Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4 Integratie en inburgering van nieuwe Nederlanders en hun kinderen

Integratie

Doel

Voor 2010 waren maatregelen aangekondigd om de overlast, criminaliteit en schooluitval en werkloosheid van Marokkaans-Nederlandse en Antilliaans-Nederlandse jongeren te verminderen. Daarnaast zouden de maatregelen ter bestrijding van rassendiscriminatie uit de Integratiebrief (Kamerstukken II, 2009–2010, 31 268, nr. 25) worden uitgevoerd en zouden er maatregelen worden genomen op het terrein van de huwelijksmigratie.

Doelbereik

De voor 2010 aangekondigde maatregelen zijn gerealiseerd. In nauwe samenwerking met de (voormalige) ministeries van BZK, Justitie en Jeugd & Gezin zijn gemeenten ondersteund die ervoor kiezen via een speciale aanpak de overlast, criminaliteit en schooluitval en werkloosheid van Marokkaans-Nederlandse en Antilliaans-Nederlandse jongeren te verminderen. Op het terrein van huwelijksmigratie is uitvoering van de voorstellen in de Aanpak huwelijks- en gezinsmigratie van 2 oktober 2009 (Kamerstukken II, 2009–2010, 32 175, nr. 1) in gang gezet. Ook de uitvoering van de acties inzake rassendiscriminatie is in gang gezet.

Tabel Kengetallen voor integratie
 

2007

2008

2009

2010

Percentage netto arbeidsparticipatie van de bevolking 15–64 jaar

    

Niet-westerse migranten

53,6

56,9

55,2

52,8

Autochtone Nederlanders

68,7

70,0

69,9

69,4

Verschil

– 15,1

– 13,1

– 14,7

– 16,6

Percentage met startkwalificatie van de niet schoolgaande bevolking 15–64 jaar

    

Niet-westerse migranten 2e generatie

68,1

67,1

67,4

67,2

Autochtone Nederlanders

70,5

71,4

72,2

72,9

Verschil

– 2,4

– 4,3

– 4,8

– 5,7

Aantal verdachten per 10 000 van de bevolking van 12 jaar en ouder

    

Niet-westerse migranten

478

460

397

 

Autochtone Nederlanders

126

116

100

 

Verschil

352

344

297

 

Bron: CBS kernindicatoren. Jaarlijkse aanlevering conform onderzoeksopdracht WWI

In juli 2010 heeft het CBS een nieuwe methode ingevoerd voor het maken van de werkloosheidscijfers. Met deze nieuwe methode is het CBS voor het eerst in staat om maandcijfers te maken over de werkloosheid. Om de kwartaal- en jaarcijfers uit de EBB te laten aansluiten op deze nieuwe werkloosheidscijfers, is een verbetering van de weging doorgevoerd. Dit betekent dat alle kwartaal- en jaarcijfers op basis van de EBB vanaf 2001 zijn herzien.

Prestatie-indicatoren Integratie

Gemeenschappelijke beleidsagenda

2007*

Realisatie 2009

Begroting 2010

Realisatie 2010

Percentage gemeenten dat deelneemt aan de Gemeenschappelijke beleidsagenda voor het Integratiebeleid

0%

34%

25%

Nog niet bekend**

Bron: Tussenevaluatie GIA door B&A (TK 2009–2010, 31 268, nr. 32)

* basiswaarde bij de start van het beleid

** eerstvolgende meting in 2011

Antidiscriminatie

2007

2008

2009

2010

Aantal meldingen bij een antidiscriminatievoorziening in % van het totaal aantal personen dat zich gediscrimineerd voelt op grond van ras

Niet gemeten 1

Niet gemeten1

26% 2

Niet gemeten1

Aantal meldingen bij een antidiscriminatievoorziening van discriminatie op grond van ras

1 900

2 000

2 363 3

Nog niet bekend 4

1

De monitor rassendiscriminatie verschijnt om de drie jaar

2

Bron: Monitor rassendiscriminatie 2009 en bijbehorende kabinetsreactie (TK 2009–2010, 30 950, nr 18)

3

Kerncijfers 2009; landelijk overzicht van discriminatieklachten geregistreerd bij antidiscriminatiebureaus en meldpunten in Nederland opgesteld door Art. 1, de landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie in samenwerking met de Universiteit van Utrecht.

