Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

C2. Saldibalans per 31 december 2010

Saldibalans per 31 december 2010 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

1)

Uitgaven 2010

6 055 519 106

 

2)

Ontvangsten 2 010

413 035 185

       

3)

Liquide middelen

560 945

    
       

4)

Rekening-courant RHB

  

4a)

Rekening-courant RHB

5 622 658 242

       

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

8 210 780

 

6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

28 597 404

       

7)

Openstaande rechten

  

7a)

Tegenrekening openstaande rechten

 
       

8)

Extra-comptabele

vorderingen

15 518 685

 

8a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

15 518 685

       

9a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

  

9)

Extra-comptabele schulden

 
       

10)

Voorschotten

5 719 410 560

 

10a)

Tegenrekening voorschotten

5 719 410 560

       

11a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

1 406 403 000

 

11)

Garantieverplichtingen

1 406 403 000

       

12a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

4 839 935 934

 

12)

Openstaande verplichtingen

4 839 935 934

       

13

Deelnemingen

  

13a)

Tegenrekening deelnemingen

 
       
 

TOTAAL

18 045 559 010

  

TOTAAL

18 045 559 010

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2010

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd op het laatste dagafschrift) en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders. Het totaalbedrag van € 560 946 is als volgt opgebouwd:

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

560 945

Totaal

560 945

Ad 4. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding met het ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag overeenkomstig het laatste dagafschrift van genoemd departement.

Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

Het bedrag van € 8 210 780 aan uitgaven buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

a.

Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten:

 
 

AIVD

314 911

b.

Te vorderen van ministeries en derden

3 774 004

c.

Intra-comptabele voorschotten

434 989

d.

Intra-comptabele debiteuren

3 686 876

 

Totaal

8 210 780

Ad a. Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten

Het saldo van de AIVD bestaat voornamelijk uit diverse vorderingen op eigen personeel, salarissen en pensioenpremie overdracht gedetacheerden bij de EU-organisatie.

Ad b. Te vorderen van ministeries en derden

Dit saldo betreft vorderingen op BZK/Hoofdstuk IIA, IIB en IV (€ 1,2 mln), die zijn ontstaan in december 2010 en worden verrekend in 2011. Verder de termijnvoorschotten Loyalis (€ 0,7) een vordering betreffende EU-project Floodex (€ 0,3), de doorberekening betreffende inhouding salarissen (€ 0,1 mln), de doorberekening betreffende vervoersplan (€ 0,2 mln) en een vordering op Werkmaatschappij (€ 0,7 mln).

Ad c. Intra-comptabele voorschotten

Dit bedrag betreft door P&O verstrekte voorschotten. Het zijn voornamelijk voorschotten verstrekt bij uitzending naar de Antillen (€ 0,4 mln).

Ad d. Intra-comptabele debiteuren

De vorderingen hebben betrekking op doorberekeningen aan de Werkmaatschappij (€ 1,0 mln), doorberekeningen detacheringen (€ 1,4 mln), een vordering m.b.t. BES-bijdragen (€ 0,1 mln) en diverse vorderingen op personeel (€ 0,4 mln).

Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Het bedrag van € 28 597 404 aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

a.

Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

8 609 506

b.

Kasbeheerders

2 459 196

c.

Overige intra-comptabele schulden

17 528 702

 

Totaal

28 597 404

Ad a. Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

Het saldo loonheffing (€ 5,4 mln) is in januari 2011 aan de belastingdienst afgedragen. Verder betreft dit af te dragen premies ABP (€ 3,2 mln).

Ad b. Kasbeheerders

Dit saldo bestaat uit loonheffing (€ 2,4 mln). Deze is ten onrechte teruggestort door de belastingdienst en zal in 2011 worden afgewikkeld.

Ad c. Overige intra-comptabele schulden

Dit saldo betreft een bedrag aan doorberekening Euro-GSB Doelstelling-2 kosten (€ 16,2 mln), een doorberekening van PRIO (€ 0,1 mln) en een reservering IKAP (€ 0,8 mln).

Ad 8. Extra-comptabele vorderingen

Ad 8a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het saldo per 31 december 2010 wordt hieronder per departementsonderdeel per jaar gespecificeerd:

(x € 1)

Stand 31-12-2010

t/m 2006

83 368

2007

38 225

2008

0

2009

1 190

2010

15 395 902

Totaal

15 518 685

Stand openstaande vorderingen per 31 december 2010 per artikel

Artikel

Omschrijving

Stand per 31-12-2010

21

Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

149 436

23

Veiligheidsregio’s en Politie

74 817

25

Veiligheid en Bestuur

1 712

31

Bestuur en Democratie

247 253

33

Dienstverlenende en innovatieve overheid

45 439

35

Arbeidszaken overheid

9 493

37

Kwaliteit Rijksdienst

745 263

39

Algemeen

865 760

43

VUT-fonds

13 379 512

 

Totaal

15 518 685

Artikel 21 Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

Op dit artikel staan 5 vorderingen open, allen ingesteld in 2010. Het gaat voornamelijk om een 3-tal eindafrekeningen m.b.t. aan de VtsPolitie Nederland verstrekte voorschotten t.b.v. het beheer van het systeem GSM 2009 (€ 0,1 mln). De verwachting is dat deze vorderingen begin 2011 zullen zijn ontvangen.

