Base description which applies to whole site

AFKORTINGENLIJST

AD

Algemene Doelstelling

AKW

Algemene Kinderbijslagwet

AMK

Advies en Meldpunt Kindermishandeling

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BJZ

Bureau Jeugdzorg

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie van -

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

CW

Comptabiliteitswet

EKD

Elektronisch Kinddossier

ggz

geestelijke gezondheidszorg

IJZ

Inspectie Jeugdzorg

IPO

Interprovinciaal Overleg

Jgz

Jeugdgezondheidszorg

LBIO

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

LSP

Landelijk Schakel Punt

lvg

licht verstandelijk gehandicapten

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

NJR

Nationale Jeugdraad

NJi

Nederlands Jeugdinstituut

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ministerie van -

OD

Operationele Doelstelling

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

RvK

Raad voor de Kinderbescherming

RWT

rechtspersoon met een wettelijke taak

Stb.

Staatsblad

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ministerie van -

TK

Tweede Kamer

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VENJ

Veiligheid en Justitie, ministerie van -

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie van -

Wjz

Wet op de jeugdzorg

WKB

Wet op het Kindgebonden budget

WTOS

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

WWI

Wonen, Wijken en Integratie

ZAT

Zorg- en Adviesteam

Zbo

zelfstandig bestuursorgaan

Zvw

Zorgverzekeringswet

Licence