4

Kerncijfers 2010 verschijnen in juni 2011

Preventie eergerelateerd geweld

20071

2008

2009

Begroting 2010

Realisatie 2010

Aantal samenwerkingsafspraken tussen zelforganisaties, gemeenten en professionele instellingen op lokaal niveau

0

Niet gemeten

1

10

5 2

      

Aantal personen uit de doelgroepen dat bereikt is met informatie over de aanpak van eergerelateerd geweld

0

Niet gemeten

Wordt gemeten na afloop van de beleidsperiode (2011) 3

50 000

Wordt gemeten na afloop van de beleidsperiode (2011)3

Bron: www.eervol.com; www.wonen.amsterdam.nl

1

basiswaarde bij de start van het beleid in 2007

2

betreft het aantal in 2010 vastgelegde verklaringen. De overige gemeenten zullen begin 2011 overgaan tot de officiële ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst

3

Eindevaluatie van het meerjarig kaderprogramma Aan de goede kant van de eer wordt in het voorjaar van 2011 naar de Tweede Kamer verzonden.

Facilitering remigratie

2008

2009

2010

Aantal remigranten met een éénmalige uitkering voor reis- en vervoerskosten en kosten hervestiging

339

279

289

Aantal remigranten met een periodieke uitkering per einde jaar

10 542

10 923

11 386

Bron: Jaarlijkse opgave van de Sociale verzekeringsbank (SVB) van het aantal rechthebbenden.

Realisatie prestaties «Integratie»

Beoogde prestatie 2010

Bereikte resultaat 2010

1.

Het Kabinet komt na de zomer van 2010 met maatregelen die ertoe moeten leiden dat een goede balans bewerkstelligd wordt tussen immigratie en integratie.

Gerealiseerd

Op 2 oktober 2009 heeft het Kabinet een integrale aanpak Huwelijks- en gezinsmigratie gepresenteerd (Kamerstukken II, 2009–2010, 32 175, nr. 1). De maatregelen worden momenteel ten uitvoering gebracht (Kamerstukken II, 2009–2010, 32 175, nr. 10). Onder andere is het besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de verhoging van de eisen aan het basisexamen inburgering in het buitenland op 9 september 2010 gepubliceerd (Staatsblad, jaargang 2010, nr. 679). Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2011 (Staatsblad, jaargang 2010, nr. 844).

   

2.

Uitvoeren beleidsplan racisme.

Gerealiseerd

Zoals aangekondigd is samen met partijen in de horeca een expertmeeting georganiseerd over de vraag waarom het aantal meldingen in deze sector achterblijft en de aanpak niet overal goed van de grond komt. De «monitor rassendiscriminatie» en de «discriminatiemonitor niet westerse migranten» zijn op 1 juli 2010 naar de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II, 2009–2010, 30 950, nr.18). Het traject om de professionaliteit van de organisaties in het discriminatieveld te vergroten is in gang gezet.

   

3.

Verminderen van overlast, criminaliteit, schooluitval en werkloosheid van Antilliaans- Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongeren.

Gerealiseerd

Met de burgemeesters van de deelnemende gemeenten zijn afspraken gemaakt over daling van de oververtegenwoordiging.

De in de beleidsagenda aangekondigde maatregelen zijn in gang gezet (Kamerstukken II, 2009–2010, 31 268, nr. 34).

   

4.

Preventie-aanpak eergerelateerd geweld via uitvoering preventieprojecten «Aan de goede kant van de eer» met migrantenkoepels en afspraken met zeven gemeenten over een lokale preventieaanpak.