Artikel 23 Veiligheidsregio’s en Politie

Op dit artikel staan 6 vorderingen open, allen ingesteld in 2010. Het gaat voornamelijk om eindafrekeningen m.b.t. aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Politie regio Rotterdam-Rijnmond verstrekte voorschotten (€ 0,1 mln). De verwachting is dat deze vorderingen begin 2011 zullen worden ontvangen.

Artikel 31 Bestuur en Democratie

Op dit artikel staan 9 vorderingen open, allen ingesteld in 2010. Het gaat voornamelijk om een 6-tal vorderingen die op Waterschappen zijn ingesteld op basis van het Vergoedingenbesluit Nationale Ombudsman (€ 0,2 mln). Het merendeel daarvan zal in begin 2011 worden ontvangen.

Artikel 33 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Op dit artikel staan 3 vorderingen open. Het gaat om 1 vordering op VWS uit het jaar 2003 en een 2-tal creditnota’s. Na onderzoek is gebleken dat de vordering uit 2003 als oninbaar moet worden beschouwd.

Artikel 37 Kwaliteit Rijksdienst

Op dit artikel staan 37 vorderingen open, waarvan 28 ingesteld in 2010.

Het grootste gedeelte van de vorderingen heeft betrekking op doorberekende loonkosten i.v.m. detacheringen binnen de Rijksoverheid (€ 0,2 mln). De overige vorderingen betreffen onder andere het door Defensie nog te betalen aandeel in de IBM-filenetlicenties (€ 0,2 mln), de door I&M nog te betalen bijdrage voor het project invoering Rijkspas (€ 0,1 mln) en een afrekening op de Stichting A&O-fonds (€ 0,1 mln).

Een 9-tal vorderingen dateert uit de jaren 2004 t/m 2007. Deze vorderingen zijn voorlopig buiten invordering gesteld (€ 0,1 mln).

Artikel 39 Algemeen

Op dit artikel staan 14 vorderingen open, waarvan 13 ingesteld in 2010. Het gaat voornamelijk om een 3-tal vorderingen die in het laatste kwartaal 2010 zijn ingesteld op de Werkmaatschappij op basis van Dienst-verleningsafspraken (€ 0,7 mln). Voor alle vorderingen is de verwachting dat zij begin 2011 zullen worden ontvangen.

Artikel 43 VUT-fonds

Dit betreft een vordering m.b.t. nog te ontvangen rente. Het bedrag is begin januari 2011 ontvangen.

Ad. 10. Openstaande voorschotten

Ad. 10a. Tegenrekening openstaande voorschotten

De saldi van de per 31 december 2010 openstaande voorschotten en van de in 2010 afgerekende voorschotten worden hieronder per jaar gespecificeerd:

Stand openstaande voorschotten per 31 december 2010

(x € 1)

Stand per 01-01-2010

Verstrekt 2010

Afgerekend 2010

Stand per 31-12-2010

t/m 2006

176 686 067

 

75 404 440

101 281 627

2007

223 515 564

 

105 559 833

117 955 731

2008

467 013 396

 

209 983 070

257 030 326

2009

4 768 711 009

 

4 392 007 845

376 703 164

2010

0

4 870 801 859

4 362 147

4 866 439 712

Totaal

5 635 926 036

4 870 801 859

4 787 317 335

5 719 410 560

Stand openstaande voorschotten per 31 december 2010 per artikel

Artikel

Omschrijving

Stand per 31-12-2010

21

Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

30 810 810

23

Veiligheidsregio’s en Politie

5 308 519 612

25

Veiligheid en bestuur

39 207 904

27

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

3 903 133

29

IOOV

111 970

31

Bestuur en Democratie

30 548 632

33

Dienstverlenende en innovatieve overheid

137 830 989

35

Arbeidszaken overheid

72 921 868

37

Kwaliteit Rijksdienst

40 712 344

39

Algemeen

5 776 616

 

Derden

49 066 682

 

Totaal

5 719 410 560

Artikel 21 Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

De openstaande voorschotten hebben voor circa € 6,2 mln betrekking op implementatiekosten NEC, voor circa € 9,2 mln op zogenaamde exploitatiekosten van de onderzoeksraad, voor circa € 4,0 mln op voorschotten aan Laser voor de uitvoering van de «Task Force» wateroverlast en voor circa € 8,9 mln op voorschotten in het kader van de afwikkeling van de brand in Volendam-Edam. Na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie zullen deze posten worden afgewikkeld.

