Base description which applies to whole site
+

41 Ondersteuning functioneren Infrastructuur en Milieu

Algemene doelstelling

De strategische en uitvoerende besturing– en bedrijfsvoeringtaken en de ondersteunende diensten continue verbeteren.

Doelbereiking en maatschappelijke effecten

Om op centraal niveau de ambtelijke en politieke leiding te adviseren en te ondersteunen bij de besturing van het departement en om de Directoraten-generaal te ondersteunen en te adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Om (interne) klanten binnen het verzorgingsgebied op een efficiënte en optimale wijze de basisfaciliteiten te bieden van de uitvoering van de bedrijfsvoering.

Succesfactoren

De mate waarin het departement effectief en efficiënt functioneert hangt onder andere af van rijksbrede (organisatie)ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld shared services concepten en gezamenlijke uitvoerings- en inkooptrajecten.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

41. Ondersteuning functioneren IenM

Realisatie

Begroting

Verschil

 

Slotwetmutaties

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

 

2010 *

Verplichtingen

258 164

238 226

318 172

238 511

216 477

207 310

9 167

 

– 15 393

Uitgaven

241 654

233 816

247 826

272 798

236 519

229 106

7 413

 

– 7 582

41.01 Centrale diensten

128 598

123 033

140 220

143 630

116 536

134 166

– 17 630

 

-990

41.01.01 Interne en externe communicatie I&M

19 767

9 322

7 567

9 278

8 369

10 349

– 1 980

 

– 1 758

41.01.02 Bedrijfsvoering IenM

29 968

33 047

41 831

58 423

45 039

43 872

1 167

 

2 906

41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding

4 884

5 896

5 780

6 924

7 271

9 381

– 2 110

 

– 428

41.01.04 Internationaal beleid IenM

2 715

2 575

2 612

39

0

0

0

 

0

41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering

9 036

8 142

8 497

8 589

8 747

9 395

– 648

 

– 388

41.01.06 Financial en operational auditing

6 008

7 015

7 150

7 857

7 167

6 424

743

 

– 1 118

41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak

3 411

4 820

4 511

4 578

5 911

3 924

1 987

1

– 980

41.01.08 HGIS-gelden

1 557

1 735

2 183

2 248

1 903

2 365

– 462

 

– 201

41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden

50 900

48 166

56 840

42 638

28 570

41 598

– 13 028

2

1 189

41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit

352

2 315

3 249

3 056

3 559

6 858

– 3 299

3

– 212

41.02 Shared Services Organisatie

91 731

89 390

88 227

108 252

101 979

73 902

28 077

 

– 5 715

41.02.01 ICT dienstverlening

13 582

16 131

17 200

33 731

35 070

14 753

20 317

4

– 1 382

41.02.02 Facilitaire dienstverlening

51 977

42 777

43 004

44 171

40 554

34 786

5 768

4

– 2 355

41.02.03 Personele dienstverlening

10 530

12 489

13 340

16 548

15 019

11 697

3 322

4

90

41.02.04 Financiële dienstverlening

7 012

5 032

5 961

8 364

8 242

9 315

– 1 073

 

– 385

41.02.05 Communicatie en strategie

8 630

12 961

8 722

5 438

3 094

3 351

– 257

 

– 1 683

41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.

21 325

21 393

19 379

20 916

18 004

21 038

– 3 034

 

– 877

41.03.01 Regeringsvliegtuig

6 676

5 895

6 038

9 758

6 240

6 426

– 186

 

– 386

41.03.02 Personeel en materieel DGMo

3 713

4 217

4 597

3 888

4 498

4 154

344

 

550

41.03.03 Personeel en materieel DGLM

8 226

8 495

6 667

5 455

4 802

7 288

– 2 486

 

– 855

41.03.04 Personeel en materieel DGW

2 710

2 786

2 077

1 815

2 464

3 170

– 706

 

– 186

Van de totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

 

193 431

221 716

240 851

216 302

206 238

10 064

  

– Agentschapsbijdrage

 

2 959

4 207

8 122

616

4 615

– 3 999

  

– Restant

 

37 430

21 903

23 825

19 601

18 253

1 348

  

41.09 Ontvangsten

282 641

34 491

22 048

35 117

34 381

22 110

12 271

5

– 5 361

*

Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillende in de bovenstaande kolom Slotwetmutaties 2010, verwezen naar de slotwet HXII welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.