Gerealiseerd

Migrantenkoepels hebben gezamenlijk twee methodieken ontwikkeld gericht op het vergroten van weerbaarheid van kwetsbare groepen tegen eergerelateerd geweld. In november 2010 hebben er landelijke actieweken plaatsgevonden, georganiseerd door gemeenten en migrantenkoepels. De site www.eervol.com is opgericht als platform voor alle partners van het programma «Aan de goede kant van de eer». In vijf gemeenten zijn samenwerkingsconvenanten ondertekend tussen gemeenten, lokale instanties en migrantenorganisaties. In vier gemeenten gebeurt dit nog begin 2011. Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar samenwerking tussen gemeenten, lokale instanties en migrantenkoepels op het gebied van huiselijk- en eergerelateerd geweld, en naar weerbaarheid van slachtoffers. Er wordt in vier gemeenten een scholenaanpak voor eergerelateerd geweld ontwikkeld.

   

5.

Gemeenten gaan verder met de uitwerking van de gezamenlijke beleidsagenda integratie (GIA).

Gerealiseerd

In 2010 zijn de thema’s sport en cultuur in de GIA ondergebracht en zijn in totaal 21 regionale bijeenkomsten en bijeenkomsten met raadsleden georganiseerd. De verslagen en de agenda’s van deze bijeenkomsten zijn beschikbaar via www.forum.nl/integratieagenda. In februari 2010 is de tussenevaluatie van de GIA aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2009–2010, 31 268, nr. 32). Conclusie was dat het percentage gemeenten dat deelneemt aan de GIA hoger was dan het geplande percentage.

Beleidsconclusie

Zoals ook het Centraal Bureau voor de Statistiek aangeeft in het Jaarrapport Integratie 2010 (www.cbs.nl en Kamerstukken II 2010–2011, 31 268, nr. 43) is er nog altijd sprake van een gedifferentieerd beeld: positieve en zorgwekkende ontwikkelingen gaan hand in hand, met vaak grote verschillen tussen en binnen groepen. Verbetering moet komen uit (verbetering/effectiever maken van) het generieke beleid, zodat dit beleid ook echt voor iedereen gaat werken.

Inburgering

Doel

In de ontwerpbegroting 2010 was de ambitie dat 60 000 inburgeringsvoorzieningen zouden worden aangeboden, waarvan 60% duaal, dat wil zeggen in de vorm van een inburgeringstraject dat gekoppeld is met reïntegratie, werk, ondernemerschap (een beroepsopleiding), vrijwilligerswerk of opvoedingsondersteuning.

Doelbereik

Eind 2009 is met de gemeenten afgesproken dat zij in 2010 56 000 trajecten zouden aanbieden (TK, 2009–2010, 31 143, nr. 73). Op basis van de gegevens uit het Informatiesysteem Inburgering (ISI) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) per begin februari 2011 kan geconcludeerd worden dat deze doelstelling nagenoeg is gehaald. De doelstelling voor de duale trajecten is eveneens gehaald.

Prestatie-indicatoren Inburgering

Prestatie-indicatoren Inburgering Nederland

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Begroting

2010 1

Realisatie 2010

Aantal aangeboden inburgeringvoorzieningen

9 468

44 862

48 079

56 000

55 344

Aantal duale trajecten in percentage van het totaal aantal aangeboden inburgeringsvoorzieningen

21%

42%

53%

60%

68%

Aantal geslaagden voor het inburgeringexamen 2

696

7 373

18 006

25 200

27 425

Slagingspercentage

85%

81%

75%

60%

72%

Bron: Informatiesysteem Inburgering (ISI) van DUO, stand per ultimo 2007, 2008 en 2009, peildatum 17 februari 2011

1

In zijn brief van 17 december 2009 (TK, 2009–2010, 31 143, nr. 73) heeft de minister aangegeven dat met gemeenten is afgesproken dat zij 56 000 inburgeringstrajecten zullen aanbieden.

