Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3 Kasbeheer en beleidsprioriteiten 2010

Het beheer van publieke middelen dient efficiënt en veilig te gebeuren. Een belangrijk instrument daartoe is geïntegreerd middelenbeheer, ook wel schatkistbankieren genoemd. Schatkistbankieren houdt in dat deelnemers al hun publieke middelen aanhouden in de schatkist. Publiek geld wordt dan gebundeld en verlaat de schatkist pas als het echt nodig is. Deelnemers aan het schatkistbankieren zijn ministeries, baten-lastendiensten, begrotingsfondsen, sociale fondsen, een aantal rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) en een aantal subsidieregelingen.

In 2009 is voor het eerst naast integrale deelname ook partieel schatkistbankieren als optie aangeboden. Partieel schatkistbankieren houdt in dat deposito’s bij de schatkist kunnen worden aangehouden zonder de eis om integraal met alle middelen deel te nemen.

Het succes van het schatkistbankieren wordt afgemeten aan het aantal deelnemende RWT’s en het budgettaire effect van schatkistbankieren voor de Staat en de deelnemers. Het aantal integraal deelnemende RWT’s is in 2010 per saldo toegenomen met 12 en komt per ultimo 2010 uit op 181.

Zowel de Staat als de deelnemers hebben financieel voordeel bij het schatkistbankieren. De Staat hoeft minder te lenen op de geld- en kapitaalmarkt en de deelnemers profiteren van gunstige tarieven die de Staat hanteert. Het totale voordeel als gevolg voor schatkistbankieren voor de publieke sector is berekend op € 130 mln.

Naast een efficiënt en veilig beheer van de middelen streeft de rijksoverheid naar een efficiënte en betrouwbare afwikkeling van haar betalingsverkeer. De basis hiervoor vormen contracten met het bankwezen. Als prestatiemeting wordt jaarlijks gekeken naar de gemiddelde stukstarieven (absoluut en in vergelijking met het markttarief). Het gemiddeld stukstarief komt in 2010 uit op 3,0 eurocent.

Beleidsprioriteit

Hoofddoelstelling

Prestaties in 2010

Hoofddoelstelling behaald?

Toename 25 nieuwe deelnemers geïntegreerd middelenbeheer

194 deelnemers aan het eind van het jaar

In 2010 is het aantal deelnemers uitgekomen op 181

Nee

    

Betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer van de Rijksoverheid

Gemiddeld stukstarief van de binnenlandse betalingen van de overheid bedraagt 2,9 (absoluut in eurocenten) in 2010

Gemiddeld stukstarief bedraagt 3,0 (absoluut in eurocenten) in 2010

Nee

Licence