Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4. AFKORTINGEN

A.

  

AAS

=

Amsterdam Airport Schiphol

ABIS

=

Oorspronkelijk: Austria, Belgium, Ireland and Switzerland Group. Op dit moment bestaat de Group uit 7 landen, te weten: Austria, Belgium, The Netherlands, Luxembourg, Ireland, Portugal and Switzerland

ABvM

=

Anders Betalen voor Mobiliteit

ADN

=

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

ADNR

=

Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin

AIS

=

Automatic Identification System

AMvB

=

Algemene Maatregel van Bestuur

AO

=

Algemeen Overleg

APK

=

Algemene Periodieke Keuring

AR

=

Algemene Rekenkamer

ARBO

=

Arbeidsomstandighedenwet

ATOS

=

anti-errorisme maatregelen op stations

   

B.

  

BDU

=

Brede Doeluitkering

BKL

=

Basiskustlijn

BOA

=

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

BSIK

=

Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur

BuZa

=

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

=

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   

C.

  

CBR

=

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

CBRN

=

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear

CBS

=

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCR

=

Centrale Commissie voor de Rijnvaart

CenD

=

Centrale Diensten

CG-Raad

=

Chronisch zieken en Gehandicapten Raad

Cie

=

Commissie

CO2

=

Kooldioxide

CPB

=

Centraal Planbureau

CVOV

=

Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer

CW

=

Comptabiliteitswet

   

D.

  

DGMo

=

Directoraat Generaal Mobiliteit

DGW

=

Directoraat Generaal Water

DNB

=

De Nieuwe Band

DVS

=

Dienst Verkeer en Scheepvaart

   
 

E.

EASA

=

European Aviation Safety Agency

EC

=

Europese Commissie

EETS

=

European Electronic Toll Systems

ELI

=

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EPCIP

=

European Programme for Critical Infrastructure Protection

ERTMS

=

European Rail Traffic Management System

ETCS

=

European Train Control System

EU

=

Europese Unie

EUMETSAT

=

European Organisation for the exploitation of Meteorological Satellites

EZ

=

Ministerie van Economische Zaken

   

F.

  

FABEC

=

Functional Airspace Block Europe Central

FAB’s

=

functional airspace blocks

FES

=

Fonds Economische Structuurversterking

fte

=

full-time equivalent

   

G.

  

G4

=

Grootste 4 Nederlandse gemeenten

GEVERS

=

Geïntegreerd EV-RekenSysteem

GIS

=

Geluidsisolatieproject Schiphol

GNSS

=

Global Navigation Satellite System

GPC

=

Galileo Performance Centre

GSA

=

European GNSS Agency

   

H.

  

HGIS

=

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HNR

=

Het Nieuwe Rijden

HSA

=

High Speed Alliance

HSL

=

Hogesnelheidslijn

HTA

=

Hoofdtransportassen

HWBP

=

Hoogwaterbeschermingsprogramma

   

I.

  

IBKI

=

Innovam Branche Kwalificatie Instituut

ICAO

=

International Civil Aviation Organization

IED

=

Improvised Explosive Device

IenM

=

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IF

=

Infrastructuurfonds

ILUC

=

Indirect LandUse Change

IMO

=

International Maritime Organization

IOOV

=

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

IPG

=

Innovatieprogramma Geluid

IPO

=

Interprovinciaal Overleg

ISO

=

International Organization for Standardization

IvDM

=

Instituut voor Duurzame Mobiliteit

IVW

=

Inspectie Verkeer en Waterstaat

   

K.

  

KiM

=

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

KIS

=

Kennisinfrastructuur

KIWA

=

keuringsinstituut voor waterleidingartikelen

KLC

=

KLM Cityhopper

KNMI

=

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

KPI

=

Key Prestatie-Indicatoren

KPVV

=

Kennisplatform Verkeer en Vervoer

KRM

=

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

KRW

=

(Europese) Kaderrichtlijn Water

Kton

=

Kiloton (miljoen kilo)

   

L.

