Base description which applies to whole site

9 OVERZICHT ZBO’s EN RWT's

In onderstaand overzicht worden per ZBO/RWT de aan de exploitatie gerelateerde uitvoeringskosten vermeld.

Bedragen x € 1 000

Artikel

Naam

ZBO /RWT

Functie

Begroting 2010

Realisatie 2010

3

NIDOS

www.nidos.nl

RWT

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers.

18 472

18 954

3

Landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen (LBIO)

www.lbio.nl

RWT

Het LBIO stelt o.a. de ouderbijdragen jeugdzorg vast en int deze bijdragen. Hierbij gaat het om bijdragen van ouders die kinderen (uithuis)geplaatst hebben in bijvoorbeeld een pleeggezin of internaat.

6 348

6 861

3

Accommodaties Wet op de Jeugdzorg

RWT

Accommodaties in het kader van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg) 1

166 825

193 007

1

De capaciteit is groter geworden dan in de begroting 2010 werd voorzien, onder andere door de tijdelijke overheveling (in 2010 en 2011) van twee justitiële jeugdinrichtingen ’t Anker en Overberg.

Licence