Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Niet beleidsartikel 39: Algemeen

39 Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de apparaatuitgaven begroot van de beheersmatige ondersteuning van het BZK-beleid door de ambtelijke staf. Tevens wordt op dit artikel de onderzoeksbudgetten van de stafdirectie kennis en de werkzaamheden van internationale zaken begroot.

Budgettaire gevolgen van beleid

39. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

Verplichtingen

    

121 171

98 357

22 814

        

Uitgaven

123 459

109 318

117 261

129 794

116 799

98 357

18 442

39.1 Apparaat algemeen

    

107 983

85 871

22 112

* Bijdrage baten-lastendienst P-Direkt

    

4 585

1 911

2 674

* Bijdrage baten-lastendienst Werkmaatschappij

    

53 616

54 140

– 524

39.5 Kennis, onderzoek (en internationaal)

    

7 731

7 401

330

39.6 Internationaal

    

720

5 085

– 4 365

39.10 Verzameluitkering

    

365

0

365

        

Ontvangsten

    

23 692

0

23 692

Financiële toelichting

Op het artikel algemeen is meer uitgegeven dan begroot. Op het artikel zijn bovendien meer ontvangsten binnen gekomen. Onderstaand volgt een toelichting op artikelonderdeel om dit inzichtelijk te maken.

Uitgaven

39.1 Er is meer uitgegeven dan begroot bij de vastgestelde begroting. Dit wordt onder andere verklaard doordat er budget is toegevoegd aan zowel de uitgaven- als aan de ontvangstenkant voor de geleverde dienstverlening aan P-Direkt en de Werkmaatschappij.

39.6 Er is meer uitgegeven dan begroot bij de vastgestelde begroting. Dit wordt onder andere verklaard doordat er budget is afgeboekt ten behoeve van het budgettaire kader KLPD (via juni- en decembercirculaire 2010) en budget is overgeheveld naar artikel 39.1 ten behoeve van de apparaatskosten voor de internationale ambassaderaden.

39.10 Er is meer uitgegeven dan begroot bij de vastgestelde begroting. De extra uitgaven betreft onvoorziene bijdragen aan gemeenten die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lopende het jaar zijn gedaan voor activiteiten op het gebied van innovatie maatschappelijke veiligheid. Gezien de geringe omvang zijn deze bijdragen via de verzameluitkering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgekeerd aan de desbetreffende gemeenten.

Ontvangsten

De meerontvangsten hangen grotendeels samen met de hierboven vermelde hogere uitgaven bij artikel 39.1 voor de dienstverlening aan de baten-lastendiensten.

39 Operationele doelstelling 1

Apparaat algemeen

Onder deze operationele doelstelling zijn de apparaatbudgetten van de departementale staf opgenomen. Deze apparaatuitgaven zijn niet specifiek toe te rekenen aan de beleidsdoelstellingen. Daarnaast worden op dit artikelonderdeel de uitgaven begroot voor de dienstverlening die de staforganisatie aan het kerndepartement verleent. Deze dienstverlening kenmerkt zich door een integrale, vraaggerichte aanpak waarbij resultaatgericht en kostenbewust opereren centraal staan.

39 Operationele doelstelling 5

Kennis en onderzoek

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken is een centraal georganiseerde kennisfunctie vormgegeven, waarbij de eindverantwoordelijkheid centraal ligt voor het uitgevoerde strategisch, beleidsondersteunend en evaluatief onderzoek. De uitkomsten van de onderzoeken worden in de verantwoording van de betreffende artikelonderdelen meegenomen.

39 Operationele doelstelling 6

Internationale zaken

Onder deze operationele doelstelling zijn de centrale budgetten opgenomen voor het onderhouden en uitbreiden van internationale relaties op het gebied van bestuur en veiligheid. Het betreffen uitgaven voor het voorbereiden, effectueren en uitbreiden van de inzet van politiefunctionarissen voor (internationale) vredesmissies. Deze uitzending van politiefunctionarissen geschiedt via het KLPD.

Met betrekking tot de landenprogramma’s zijn in 2010 twee projecten in het kader van een aflopend MoU met Roemenië afgerond, betreffende huiselijk geweld en vrijwilligerspolitie. Daarnaast is in 2010 een MoU afgesloten met Indonesië op het gebied van politiesamenwerking. Met de uitvoering van een werkprogramma is direct van start gegaan.

Licence