2

De geslaagden in 2010 zijn in 2010 of in eerdere jaren gestart en hebben hun traject in 2010 met succes afgerond.

Realisatie prestaties «Inburgering»

Beoogde prestatie 2010

Bereikte resultaat in 2010

1.

Verhoging van het aantal gestarte inburgeringstrajecten tot 60 000 o.a. door een bonus voor gemeenten die extra inburgeringstrajecten realiseren.

Gerealiseerd

Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over het aantal trajecten dat in 2010 gerealiseerd moet worden (56 000).

Gemeenten hebben voor circa € 50 mln aan bonus ontvangen. Er zijn 55 344 trajecten aangeboden.

   

2.

60% van de trajecten is duaal.

Gerealiseerd

68% van de trajecten was duaal.

   

3.

Kwaliteitsverbetering door de financiering van instapcursussen en alfabetiseringstrajecten.

Gerealiseerd

Gemeenten hebben in 2010 voor 14 000 instapcursussen bekostiging ontvangen via het Gemeentefonds.

   

4.

Kwaliteitsverbetering van inburgeringsprogramma’s door versterking verbinding inburgering en participatie.

Gerealiseerd

Op de 30 Werkpleinplusvestigingen zijn gedurende 9 maanden in 2010 30 accountmanagers gestationeerd, die werkgevers, gemeenten en inburgeringsaanbieders met elkaar in contact hebben gebracht en hen ondersteund hebben in het doen starten van duale inburgeringsvoorzieningen voor werkenden. Ook zijn maatregelen genomen om het management en de medewerkers op de Werkpleinen te doordringen van het belang van het aanpakken van taalachterstanden bij werkzoekenden in de bemiddeling naar werk.

   

5.

Evaluatie en mogelijke aanpassing van de Wet Inburgering in het buitenland.

Gerealiseerd

Naar aanleiding van de evaluatie (Kamerstukken II, 2008–2009, 32 005, nr. 1) en het debat hierover heeft het Kabinet een aantal maatregelen aangekondigd, waaronder verhoging van het examenniveau naar A1 en uitbreiding van het examen met een toets «Geletterdheid en begrijpend lezen» (Kamerstukken II, 2009–2010, 32 175, nr. 12 en Staatsblad jaargang 2010, nr. 679). Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2011 (Staatsblad, jaargang 2010, nr. 844).

Beleidsconclusie

Zoals ook uit het onderzoek van de Tweede Kamer naar de inburgering (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 321 nr. 2) en uit de evaluatie van de Wet Inburgering (Kamerstukken II, 2009–2010, 31 143, nr. 84) blijkt, is in 2010 het inburgeringsbeleid te kwalificeren als succesvol, zowel kwalitatief als kwantitatief. In de komende jaren zal een overgang plaatsvinden van een stelsel waarbij de gemeente cursussen aanbiedt naar een stelsel waarin de inburgeraar zelf zoveel mogelijk de kosten van de inburgering draagt.

Prioriteit: Garanderen van de betaalbaarheid van het wonen voor lage inkomensgroepen (vraaggericht): huurtoeslag

Doel

Om de betaalbaarheid van het zelfstandig wonen voor alle bevolkingsgroepen te garanderen en het effect van stijgende woonlasten voor specifieke groepen te beperken hanteert de overheid onder meer het instrument van de huurtoeslag.

Doelbereik

Met behulp van het kengetal netto-huurquote wordt het effect van de huurtoeslag op de betaalbaarheid van het huren voor de huishoudens met lage inkomens zichtbaar gemaakt. De in onderstaande tabel opgenomen netto huurquote geeft aan welk deel van het belastbaar inkomen wordt besteed aan netto-huurlasten (huur minus huurtoeslag). Daarbij is gerekend met de gemiddeld geldende huur voor de betreffende groep.

De tabel laat naast de in de begroting 2010 verwachte ontwikkeling van de netto-huurquote de gerealiseerde ontwikkeling van de netto-huurquote over 2010 zien.

