Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3 EXTERNE INHUUR

Overzicht niet-financiële informatie over inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel Uitgaven in 2010 (in € 1 000)

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

2 107

2. Organisatie- en Formatieadvies

2 330

3. Beleidsadvies 1

17 994

4. Communicatieadvisering

2 869

Beleidsgevoelig (som van 1 t/m 4)

25 301

  

5. Juridisch Advies

2 381

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

17 250

7. Accountancy, financiën en adminstratieve organisatie

6 925

(Beleids)ondersteunend (som van 5 t/m 7)

26 556

  

8. Uitzendkrachten 2

71 821

Ondersteuning bedrijfsvoering

71 821

  

Totaal uitgaven externe inhuur (som 1 t/m 8)

123 678

1

Door IenM vastgelegde inhuuruitgaven welke door derden zijn gefinancierd zijn in deze weergave buiten beschouwing gelaten.

2

In de opgave zijn de uitgaven externe inhuur ten behoeve van het primaire proces van de uitvoeringsorganisatie RWS opgenomen, die niet – of niet gemakkelijk – zijn onder te brengen onder de acht door BZK onderscheiden categorieën externe inhuur. In 2010 bedroegen deze kosten € 44,8 miljoen. Deze zijn ondergebracht bij categorie 8 (ondersteuning bedrijfsvoering). Inhuurcontracten voor dienstverlening die niet tot de kernactiviteiten van RWS behoren en naar aard van de activiteit de aanschaf van een product betreffen, zijn deels niet opgenomen in het overzicht.

In 2010 gaf het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat € 123,7 miljoen uit aan externe inhuur. De uitgaven voor het ambtelijke personeel bedroegen € 873,5 miljoen. Het totaalbedrag komt op € 997,2 miljoen uit. Het inhuurpercentage van (voorheen) Verkeer en Waterstaat, conform de Rijksbrede normering, komt op 12,4% uit. Hiermee blijft het voormalige ministerie van VenW binnen de voor 2010 geldende norm van 13,8%.

Licence