Artikel 23 Veiligheidsregio’s en Politie

M.b.t. 2010 bestaan de openstaande voorschotten voor 69% uit algemene bijdragen politieregio's. De bijdragen worden vastgesteld na ontvangst en beoordeling van de jaarrekeningen 2010. Deze worden naar verwachting in het tweede kwartaal 2011 aangeleverd.

Daarnaast zijn er regelingen, waar de regio's voorschotten voor krijgen. Zo bestaat 15,5% uit diverse bijdragen aan politieregio's, KLPD en PA (PVOV, wijkagenten, programma intelligence, taskforce diversiteit, vrijwilligers, stimuleringsregelingen enz.). Na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie zullen deze posten worden afgewikkeld.

Artikel 25 Veiligheid en Bestuur

Van de openstaande voorschotten heeft circa € 10,0 mln betrekking op de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (VtspN), circa € 7,0 mln op Regionale Informatie en Expertise Centrum (Riec) en circa € 1,9 mln op het project Icarius. Het restant betreft een overzicht van kleinere openstaande bedragen verstrekt aan diverse instanties. Voor alle posten geldt dat na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie deze zullen worden afgewikkeld.

Artikel 31 Bestuur en Democratie

De voorschotten bestaan voor € 3,7 mln uit verstrekte subsidies aan Instituut voor Publiek en Politiek en het Huis van Democratie (deze instituten zijn in 2010 gefuseerd), € 0,8 mln aan BPR ten behoeve van Jeugd NIK’s, € 12,7 mln aan de politieke partijen, € 6,8 mln aan St. ICTU inzake de modernisering GBA, € 1,9 mln aan Congres – en studiecentrum VNG, € 2,6 mln aan Oorlogsgravenstichting. Deze voorschotten zullen na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingen worden afgewikkeld.

Artikel 33 Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector

De voorschotten bestaan voornamelijk uit bijdragen verstrekt aan de stichting ICTU (€ 87,6 mln) in het kader van grootschalige projecten als Gemeenschappelijke machtigingsvoorzieningen, Contactcenter overheid en Persoonlijke internetpagina. Daarnaast zijn er voor € 35,9 mln voorschotten verstrekt aan Logius (voorheen GBO-overheid) in het kader van projecten die de ICT-infrastructuur tussen Overheid, burgers en bedrijven sneller, betrouwbaarder en gemakkelijker maken. De voorschotten zullen worden vastgesteld na ontvangst en beoordeling van de financiële verslagleggingen.

Artikel 35 Arbeidszaken Overheid

De openstaande voorschotten hebben onder andere betrekking op de aan de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen uitbetaalde pensioenregelingen aan gewezen overheidspersoneel en hun nagelaten betrekkingen uit de voormalige overzeese gebieden (€ 25,9 mln), ABP/Loyalis uitbetaalde uitkeringen en pensioenen aan politie ambtsdragers in het kader van de APPA-regeling (€ 6,2 mln) en het programma Veilige Publieke Taak (€ 5,0 mln). De overige voorschotten betreffen een bedrag van € 11,2 mln door ICTU uitgevoerde projecten zoals Internetspiegel en kwaliteitshandvesten en nog (administratief) te verwerken vaststellingen van diverse subsidies, zoals die aan de stichting CAOP (€ 6,7 mln), Stichting VFO (€ 3,1 mln) en NCB (€ 1,6 mln). Na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie zullen deze posten worden afgewikkeld.

Artikel 37 Kwaliteit Rijksdienst

De openstaande voorschotten hebben betrekking op de bevoorschotting aan de Werkmaatschappij en ICTU voor de uitvoering van meerjarige projecten. Het leeuwendeel hiervan is verstrekt voor projecten waarvan de uitvoering in het kader van de besluitvorming Vernieuwing Rijksdienst is vastgesteld. De betreffende projecten zijn «Digitale werkomgeving rijk» (€ 23,2 mln), «E-inspecties» (€ 5,2 mln) en «Marij» (€ 2,2 mln). Daarnaast zijn voorschotten verstrekt voor projecten die door de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk zijn aangedragen (projecten «Kennislab» (€ 1,0 mln) en «OT2010» (€ 1,2 mln).

De overige voorschotten betreffen subsidies, met als grootste die voor het A&O-fonds (€ 3,7 mln) en een voorschot van € 1,0 mln met betrekking tot het kandidatenprogramma voor het Bureau Algemene Bestuursdienst, dat wordt uitgevoerd door IMEC. Na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie zullen deze posten worden afgewikkeld.