Huishouden tot 65 jaar

  

2007

2008

2009

Begroting 2010

Realisatie 2010

Bijstand

Alleen

Zonder kind.

17,7%

17,4%

17,4%

17,3%

17,4%

Bijstand

Alleen

Met kind.

15,9%

15,6%

14,8%

14,6%

14,9%

Bijstand

Meerp.

Met kind.

14,6%

14,3%

14,3%

14,1%

14,3%

Uitkeringsger.

MP-alleenverd.

Met kind.

14,5%

14,2%

14,2%

14,0%

14,2%

Marktloon

Alleen

Zonder kind.

20,6%

20,2%

20,1%

19,8%

20,1%

Marktloon

MP-alleenverd.

Met kind.

14,7%

14,4%

14,3%

14,2%

14,3%

Huishouden vanaf 65 jaar

       

AOW

Alleen

 

20,7%

20,3%

20,1%

20,0%

20,2%

AOW+Aanv.pens.

Alleen

 

20,6%

20,4%

18,5%

18,3%

18,5%

AOW

Meerp.

 

15,1%

14,9%

14,5%

14,4%

14,6%

AOW+Aanv.pens.

Meerp.

 

16,2%

15,9%

13,4%

13,3%

13,5%

Bron: WWI

Beleidsconclusie

Voor alle gepresenteerde huishoudens komt de huurquote hoger uit dan in de begroting 2010 vanwege een iets hogere gerealiseerde huurontwikkeling. Overigens blijkt, ook met deze bijstelling, de meerjarige ontwikkeling van de huurquote evenwichtig.

Tabel doelstellingen vorig kabinet

Nummer kabinetsdoelstelling/projecten

Omschrijving

Financieel belang: realisatie uitgaven 2010 (x 1 000)

Behaalde eindresultaat in 2010

23.

Voldoende woningen: productie van 80 000–100 000 woningen per jaar

Het bevorderen van de bouw van voldoende woningen.

176 937

Als gevolg van de economische crisis is de woningproductie in 2010 teruggevallen naar 62 003 woningen1

Project 4.

Schoon & Zuinig

WWI wil binnen de bestaande bouw en nieuwbouw een forse reductie van CO2-uitstoot realiseren; energie besparen en het gebruik van duurzame energie krachtig stimuleren.

54 372

In 2010 is in de bestaande bouw in 112 000 woningen additioneel energiebesparing behaald. Voor de nieuwbouw geldt dat er ten opzichte van vorige jaren sprake is van een stijgende trend in het aantal vergunningen met een EPC die significant lager is dan de eis.

Project 7.

Deltaplan Inburgering

Het verbeteren van de kwaliteit van de inburgering.

369 937

55 344 inburgeringstrajecten, waarvan 68% duaal. Slagingspercentage: 72%.

Project 9.

Actieplan Krachtwijken

Het omvormen van 40 geselecteerde wijken tot vitale woon-, werk en leefomgevingen.

613

Eind 2010 heeft de wijkaanpak twee uitvoeringsjaren achter de rug. Op één derde van de rit wordt de vooruitgang steeds meer zichtbaar. De resultaten tot nu toe zijn uitgebreid beschreven en toegelicht in de Voortgangsrapportage Wijkaanpak 2010 (TK 2009–2010, 30 995) en de bijbehorende bijlagen. Het eindresultaat is nog niet in zicht; de wijkaanpak gaat door tot 2017.

1

Bron: CBS

De bedragen in deze tabel illustreren het financieel belang van een kabinetsdoel of –project. De begroting is ingericht op beleidsartikelen en niet op kabinetsdoelen. Deze bedragen zijn daarom indicatief en niet een op een uit de departementale administratie te herleiden. Het is in dit overzicht mogelijk dat een bedrag ten goede komt aan meerdere doelstellingen en dus meerdere keren wordt genoemd.

Licence