Base description which applies to whole site

2.3 Financiële toelichting budgettaire gevolgen van beleid

Indien naast de uitkomsten in bovenstaande tabel rekening wordt gehouden met mutaties die reeds naar aanleiding van de eerste en tweede suppletore begrotingswet zijn verwerkt, is bij de uitgaven per saldo sprake van een verschil op de begroting van € 0,3 mln. Het verschil wordt veroorzaakt door hogere personele- en materiële uitgaven als gevolg van de projecten ONS en 1 Logo.

Voor een meer gedetailleerde toelichting op de budgettaire ontwikkelingen in 2010 wordt verwezen naar de eerste en tweede suppletoire begroting en naar de – separaat met dit jaarverslag aan de Tweede Kamer aan te bieden – Slotwet.

Licence