Artikel 39 Algemeen

De voorschotten bestaan grotendeels uit posten die bij de directie Bestuursondersteuning en Kennis horen. Een aantal van deze voorschotten ad € 0,6 mln zal bij de financiële ontvlechting naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden overgeheveld. Het Administratiekantoor is overgegaan naar de Werkmaatschappij (€ 0,4 mln). Daarnaast heeft PRIO een DVA gesloten met het EC-AJ en een voorschot verstrekt van € 0,4 mln. Afrekening van deze posten zal in 2011 plaatsvinden.

Derden

De voorschotten op derden bestaan voornamelijk uit de betalingen aan Loyalis over de jaren 2006 t/m 2010 (€ 46,8 mln). Deze voorschotten zullen worden afgerekend nadat er een goedkeurend accountantsrapport is ontvangen.

Ad 11. Openstaande garantieverplichtingen

Ad 11a. Tegenrekening openstaande garantieverplichtingen

Het bedrag van € 1 406 403 000 garanties is als volgt opgebouwd:

Garanties 1 januari 2010

1 172 828 170

 

Verleende garanties in 2010

263 400 000

+

 

1 436 228 170

 
   

Vervallen garanties in 2010

29 825 170

–/–

Totaal openstaande garanties per 31 december 2010

1 406 403 000

 

De garanties betreffen:

Hypotheekgaranties. Bij beschikking van 23 augustus 1974, nr. AB74/U1271, van de Minister van Binnenlandse Zaken, is de mogelijkheid geschapen om onder bepaalde voorwaarden een hypotheek-garantie te verlenen voor tijdige betaling van rente en aflossing op een hypothecaire geldlening, die in verband met de aankoop van een woning is afgesloten. Er zijn ultimo 2010 nog 10 garanties geldig. Het theoretische risico bedraagt € 0,4 mln. Het maximale garantieplafond per 31 december 2010 bedraagt € 1,1 mln.

Garanties NICIS. Inzake de garanties EUKN (€ 0,4 mln) het volgende:

Deze garantie loopt t/m 2010. In 2011 zal NICIS dit zelf gaan doen en BZK staat hier niet meer voor garant. In 2010 zullen de afzonderlijke lidstaten behoudens wanbetaling hun bijdragen nog leveren of hebben dit reeds gedaan.

Garanties politieregio’s. De politieregio’s, politieacademie (PA) en de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (VTS pn), kunnen in het kader van het schatkistbankieren een rekening-courantkrediet en een leenoverkomst aangaan met het ministerie van Financiën. Het rekening-courantkrediet dient als overbrugging bij een tijdelijk tekort aan liquide middelen. Een opgenomen lening mag alleen aangewend worden ter financiering van investeringen in materiële vaste activa bestemd voor de uitoefening van de politietaak. Voorafgaand aan het afsluiten van een kredietovereenkomst tussen het ministerie van Financiën en de betreffende politieorganisatie, geeft het vakdepartement een garantie af voor betaling van de vervallen termijnen van rente en aflossing indien de politieorganisatie de uit de kredietovereenkomst overeengekomen verplichtingen niet nakomt. Naast de leenfaciliteiten, waarvan de politieorganisaties op vrijwillige basis gebruik van kunnen maken, zijn ze verplicht hun creditsaldi aan te houden bij de schatkist. Ultimo 2010 zijn voor rekening-courantkredieten en leningen garanties afgegeven van € 534,0 mln respectievelijk € 870,9 mln. Ten opzichte van ultimo 2009 een stijging van € 233,9 mln. Volgens opgave van het ministerie van Financiën staat ultimo 2010 een bedrag aan leningen open van in totaal € 492,2 mln.

Ad 12. Openstaande verplichtingen

Ad 12a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

Het bedrag van € 4 839 935 934 aan openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

Verplichtingen 1 januari 2010

 

5 010 826 873

 

Aangegane verplichtingen in 2010

 

6 129 381 533

+

  

11 140 208 406

 
    

Tot betaling gekomen in 2010

6 055 519 106

  

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

244 753 366

  
  

6 300 272 472

–/–

Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2010

 

4 839 935 934

 

Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen

In 2009 is een nieuw aangepaste leenovereenkomst afgesloten tussen de Staat en het VUT-fonds. Kern daarvan is dat de lening maximaal € 1,8 miljard bedraagt. Het VUT-fonds kan op ieder gewenst moment een beroep doen op uitbetaling van een tranche en is bevoegd een tranche geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Van de lening is totaal € 0,5 miljard opgenomen, waardoor er nog een bedrag van € 1,3 miljard resteert voor opname door het fonds.

Het leenplafond bedraagt per onderstaande data:

  • Datum inwerkingtreding: € 1 800 000 000

  • 2 januari 2014: € 1 700 000 000

  • 2 januari 2015: € 900 000 000

  • 4 januari 2016: nihil

Licence