Base description which applies to whole site
+

Beleidsartikel 6 Beter beschermd en verbeterd milieu

Beleidsartikel 6 Beter beschermd en verbeterd milieu (x EUR 1 000)
  

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

738 726

347 629

380 057

328 973

182 605

195 632

– 13 027

         

Uitgaven:

       
         

Programma-uitgaven totaal

336 253

356 008

359 447

386 616

347 430

334 973

12 457

         

6.1

Milieu en water

242 243

244 682

233 565

255 987

234 539

221 052

13 487

         

6.2

Duurzaam waterbeheer, een hoger percentage mensen dat duurzaam toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen

94 010

111 326

125 882

130 629

112 891

113 921

– 1 030

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 6.1 Milieu en water

De hogere uitgave op dit artikel van EUR 13,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een verhoogde liquiditeitsbehoefte bij de medefinancieringsorganisaties op het gebied van milieu. Daarnaast kenden ook de internationale milieubeleidsprogramma’s een grotere liquiditeitsbehoefte.

Slotwet

Beleidsartikel 6 Beter beschermd en verbeterd milieu
 

Verplichtingen x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

322 170

Mutaties Slotwet 2010

– 139 565

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

182 605

Verplichtingen

De belangrijkste reden dat het verplichtingenniveau lager is uitgevallen, is dat de afronding van het contract voor het Global Environment Facility (GEF) rond de jaarafsluiting plaatsvond. Daardoor zal deze verplichting pas in 2011 worden aangegaan. Daarnaast zijn er op het gebied van klimaat, energie en milieutechnologie twee projecten vertraagd. Op het gebied van integraal waterbeheer zijn de verplichtingen ook lager uitgevallen. In Mozambique is er geld vrijgevallen omdat een project minder goed presteerde dan verwacht, waardoor de verplichting niet is aangegaan. In Dhaka is het programma voor integraal waterbeheer vertraagd. Op het gebied van milieu (Guatemala, China) zijn er verplichtingen vrijgevallen vanwege het afsluiten van enkele projecten. Ook het landenprogramma op het gebied van water kent een lagere verplichtingenstand dan geraamd, vanwege het afsluiten van projecten waardoor verplichtingenbedragen zijn vrijgevallen (Jakarta, Caïro) en vanwege vertraging bij het FIPAG-waterproject in Mozambique.

Beleidsartikel 6 Beter beschermd en verbeterd milieu
 

Uitgaven x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

347 385

Mutaties Slotwet 2010

45

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

347 430

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 6

Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid: overzicht met betrekking tot onderzoek geprogrammeerd voor afronding in 2010

Operationele doelstelling

Titel van de evaluatie

Jaar van afronding

 

Beleidsdoorlichtingen

 
 

 

Effectenonderzoek ex post

 

6.1

1. Effectenonderzoek energieprogramma’s

2012/13

6.2

2. Impactevaluatie water en sanitaire voorziening Egypte

2010

 

Overig evaluatieonderzoek

 

Algemene toelichting:

Nadere informatie, inclusief (waar beschikbaar) de tekst van de evaluatieonderzoeken zelf, is te vinden op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken:

http://www.minbuza.nl/nl/Producten_en_Diensten/Evaluatie

Specifieke toelichting:

Ad 1. Als voorbereiding op de beleidsdoorlichting hernieuwbare energie worden in 2012 studies afgerond naar programma’s in Burkina Faso, Rwanda en Indonesië.

Ad 2. Het onderzoek en de beleidsreactie werden op 2 december 2010 aan de Tweede Kamer aangeboden (TK 32 500 V, 57).

Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer
Beleidsartikel 7 welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer (x EUR 1 000)
  

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

108 139

104 763

190 608

284 018

29 976

276 220

– 246 244

         

Uitgaven:

       
         

Programma-uitgaven totaal

104 127

111 681

189 450

272 335

25 845

276 330

– 250 485

         

7.1

Consulaire dienstverlening

12 880

15 276

13 977

23 435

19 522

12 899

6 623

         

7.2

Vreemdelingenbeleid

91 247

96 405

175 473

248 900

6 323

263 431

– 257 108

         

Ontvangsten

28 191

41 127

38 955

38 763

41 789

37 690

4 099

         

7.10

Consulaire dienstverlening

28 191

41 127

38 955

38 763

41 789

37 690

4 099

Verplichtingen

De belangrijkste mutatie is een verlaging van het verplichtingenbudget met EUR 253,32 miljoen voor opvang van eerstejaarsasielzoekers. Met ingang van begrotingsjaar 2010 worden deze uitgaven niet langer verantwoord worden op de begroting van Buitenlandse Zaken. De bijdrageconstructie komt hiermee te vervallen. De uitgaven zijn zichtbaar op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken (specifiek Immigratie & Asiel). In plaats daarvan wordt het ODA deel van de asieluitgaven toegerekend aan het ODA budget en verantwoord in de HGIS-nota en HGIS-jaarverslag. Daarnaast is ook de verplichting voor migratie en ontwikkeling lager uitgevallen doordat een aantal programma’s vertraagd zijn. Ten slotte zijn voor 2010 meerjarige verplichtingen aangegaan voor het NVIS systeem en het Kompas beheer waardoor de verplichting op dit thema hoger uitvalt.