1

De hogere uitgaven zijn veroorzaakt door uitgaven voor het centrum publieksparticipatie en de samenvoeging van drie secretariaten (Raad voor het Landelijk gebied, Raad voor Verkeer Waterstaat en de VROM-raad) in een nieuw Secretariaat RLI. Tegenover deze hogere uitgaven staan bijdagen van het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het huidige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

2

De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat er minder beroep is gedaan op de algemene middelen, alsmede doordat de begrote uitgaven voor de IVW op dit artikelonderdeel naar diverse artikelen binnen de begroting van HXII zijn overgeboekt. Daarnaast heeft er uit dit artikelonderdeel compensatie plaatsgevonden voor hogere uitgaven binnen de begroting van HXII.

3

De lagere uitgaven zijn veroorzaakt doordat er minder onderzoeken zijn uitgevoerd dan gepland, zulks als gevolg van onderbezetting. Analoog daaraan heeft de onderbezetting geleid tot lagere personeelskosten.

4

In de ontwerpbegroting zijn alleen de personele kosten en de kosten voor mobiele telefonie opgenomen. Voor de overige uitgaven voor de ICT dienstverlening wordt budget van de afnemers ontvangen. Dit betreft deels budgettair neutraal (binnen de begroting van IenM) en deels niet budgettair neutraal (ministerie van VWS). Met deze budgetteringssystematiek is de realisatie altijd groter dan het in de begroting opgenomen bedrag. Het voorgaande is eveneens van toepassing bij de facilitaire en personele dienstverlening.

5

De per saldo hogere ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op:

– Bijdragen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) ten behoeve van uit het FES gefinancierde projecten;

– Een vergoeding voor de boekwaarde van de aan 4FM overgedragen inventaris;

– Een ontvangst van RWS voor in 2009 verrichte uitgaven in het kader van de met de SSO afgesloten

Dienstverleningsovereenkomst, een teruggaaf op het beheercontract met KLM Cityhopper (doordat in 2009 mindervluchten met het regeringsvliegtuig zijn uitgevoerd) alsmede een betaling door het ministerie van BZK voor in 2009 geleverde ICT dienstverlening;

– Bijdragen van derden ten behoeve van het Inspraakpunt.

41.01 Centrale Diensten
41.02 Shared Services Organisatie
41.03 Algemene uitgaven departementsonderdelen

Tegen de achtergrond van het programma Vernieuwing Rijksdienst en de Vernieuwing VenW hebben de Centrale Diensten en de SSO ook in 2010 naast het leveren van de reguliere producten en diensten op het gebied van advisering en ondersteuning van de ambtelijke leiding en politieke leiding van het departement en de Directoraten-generaal, bijgedragen aan een verdere verbetering van de departementale efficiëntie en effectiviteit en het verminderen van ambtelijke drukte. In het verslagjaar is de invoering van de rijksbrede huisstijl en één internet voor de rijksoverheid afgerond. De behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer om de Raad voor Verkeer en Waterstaat samen te voegen met de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en de VROM-raad tot de nieuwe Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur is als gevolg van de lange demissionaire status van het Kabinet in 2010 uitgesteld. Vooruitlopend daarop zijn de secretariaten van deze raden wel al samengevoegd. De Centrale Diensten zijn in 2010 intensief betrokken geweest bij de voorbereiding van het departement op de nieuwe kabinetsperiode. Het regeerakkoord heeft geleid tot een samenvoeging van het voormalige departement van Verkeer en Waterstaat met delen van het voormalige departement van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu tot het nieuwe departement van Infrastructuur en Milieu. Dit heeft in 2010 vooral voor de directe ondersteunende Centrale Diensten geleid tot een snelle integratie. Daarbij heeft de continuering van de ondersteuning van de ambtelijke en politieke leiding voorop gestaan.

In het verslagjaar is de facilitaire ondersteuning van het kerndepartement en de Inspectie Verkeer en Waterstaat overgedragen aan de baten lastendienst 4FM. Om de nu op afstand staande uitvoering te kunnen blijven sturen is een regieorganisatie ingericht.

Daarnaast heeft SSO binnen de bestuurskern de nieuwe Digitale Werkplek Rijk uitgerold. Met deze initiatieven levert IenM een bijdrage aan de beoogde departementale bundeling en standaardisering van de bedrijfsvoering.

Meetbare gegevens

Huisvestingsuitgaven bestuurskern (in € 1 000)
 

2006

2007

2008

2009

Streefwaarde 2010

Realisatie 2010

Verschil

Huisvestingsuitgaven

       

Bestuurskern

41 715

33 826

32 492

35 190

35 274

31 234

– 4 040

Toelichting

De huisvestingsindicator bestaat uit de huisvestingskosten en overige facilitaire kosten van de bestuurskern, zijnde de Directoraten Generaal, de Centrale stafdiensten en de SSO.

De lagere realisatie in 2010 wordt verklaard door lagere inhuur, afstoting van enkele panden en diverse overige posten, waaronder het saldo van afrekeningen met 4FM.

Licence