  

LCC

=

Life Cycle Costs

LDen

=

Day-evening-night level

LIB

=

Luchthavenindelingbesluit

Lnight

=

Night Level

LOCOV

=

Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

LPG

=

Liquid Petroleum Gas

LVNL

=

Luchtverkeersleiding Nederland

LZV’s

=

Langere en Zwaardere Vrachtwagens

   

M.

  

MARPOL

=

Maritieme Pollutie

MER

=

Milieu Effect Rapportage

MIRT

=

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJPO

=

Meerjarenprogramma Ontsnippering

MoU

=

Memorandum of Understanding

MWTL

=

Monitorting Waterstaatkundige Toestand des Lands

   

N.

  

NAVO

=

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NBW

=

Nationaal Bestuursakkoord Water

NIWO

=

Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

NLC

=

Nationale Loodsencorporatie

NLR

=

Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium

NMa

=

Nederlandse Mededingingautoriteit

NMCA

=

Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse

NO2

=

Stikstofdioxide

NoMo

=

Nota Mobiliteit

Nox

=

Stikstofoxiden

NS

=

Nederlandse Spoorwegen

NSL

 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NTCb

=

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding

   

O.

  

OSPAR

=

Oslo-Parijs

OV

=

Openbaar vervoer

OV SAAL

=

Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

   

P.

  

PAGE

=

Plan van Aanpak Goederen Emplacementen

PBL

=

Planbureau voor de Leefomgeving

PHS

=

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

PM10

=

Fijnstof

   

R.

  

RBML

=

Regelgeving Burgerluchthaven en Militaire Luchthavens

RDW

=

Rijksdienst voor het Wegverkeer

ReCAAP

=

Regional Co-operation Agreement on Anti-Piracy in Asia

RGP

=

Regeling Grote Projecten

RIS

=

River Information Services

RIVM

=

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RLC

=

Regionale Loodsencorporatie

RLG

=

Raad voor het Landelijk Gebied

ROR

=

Richtlijn Overstroming Risico’s

ROVER

=

Reizigers Openbaar Vervoer

RWG

=

Rotterdam World Gateway

RWS

=

Rijkswaterstaat

RWT

=

Rechtspersoon met Wettelijke Taak

   

S.

  

SAB

=

Stichting Afvalstoffen vaardocumenten Binnenvaart

SACN

=

Stichting Airport Coordination Netherlands

SBNS

=

Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen

SES

=

Single European Sky

SGBP’s

=

stroomgebiedbeheerplannen

SIEV

=

Stichting Inschrijving Eigen Vervoer

SO2

=

Zwaveloxide

SSO

=

Shared Services Organisatie

STCW

=

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers

STS

=

Stoptonend sein

SWOV

=

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

SWUNG

=

Samen Werken aan de Uitvoering Nieuw Geluidbeleid

   

T.

  

TAB

=

Tankstations Alternatieve Brandstoffen

TAF

=

Terminal Aerodrome forecast

TK

=

Tweede Kamer

TRG

=

Totaal Risico Gewicht

TSI

=

Technische Specificaties van Interprobabiliteit

TVG

=

Totaal Volume Geluid

   

U.

  

UvW

=

Unie van Waterschappen

   

V.

  

VAMEX

=

Stichting Vaarbewijzen- en Marifoon Examens

VenW

=

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

VNG

=

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNK

=

Veiligheid Nederland in Kaart

VOS

=

Vluchtige Organische Stoffen

VROM

=

Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VWS

=

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

   

W.

  

WMO

=

World Meteorological Organization

Wp2000

=

Wet personenvervoer 2000

WRM

=

Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

WROOV

=

Werkgroep Reizigers Omvang en Omvang Verkopen

   

Z.

  

ZBO

=

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZOAB

=

Zeer Open Asfaltbeton

Licence