Base description which applies to whole site
+

8. Saldibalans

Saldibalans per 31 december 2010 van de Staten-Generaal (IIA)

1)

Uitgaven 2010

145 654 645

2)

Ontvangsten 2010

3 512 320

      

3)

Liquide middelen

19 646

 

 

 

      

4)

Rekening-courant RHB

 

4a)

Rekening-courant RHB

139 604 437

      

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

115 718

6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

2 673 252

      

7)

Openstaande rechten

 

7a)

Tegenrekening openstaande rechten

 
      

8)

Extra-comptabele vorderingen

214 445

8a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

214 445

      

9a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

 

9)

Extra-comptabele schulden

 
      

10)

Voorschotten

95 110 234

10a)

Tegenrekening

95 110 234

      

11a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

7 211 461

11)

Garantieverplichtingen

7 211 461

      

12a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

6 323 085

12)

Openst. verplichtingen

6 323 085

      

13)

Deelnemingen

 

13a)

Tegenrekening deelnemingen

 

 

TOTAAL

254 649 234

 

TOTAAL

254 649 234

Toelichting op de saldibalans van de Staten-Generaal (II A) over het jaar 2010

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2010

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd op het laatste dagafschrift) en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Het totaalbedrag van € 19 646 is als volgt opgebouwd:

Eerste Kamer

538

Tweede Kamer

19 108

Totaal

19 646

Ad 4. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding met het ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag in overeenstemming met het saldobiljet van genoemd departement.

Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

Het bedrag van € 115 718 aan uitgaven buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

a

Vorderingen kasbeheerders Staten-Generaal:

  
 

Eerste Kamer

33 452

 

Tweede Kamer

82 266

 

Totaal

115 718

Ad a. Vorderingen kasbeheerders Staten-Generaal

De vorderingen van de Eerste Kamer bestaan voornamelijk uit debiteuren (€ 23 840).

Het grootste deel van de vorderingen van de Tweede Kamer bestaat uit voorschotten reizen (€ 65 126).

Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Het bedrag van € 2 673 252 aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

a

Schulden kasbeheerders Staten-Generaal:

  
 

Eerste Kamer

244 314

 

Tweede Kamer

2 307 020

b

Overige schulden

121 918

 

Totaal

2 673 252

Ad a. Schulden kasbeheerders Staten-Generaal

De intra-comptabele schulden van zowel de Eerste Kamer als Tweede Kamer bestaan voor het grootste gedeelte uit afdrachten loonbelasting en pensioenpremies (€ 208 119 respectievelijk € 2 303 927).

Ad b. Overige schulden

Dit betreft een schuld aan het Ministerie van Binnenlandse zaken, begrotingshoofdstuk VII

Ad 8. Extra-comptabele vorderingen

Ad 8a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het totaalbedrag van € 214 445 is als volgt opgebouwd:

Eerste Kamer

0

Tweede Kamer

214 445

Totaal

214 445

De posten van de Tweede Kamer betreffen vorderingen op diverse debiteuren.

Ad 10. Extra-comptabele voorschotten

Ad 10a. Tegenrekening extra-comptabele voorschotten

De saldi van de per 31 december 2010 openstaande voorschotten en van de in 2010 afgerekende voorschotten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Stand openstaande voorschotten per 31 december 2010:

Eerste Kamer

299 277

Tweede Kamer

94 810 957

Totaal

95 110 234

Overzicht afgerekende voorschotten in 2010:

Eerste Kamer

0

Tweede Kamer

294 528

Totaal

294 528

Toelichting stand openstaande voorschotten:

De posten van de Eerste kamer bestaat uit voorschotten Loyalis (€ 192 153) en voorschotten fractieondersteuning (€ 107 124). De posten van de Tweede Kamer bestaan uit voorschotten fracties (€ 47 910 938) en voorschotten Loyalis (€ 46 235 441).

Ad 11. Openstaande garantieverplichtingen

Ad 11a. Tegenrekening openstaande garantieverplichtingen

Het bedrag van € 7 211 461 aan openstaande garanties is als volgt opgebouwd:

Garanties 1 januari 2010

7 211 461

 

Verleende garanties in 2010

0

+

 

7 211 461

 

Vervallen garanties

0

-/-

Totaal openstaande garanties per 31 december 2010

7 211 461

 

De garanties vloeien voort uit het gestelde in de regeling «Tegemoetkoming in de kosten van de fracties».

Ad 12. Openstaande verplichtingen

Ad 12a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

Het bedrag van € 6 323 085 aan openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

Verplichtingen 1 januari 2010

  

6 666 675

 

Aangegane verplichtingen in 2010

  

147 567 184

+

   

154 233 859

 
      

Tot betaling gekomen in 2010

145 654 645

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

2 256 129

   
   

147 910 774

-/-

Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2010

  

6 323 085

 

Gegevens zijn ontleent aan de administratie van de kasbeheerders.

Licence