Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3. BELEIDSPRIORITEITEN

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) 1 heeft in 2010 gewerkt aan een mobieler, veiliger en besluitvaardiger Nederland.

Het afgelopen jaar is benut om Nederland klaar te stomen voor economisch herstel na de mondiale economische crisis. Om voorbereid te zijn op nieuwe kansen heeft het ministerie zich gefocust op gerichte investeringen in de kwaliteit en capaciteit van onze infrastructuur.

Bij het maken van politieke en bestuurlijke keuzes is samengewerkt met burgers, marktpartijen, decentrale overheden en maatschappelijke organisaties. Zo komen kwalitatief goede besluiten tot stand en kunnen de uitgevoerde maatregelen rekenen op draagvlak binnen de samenleving.

In 2010 behaalde mijlpalen waren, onder andere:

 • De start van Spoedaanpak projecten op de weg

 • De presentatie van de plannen voor het Programma Hoogfrequent Spoor

 • De presentatie van het Deltaprogramma aan de Tweede Kamer

 • De start van het testen van het nieuwe normen- en handhavingstelsel, gericht op beperking van de hinder door de luchtvaart

Vorming van het nieuwe ministerie IenM

De vorming van een nieuw ministerie vraagt op veel terreinen gerichte en gedoseerde aandacht. Sinds medio oktober 2010 is op veel van die terreinen reeds actie ingezet en zijn resultaten bereikt.

Wat heeft het ministerie tot nu toe bereikt?

 • De toedeling van taken tussen ELI en IenM en de toedeling/verdeling van de staf/bedrijfsvoeringsonderdelen van de VROM-organisatie naar BZK, ELI en IenM gemaakt;

 • Technisch samenvoegen van voormalig ministerie VenW en onderdelen van voormalig VROM;

 • De toedeling binnen IenM van de taakstellingen uit het regeerakkoord zijn bekend gemaakt en onderdeel van de diverse integratieopdrachten, dieper domein zijn geformuleerd. De taakstelling kan zowel personeel als materieel ingevuld worden door een combinatie van:

  • efficiencymaatregelen

  • integratiesynergie (ontdubbeling)

  • versoberen van taken

  • afstoten of beëindigen van taken.

BEREIKTE RESULTATEN IN 2010

1

Dit is het jaarverslag 2010 van het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is, samen met delen van voorheen VROM, per 14 oktober 2010 opgegaan in het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daar waar in de tekst ministerie van IenM wordt genoemd, wordt enkel het ministerie van voorheen Verkeer en Waterstaat bedoeld. Zie ook de leeswijzer.

Licence