Base description which applies to whole site

3. BELEIDSPRIORITEITEN JEUGD EN GEZIN

De bedragen in deze tabel illustreren het financieel belang per kabinetsdoel behorend bij Kabinet Balkende IV. De begroting Jeugd en Gezin was ingericht op beleidsartikelen en niet op kabinetsdoelen. Deze bedragen zijn daarom indicatief en niet 1 op 1 uit de administratie van Jeugd en Gezin te herleiden. Daarom worden sommige bedragen bij meerdere kabinetsdoelen genoemd. Bedragen zijn afgerond en in € 1 000.

Nr.

Omschrijving kabinetsdoelstelling

Beleidsartikel/OD

Financieel belang jaarverslag 2010

Behaalde tussenresultaten in 2010

Relevante beleidsnota’s

30

In 2011 worden jeugdigen en hun ouders snel en goed ondersteund

    
 

Centra Jeugd en Gezin (CJG)

2.1

328 1101

• 65% gemeenten met een CJG.

(270 gemeenten met een CJG per 31-12-2010)2

• 71% van organisaties binnen de JGZ werkt geheel of gedeeltelijk digitaal.3

• Voorlopige cijfers dekkingsgraad ZAT’s is 67% in primair onderwijs, 96% in voortgezet onderwijs en 98% in het middelbaar beroepsonderwijs.4

TK 31 001, nr. 82

 

Digitalisering Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

2.1

1 726

TK 31 001, nr. 82

 

Zorg en Adviesteams

2.1

1 7505

TK 31 001, nr. 91

31

De wachttijden voor de geïndiceerde jeugdzorg blijven beperkt tot maximaal negen weken na indicatiestelling en kinderbeschermingsmaatregelen kunnen sneller worden ingezet.

    
 

Doeluitkering jeugdzorg voor toegangstaken en zorgaanbod

3.1

1 155 0006

• De normen uit het Afsprakenkader 2010–2011 worden nageleefd. Provincies slagen er voor de meeste jongeren in zorg te bieden conform de indicatie van Bureau Jeugdzorg.7

• De totale doorlooptijd in de gehele jeugdbeschermingsketen is in 2010 teruggebracht naar gemiddeld 89 dagen.

TK 31 001, nr. 93

TK 31 839, nr. 75

 

Doeluitkering beschermingsmaatregelen

3.2

276 445

 
 

Raad voor de Kinderbescherming

3.2

86 377

 

32

Bestrijding kindermishandeling door versterking van preventie, signalering en ingrijpen.

    
 

Plan van aanpak Kindermishandeling

3.1

5 5078

• Het wetsvoorstel voor de Wet verplichte meldcode, wordt binnenkort naar de Raad van State gestuurd voor advies.

• 59 739 eerste contacten met Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in 20099. Ten opzichte van 2008 is dit een stijging van 14%.

• 65% gemeenten met een CJG. (270 gemeenten met een CJG per 31 december 2010)

• 24 van de 35 regio’s werken volledig volgens de RAAK-aanpak.10

 
 

Doeluitkering jeugdzorg voor toegangstaken en zorgaanbod.

3.1

1 155 000 11

TK 28 345, nr. 11

 

Centra Jeugd en Gezin (CJG)

2.1

328 11012

TK 31 001, nr. 91

TK 31 839, nr. 80

1

Met gemeenten is afgesproken, dat zij in 2010 zelf € 75 miljoen bijdragen aan het realiseren van extra opvoedondersteuning door de CJG’s.

2

VWS inventariseert het aantal CJG’s.

3

VWS ontvangt deze gegevens van de stuurgroep digitalisering JGZ.

4

De genoemde cijfers zijn de voorlopige cijfers over 2010. De definitieve cijfers worden in juni 2011 gepubliceerd. Percentages worden bijgehouden middels een monitor door het Nederlands Jeugdinstituut.

5

Bedrag is verantwoord door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

6

Bedragen zijn inclusief de extra middelen OVA 2010. Uitsplitsen over doelstellingen 31 en 32 is niet mogelijk, daarom is deze bij beide opgenomen.

7

Provincies en grootstedelijke regio’s ontvangen deze informatie van zorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg.

8

Van dit bedrag in reeds in 2008 een bedrag van € 2,9 miljoen per jaar, tot er met 2010, overgeboekt naar het ministerie van BZK ten behoeve van centrumgemeenten voor de inzet van regiocoördinatoren.

9

De cijfers over 2010 zijn nog niet bekend.

10

De gegevens over de RAAK-regio’s worden door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) bijgehouden.

11

Bedragen zijn inclusief de extra middelen OVA 2010. Uitsplitsen over doelstellingen 31 en 32 is niet mogelijk, daarom is deze bij beide opgenomen.

12

Met gemeenten is afgesproken, dat zij in 2010 zelf € 75 miljoen bijdragen aan het realiseren van extra opvoedondersteuning door de CJG’s.

Licence