Base description which applies to whole site

2. EEN KORTE BESCHOUWING VAN HET JAAR 2010

Om uitvoering te geven aan haar taak voert de CTIVD onderzoeken uit waarover zij, via de betrokken ministers, rapporteert aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. In 2010 heeft de Commissie drie toezichtrapporten uitgebracht. Het betrof onderzoeken naar de rechtmatigheid van de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD, naar het handelen van de MIVD jegens een voormalige agent en naar het handelen van de MIVD jegens twee geschorste medewerkers. Een onderzoek naar de uitvoering van de inlichtingentaak buitenland van de AIVD is in 2010 afgerond, doch kon vanwege het doorlopen van de wettelijke procedure nog niet in dit jaar worden uitgebracht. Voorts heeft de CTIVD zich in 2010 beziggehouden met onderzoeken naar de inzet van signals intelligence door de MIVD, naar de ambtsberichten bij de AIVD, naar de wijze van rubriceren van stukken door de AIVD, naar de samenwerking tussen de MIVD en buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en naar de uitvoering van eerdere aanbevelingen van de CTIVD door beide diensten.

De CTIVD heeft in het verslagjaar de minister van BZK over zestien klachten betreffende de AIVD geadviseerd en de minister van Defensie over twee klachten betreffende de MIVD.

Naast de bovengenoemde werkzaamheden voert de CTIVD met betrekking tot enkele onderwerpen structureel toezicht uit. Het betreft de monitoring van de verzoeken tot toestemming voor de inzet van enkele inbreukmakende bevoegdheden, de ambtsberichten, de veiligheidsonderzoeken, de verzoeken tot inzage en de notificatieverplichting. Ingevolge deze monitoring kan de CTIVD besluiten haar bevindingen te doen toekomen aan de desbetreffende dienstleiding, de verantwoordelijke minister, dan wel de Staten-Generaal. Ook kunnen de bevindingen uit deze monitoring aanleiding zijn om een breder onderzoek in te stellen.

Licence