel verplichtingen

Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting zijn de verplichtingen met € 560 578 000 bijgesteld. Dit bedrag is het saldo van de mutaties die bij 1ste suppletore (€ 355 856 000), 2de suppletore (€ 209 068 000) en in de slotwet (€ – 4 346 000) zijn aangebracht. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletore begrotingen (Kamerstukken II 2009–2010, 32 395 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2010–2011, 32 565 B, nr. 2) en in de slotwet.

Onderdeel uitgaven

– Kosten Financiële-verhoudingswet

Het gerealiseerde bedrag komt € – 640 000 lager uit dan in de ontwerpbegroting 2010 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 1 451 000.

– Kosten Waarderingskamer

Het gerealiseerde bedrag komt € 170 000 hoger uit dan in de ontwerpbegroting 2010 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor kosten Waarderingskamer komt daarmee uit op € 1 328 000.

– Bijdrage Stichting A+O-fonds gemeenten

Het gerealiseerde bedrag is gelijk aan het begrote bedrag in de ontwerpbegroting 2010 en is € 5 996 000.

– Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten

Het gerealiseerde bedrag is gelijk aan het begrote bedrag in de ontwerpbegroting 2010 en is € 1 000 000.

– Algemene uitkering

De uitgaven van de algemene uitkering van het gemeentefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting verlaagd met € – 77 307 000 en komen daarmee in totaal op € 15 549 679 000. Bij de 1ste en 2de suppletore begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk €  145 940 000 (positief) en € 21 299 000 (positief). In de slotwet vindt een mutatie plaats van € – 244 546 000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletore begrotingen (Kamerstukken II 2009–2010, 32 395 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2010–2011, 32 565 B, nr. 2) en in de slotwet.

– Integratie-uitkeringen

De uitgaven van de integratie-uitkeringen van het gemeentefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting verlaagd met € – 38 388 000 en komen daarmee in totaal op € 1 643 813 000. Bij de 1ste suppletore begroting heeft een mutatie plaatsgevonden van € – 34 742 000 (negatief) en in de slotwet van € – 3 646 000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van de suppletore begrotingen (Kamerstukken II 2009–2010, 32 395 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2010–2011, 32 565 B, nr. 2) en in de slotwet.

– Decentralisatie-uitkeringen

De uitgaven van de decentralisatie-uitkeringen van het gemeentefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting verhoogd met € 444 261 000 en komen daarmee in totaal op € 1 171 398 000. Bij de 1ste en 2de suppletore begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 256 365 000 (positief) en € 187 929 000 (positief) en in de slotwet van € – 33 000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletore begrotingen (Kamerstukken II 2009–2010, 32 395 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2010–2011, 32 565 B, nr. 2) en in de slotwet.

Onderdeel ontvangsten

– Terugontvangsten Waarderingskamer

Er heeft in 2010 een terugboeking naar het gemeentefonds plaatsgevonden vanuit de Waarderingskamer. Deze terugboeking van € 149 000 betreft het gemeentelijke aandeel in de onderuitputting van het budget van 2009 van de Waarderingskamer.

– Ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2010 worden de ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet, met € 334 383 000 verhoogd tot € 18 380 952 000.

Licence