Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.1 Snelle besluitvorming

Met het programma Randstad Urgent is IenM samen met provincies, gemeenten en stadsregio’s in 2010 doorgegaan met de aanpak van problemen in de Randstad. Met een andere bestuurscultuur en een vernieuwde werkwijze, om de bestuurlijke drukte te bestrijden, is een extra impuls gegeven aan de besluitvorming over en uitvoering van urgente projecten in de Randstad. Een van de mijlpalen was het nemen van het tracébesluit voor de aanleg van de A4 Delft–Schiedam en de ondertekening van het convenant over de Integrale Ontwikkeling van het gebied tussen Delft en Schiedam.

Het afgelopen jaar is, op basis van het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het advies van de commissie Elverding, gewerkt aan de verdere uitwerking en implementatie van Snellere & Betere besluitvorming bij infrastructurele projecten. Het instrumentarium voor de participatie van belanghebbenden, de vermindering van de onderzoekslast, de samenwerking met het bedrijfsleven, de betrokkenheid van de markt in projecten en de financiering van projecten is aangepast om de nieuwe werkwijze optimaal te ondersteunen. Het wetsvoorstel voor de wijziging van de Tracéwet is naar de Tweede Kamer gezonden. Dit wetsvoorstel is gericht op de wettelijke verankering van de snellere en betere besluitvorming. Hiermee wordt ondermeer de politiek-bestuurlijke voorkeursbeslissing als afsluiting van de verkenningsfase wettelijk geregeld.

De Sneller en Beter werkwijze is in 2010 verdergaand geïmplementeerd bij reeds lopende verkenningen/planstudies. Dit heeft bij een aantal projecten geleid tot vermindering van de onderzoekslast, versnelling van het proces, een stabieler besluitvormingsproces en gedragen besluitvorming. Nieuwe verkenningen worden volledig volgens de Sneller en Beter werkwijze uitgevoerd. Voorbeelden waarbij de Sneller en Beter werkwijze (deels) al wordt toegepast zijn de verkenning Haaglanden en Zuid-As en de planstudies Zuidelijke Ringweg Groningen en de Ring Utrecht.

In 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Deze tijdelijke wet biedt mogelijkheden om infrastructurele en ruimtelijke projecten te versnellen en juridische belemmeringen weg te nemen. Daarmee heeft de wet een extra impuls aan het kabinetsstreven gegeven naar vereenvoudiging en versnelling van procedures bij deze projecten.

Een experiment voor de verlaging van de leeftijd van buschauffeurs (van 21 naar 18 jaar) is in 2010 met een wettelijke regeling voorbereid. Het experiment is per 1 januari 2011 van start gegaan. Hiermee is een antwoord gegeven op de vraag die vanuit de bussector kwam.

In juni is het wetsvoorstel taxi (aanpassing WP2000) bij de Tweede Kamer ingediend. Hiermee worden bevoegdheden voor gemeenten geregeld, zodat zij zelf een taxibeleid (waaronder kwaliteitseisen) kunnen voeren.

Beleidsconclusie

De implementatie van de adviezen van de commissie Elverding draagt aantoonbaar bij aan de gewenste verbetering en versnelling van de besluitvormingbij infrastructureleprojecten.

Licence