Base description which applies to whole site

6. SALDIBALANS COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN MET TOELICHTING

Saldibalans van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) over het jaar 2010 (EUR 1 000)

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

827

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

12

      

3)

Liquide middelen

0

   
      

4)

Rekening-courant RHB CTIVD

0

4a)

Rekening-courant RHB Min v AZ

794

      

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband (= intra-comptabele vorderingen)

0

6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra comptabele schulden)

21

7)

Openstaande rechten

0

7a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

      

8)

Extra-comptabele vorderingen

0

8a)

Tegenrekening extra-comptabele vordering

0

      

9a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

9)

Extra comptabele schulden

0

      

10)

Voorschotten

0

10a)

Tegenrekening voorschotten

0

      

11a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

11)

Garantieverplichtingen

0

      

12a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

0

12)

Openstaande verplichtingen

0

      

13)

Deelnemingen

0

13a)

Tegenrekening deelnemingen

0

 

Totaal

827

 

Totaal

827

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2010 van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven 2010 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

6) Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

Nadere specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden):

Omschrijving

 

Schulden

Netto salarissen

21 000

Totaal

21 000

Netto salarissen

De op de salarissen van december 2010 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP worden in januari 2011 betaald.

Licence