Base description which applies to whole site
+

4. SALDIBALANS MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN MET TOELICHTING

Saldibalans van het Ministerie van Algemene Zaken (III) over het jaar 2010 (EUR 1000)

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

72 355

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

3 659

      

3)

Liquide middelen

5

   
      

4)

Rekening-courant RHB De Koning, KdK & CTIVD

40 257

4a)

Rekening-courant RHB Min v AZ

107 931

      

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband (= intra-comptabele vorderingen)

535

6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra comptabele schulden)

1 562

7)

Openstaande rechten

0

7a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

      

8)

Extra-comptabele vorderingen

26

8a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

26

      

9a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

9)

Extra comptabele schulden

0

      

10)

Voorschotten

931

10a)

Tegenrekening voorschotten

931

      

11a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

11)

Garantieverplichtingen

0

      

12a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

2 431

12)

Openstaande verplichtingen

2 431

      

13)

Deelnemingen

0

13a)

Tegenrekening deelnemingen

0

 

Totaal

116 540

 

Totaal

116 540

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2010 van het Ministerie van Algemene Zaken (III)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2010 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

4) Rekening courant de Koning, Kabinet der Koningin (KDK) en Commissie van Toezicht (CTIVD)

De Koning

39 527 000

Kabinet der Koningin

€ 

– 64 000

Commissie van Toezicht

794 000

Totaal

€ 

40 257 000

5) Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

Nadere specificatie van de uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen):

Omschrijving:

Vorderingen:

Kas- en reisvoorschotten

6 000

Salarisuitgaven

23 000

Overige vorderingen

506 000

Totaal

535 000

Salarisuitgaven

Dit bedrag bestaat uit vorderingen op ex-personeel en voorschotten die nog verrekend moeten worden met het salaris.

Overige vorderingen

Het betreft hier uitgaven ten behoeve van met name derden waarvoor het ministerie (nog) vorderingen heeft ingesteld (moet instellen).

6) Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra- comptabele schulden)

Nadere specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband:

Omschrijving

 

Schulden

Netto salarissen

1 099 000

Diverse ontvangsten

463 000

Totaal

1 562 000

Netto salarissen

De op de salarissen van december 2010 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP worden in januari 2011 betaald.

Diverse ontvangsten

Dit bedrag betreft hoofdzakelijk op tussenrekeningen verantwoorde bedragen naar aanleiding van ingestelde vorderingen betreffende salarisuitgaven van personeelsleden die gedetacheerd zijn bij derden.

8) Extra-comptabele vorderingen

Nadere specificatie van de extra-comptabele vorderingen:

Omschrijving

 

Vorderingen

Vorderingen Rijksvoorlichtingsdienst Rijksoverheidsvideo

26 000

Deze vordering heeft betrekking op een nieuwe verkoopactiviteit op basis van tariefstelling binnen de Rijksvoorlichtingsdienst. De ontvangsten worden in 2011 ten gunste van de ontvangstenbegroting verantwoord.

10) Voorschotten

Overeenkomstig de afgesproken gedragslijn zijn de betalingen aan Loyalis ad € 931 000 opgenomen onder de voorschotten, voor zover het betalingen betreft waarvoor de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven.

Afwikkeling van deze voorschotten zal plaatsvinden in 2011.

In 2010 is aan voorschotten voor wachtgelden en uitvoeringskosten 2009, € 1 099 000 afgerekend met Loyalis.

12 Openstaande verplichtingen

Nadere specificatie van de openstaande verplichtingen:

Omschrijving

   

Bedrag

 

Openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband

  

2 431 000

 

Openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband

  

0

+

Totaal

  

2 431 000

 

Toelichting op de opbouw van openstaande verplichtingen

Openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband

Opbouw van de openstaande verplichtingen

   

Bedrag

 

Verplichtingen per 01-01-2010

  

1 508 000

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar

  

73 278 000

+

Totaal

  

74 786 000

 
      

Tot betaling gekomen in het verslagjaar

72 355 000

   
      

Negatieve bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

0

+

  
   

72 355 000

Openstaande verplichtingen op 31-12-2010

  

2 431 000

 
Licence