Uitgaven

Artikel 7.1 Consulaire dienstverlening

De toename van de uitgaven op dit artikel van EUR 6,6 miljoen wordt veroorzaakt door een aantal mutaties. De uitgaven voor consulaire informatiesystemen zijn met EUR 8,2 miljoen gestegen. Het onderhoud, beheer en ontwikkeling is uitbesteed aan een externe partner. Initieel leidt dit voor 2010 tot een stijging van de kosten. In latere jaren wordt hierop juist bespaard. Ook zijn de uitgaven voor consulaire dienstverlening hoger uitgevallen vanwege de inzet in Haïti, Chili en Libië. De uitgaven voor gedetineerdenbegeleiding vallen lager uit omdat een deel van de voor 2010 voorziene betaling voor de stichting Epafras en Reclassering Nederland al in 2009 had plaatsgevonden.

Artikel 7.2 Vreemdelingenbeleid

De mutatie van EUR 257,1 miljoen op dit thema wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat met ingang van het begrotingsjaar 2010 de ODA-uitgaven aan eerstejaarsopvang asiel niet langer verantwoord worden op de begroting van Buitenlandse Zaken. Zie hiervoor ook de toelichting op verplichtingen. Daarnaast zijn ook de uitgaven voor migratie en ontwikkeling lager uitgevallen doordat een aantal programma’s, waaronder de AVRR (Assisted Voluntary Return and Reintegration in their Countries of Origin of Irregular Migrants via IOM) in Irak, vertraagd zijn.

Ontvangsten

De hogere ontvangst van EUR 4,1 miljoen op dit artikel wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de IND de visa-vergoeding voor afgegeven MVV’s uit 2008 en 2009 heeft betaald.

Slotwet

Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering personenverkeer
 

Verplichtingen x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

31 103

Mutaties Slotwet 2010

– 1 127

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

29 976

Verplichtingen

Geen toelichting

Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering personenverkeer
 

Uitgaven x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

31 103

Mutaties Slotwet 2010

– 5 258

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

25 845

Uitgaven

De mutatie op dit artikel wordt veroorzaakt door een verlaging van de uitgaven met EUR 2,3 miljoen op consulaire dienstverlening. Dit wordt met name veroorzaakt door vertraging bij de uitbesteding en daardoor lagere kosten voor consulaire informatiesystemen. Binnen het thema vreemdelingenbeleid is een verlaging van EUR 2,9 miljoen ontstaan voornamelijk doordat een aantal programma’s voor migratie en ontwikkeling, waaronder de AVRR (Assisted Voluntary Return and Reintegration in their Countries of Origin of Irregular Migrants via IOM) in Irak, vertraagd zijn.

Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering personenverkeer
 

Ontvangsten x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

36 190

Mutaties Slotwet 2010

5 599

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

41 789

Ontvangsten

De hogere ontvangst op dit artikel wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de IND de visa-vergoeding voor afgegeven MVV’s uit 2008 en 2009 heeft betaald en meer visa verstrekt zijn.

Beleidsartikel 7

Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid: overzicht met betrekking tot onderzoek geprogrammeerd voor afronding in 2010

Operationele doelstelling

Titel van de evaluatie

Jaar van afronding

 

Beleidsdoorlichtingen

 

7.1/7.2

1. Consulaire dienstverlening

2011

 

Effectenonderzoek ex post

 

7.2

2. Versterken relatie remittances en ontwikkeling

2010

7.2

3. Bevorderen duurzame terugkeer en herintegratie

2011

 

Overig evaluatieonderzoek

 
 

Algemene toelichting:

Nadere informatie, inclusief (waar beschikbaar) de tekst van de evaluatieonderzoeken zelf van onderzoeken die vóór 2009 zijn afgerond, is te vinden op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken

http://www.minbuza.nl/nl/Producten_en_Diensten/Evaluatie

Specifieke toelichting

Ad 1. De beleidsdoorlichting werd afgerond in januari 2011.

Ad 2. De beleidsdoorlichting werd afgerond in november 2010 en zal worden afgestemd met het ministerie van Binnenlandse Zaken. De evaluatie zal medio 2011 worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Ad 3. Dit onderzoek is afgerond in januari 2011.

Licence