Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1: Toezichtrelaties en ZBO’s/RWT’s

Hieronder volgt een overzicht van de ZBO’s en RWT’s die onder de verantwoordelijkheid van de minister voor BZK vallen per 31 december 2010. Hierbij wordt tevens aangegeven aan welke beleidsdoelstellingen van WWI deze organisaties een bijdrage hebben geleverd.

Naam organisatie

RWT

ZBO

Wettelijke Taak

Begrotingsartikel(en)

Raming (x € 1 000)

Realisatie (x € 1 000)

URL

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

x

x

Het houden van financieel toezicht op corporaties en de sector als geheel. Daarnaast verstrekking van sanerings- en projectsteun in het belang van de volkshuisvesting.

Artikel 1

Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

N.v.t.

N.v.t.

www.cfv.nl

        

Dienst van de Huurcommissie

 

x

Het doen van uitspraken in geschillen ten aanzien van aanvangshuur, huur- stijgingen en servicekosten. Tevens huurprijstoetsing in het kader van een huurtoeslagaanvraag.

Artikel 3

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

€ 15,2 mln

€ 25,0 mln.

www.huurcommissie.nl

Bijzonderheden Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

In 2008 is de bijzondere projectsteun ten bate van de 40-wijkenaanpak ingesteld. De rechtbank Utrecht heeft in november 2010 de door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) opgelegde heffingen voor de jaren 2008 en 2009 ongegrond verklaard. In overleg met het Rijk heeft het CFV hiertegen beroep aangetekend. Mocht dit beroep tegen de uitspraak door de Raad van State worden verworpen dan heeft dit gevolgen voor het vermogen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting omdat dan de heffing 2008 en 2009 (in totaal € 150 mln) moet worden terugbetaald. Als dit het geval is zullen BZK en Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting samen kijken naar een oplossing voor de aanvulling van het vermogen.

Licence