Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid 2010

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is programmaminister voor het stedenbeleid 2010–2014. Vanuit die coördinerende verantwoordelijkheid heeft hij onderhavige overzichtsconstructie tot zijn beschikking, conform de Rijksbegrotingsvoorschriften 2011. Het overzicht heeft een informatiefunctie voor de Staten-Generaal. Op deze wijze wordt het integrale overheidsbeleid zichtbaar gemaakt, ook al wordt het beleid door meer ministers uitgevoerd. De individuele ministeriele verantwoordelijkheid blijft daarbij gehandhaafd.

Beleidsterrein/instrument

Type uitkering 2010

bron ministerie

2010

2011

2012

2013

2014

(indicatieve bedragen x € miljoen)

       

Sociaal domein

       

Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid

decentralisatie-uitkering

VWS

258

260

260

260

260

        

Gezond in de stad

decentralisatie-uitkering

VWS

5

5

5

5

5

        

Veiligheid en Leefbaarheid

decentralisatie-uitkering

      

Van Montfrans- en Leefbaarheidmiddelen

 

V&J en BZK

89

64

0

0

0

        

Onderwijsachterstandenbeleid

decentralisatie-uitkering 1

OCW

173

173

173

173

173

        

Participatiebudget 2

specifieke uitkering

      

Inburgering

 

BZK

199

158

92

46

0

Volwasseneneducatie

 

OCW

58

44

44

44

44

        

Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren

decentralisatie-uitkering

V&J

5

5

0

0

0

Voorkomen criminele loopbaan allochtone jongeren

       
        

Jeugd

decentralisatie-uitkering

      

Voortijdig schoolverlaten (accent op aanpak overbelaste jongeren)

 

OCW

22

22

22

22

22

        

Vrouwenopvang/huiselijk geweld

specifieke uitkering 3

VWS

76

76

76

76

76

        

Totaal beschikbare middelen sociale domein

  

885

807

672

626

580

        

Fysiek domein

       

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

specifieke uitkering 4

BZK

199

210

148

153

139

Budget voor stedelijke vernieuwing

decentralisatie-uitkering

I&M/DGR

26

21

21

21

21

       

Totaal beschikbare middelen sociale en fysieke domein

  

1 110

1 038

841

800

740

1

Overeenkomstig de wens van de Tweede Kamer is dit budget met ingang van 2011 via een specifieke uitkering beschikbaar gesteld (Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 31 989, nr. 10).

2

Vanaf 2010 zijn voor de G31 de middelen voor inburgering en volwasseneneducatie toegevoegd aan het Participatiebudget; vanaf 2012 is de bijdrage onder voorbehoud van besluitvorming m.b.t. de vorming van een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt (regeerakkoord).

3

Met ingang van 2011 decentralisatie-uitkering.

4

Naar verwachting in 2011 decentralisatie-uitkering; de Wet stedelijke vernieuwing wordt hiervoor met terugwerkende kracht per 1-1-2011 ingetrokken.

Licence