Base description which applies to whole site

7.1 Samenvattende verantwoordingsstaat 2010 inzake baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het Ministerie van Algemene Zaken

Bedragen x € 1 000

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Totale baten

44 274

51 815

7 541

Totale lasten

44 274

53 121

8 847

Saldo van baten en lasten

0

– 1 306

– 1 306

    

Totale kapitaalontvangsten

Totale kapitaaluitgaven

Toelichting:

De hoger dan geraamde baten en lasten worden vooral veroorzaakt door het in shared service gaan van communicatiediensten zoals campagnemanagement. De één op één aan opdrachtgevers door te belasten externe kosten en de daadwerkelijke verrekening daarvan worden als lasten en baten verantwoord. Daarnaast zijn de lasten hoger uitgevallen als gevolg van een dotatie aan een voorziening voor wachtgeld in het kader van het invullen van de taakstelling rijksdienst.

Licence